ولادت

حضرت علی (ع) نخستين فرزند خانواده هاشمی است که پدر و مادر او هردو فرزند هاشم اند.پدرش ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزندهاشم بن عبدمناف است و مادراو فاطمه دختراسد فرزند هاشم بن عبدمناف مي باشد .خاندان هاشمی از لحاظ اخلاق وصفات عاليه انسانی درقبيله قريش واين طايفه در طوايف عرب زبانزد خاص و عام بوده است . فتوت ، مروت ، شجاعت و بسياری از فضايل ديگر اختصاص به بني هاشم داشته است . يک از اين فضيلتها در مرتبه عالی در وجود مبارک حضرت علی(ع)موجود بوده است. فاطمه دختر اسد به هنگام دردزايمان راه مسجدالحرام را درپيش گرفت وخودرا به کعبه نزديک ساخت و چنين گفت : " خداوندا ! به توو پيامبران و کتابهايی که ازطرف تونازل شده اند و نيز به سخن جدم ابراهيم سازنده اين خانه ايمان راسخ دارم.پرودگارا!به پاس احترام کسی که اين خانه را بنا کرد ، و به حق  " کودکی که در رحم من است  تولد اين کودک را بر من آسان فرما ! لحظه ای نگذشت که ديوار جنوب شرقی کعبه در برابر ديدگان عباس بن عبدالمطلب و يزيد بن تعف شکافته شد . فاطمه وارد کعبه شد،وديوار به هم پيوست . فاطمه تا سه روزدرشريفترين مکان گيتی مهمان خدا بود . و نوزاد خويش سه روزپس از سيزدهم رجب سي ام عام الفيل فاطمه رابه دنيا آورد.دختر اسد از همان شکاف ديوارکه دوباره گشوده شده بود بيرون آمد و گفت :"  پيامی از غيب شنيدم که نامش را " علی " بگذار . "

                        دوران کودکی

حضرت علی (ع) تا سه سالگی نزد پدرومادرش بسر برد و از آنجا که خداوند مي خواست ايشان به کمالات بيشتری نائل آيد،پيامبراکرم ( ص ) وی رااز بدو تولد تحت تربيت غير مستقيم خود قرار داد.تا آنکه ، خشکسالی عجيبی در مکه واقع شد . ابوطالب عموی پيامبر ، با چند فرزند با هزينه سنگين زندگی روبرو شد . رسول اکرم ( ص ) با مشورت عموی خودعباس توافق کردند که هر يک از آنان فرزندی ازابوطالب رابه نزدخود ببرند تا گشايشی درکارابوطالب باشد. عباس ، جعفر را وپيامبر(ص) ، علی (ع) رابه خانه خود بردند . به اين طريق حضرت علی(ع) به طور کامل در کنار پيامبر قرارگرفت . علی (ع) آنچنان با پيامبر (ص)همراه بود،حتی هرگاه پيامبرازشهرخارج مي شد و به کوه و بيابان مي رفت اورا نيز همراه خود مي برد . بعثت پيامبر (ص) وحضرت علی (ع) شکی نيست که سبقت درکارهای خير نوعی امتيازو فضيلت است و خداوند در آيات بسياری بندگانش را به انجام آن ها و سبقت گرفتن بريکديگر دعوت کرده است.ازفضايل حضرت علی(ع)است که اولین فردايمان آورنده بهپيامبر (ص)  باشند . ابن ابي الحديد در اين باره مي گويد : بدان که در ميان اکابر و بزرگان و متکلمين گروه " معتزله " اختلافی نيست که علي بن ابيطالب نخستين فردی است که به اسلام ايمان آورده و پيامبر خدا را تاييد کرده است .

        حضرت علی (ع) نخستين ياور پيامبر (ص)

پس از وحی خدا و برگزيده شدن حضرت محمد ( ص ) به پيامبری و سه سال دعوت مخفيانه،سرانجام پيک وحی فرا رسيد و فرمان دعوت همگانی داده شد. دراين ميان تنهاحضرت علی (ع)مجری طرحهای پيامبر(ص)در دعوت الهيش و تنها همراه ودلسوزآن حضرت درضيافتی بودکه وی برای آشناکردن خويشان با اسلام و دعوتشان به دين خدا ترتيب داد . در همين ضيافت پيامبر ( ص ) از حاضران سوال کرد : چه کسی از شما مرا دراين راه کمک مي کند تا برادر و وصی و نماينده من در ميان شما باشد؟ فقط علی(ع)پاسخ داد : ای پيامبر خدا ! من تو رادراين راه ياری مي کنم پيامبر(ص) بعداز سه بارتکرارسوال و شنيدن همان جواب فرمود : ای خويشاوندان و بستگان من ، بدانيد که علی(ع)برادر و وصی وخليفه پس ازمن در ميان شماست . ازافتخارات ديگر حضرت علی(ع) اين است که با شجاعت کامل برای خنثی کردن توطئه مشرکان مبنی بر کشتن پیامبر(ص)دربسترايشان خوابيد و زمينه هجرت پيامبر(ص)را آماده ساخت.

           

             حضرت علی ( ع ) بعد از هجرت

بعد از هجرت حضرت علی(ع) و پیامبرخدا(ص) به مدينه دو نمونه از فضايل علی (ع) را بيان مي نمائيم : 1 - جانبازی و فداکاری در ميدان جهاد : حضور وی در 26 غزوه از 27غزوه پيامبر (ص) و شرکت در سريه های مختلف از افتخارات و فضايل آن حضرت است . 2 - ضبط و کتابت وحی کتابت وحی و تنظيم بسياری ازاسناد تاريخی و سياسی و نوشتن نامه های تبليغی و دعوتی از کارهای حساس و پرارج امام (ع) بود . ايشان آيات قرآن چه مکی و چه مدنی را ضبط مي کرد.به همين علت است که وی را ازکاتبان وحی و حافظان قرآن به شمار مي آورند . در اين دوران بود که پيامبر(ص) فرمان اخوت و برادری مسلمانان را صادر فرمود و با حضرت علی (ع) پيمان برادری و اخوت بست وبه حضرت علی(ع) فرمود : " تو برادرمن دراين جهان وسرای ديگر هستی. به خدايی که مرا به حق برانگيخته است...تورا به برادری خود انتخاب مي کنم اخوتی که دامنه آن هردو جهان را فراگيرد."حضرت علی(ع)داماد پیامبر(ص) عمروابوبکربا مشورت با سعد معاذ رئيس قبيله اوس دريافتندجزعلی (ع) کسی شايستگی زهرا (س) را ندارد . لذا هنگامی که علی ( ع ) در ميان نخلهای باغ يکی از انصار مشغول آبياری بود موضوع را با ايشان در ميان نهادند و ايشان فرمود:دختر پيامبر (ص) مورد ميل و علاقه من است . و به سوی خانه رسول به راه افتاد.وقتی به حضور رسول اکرم(ص)رسيد،عظمت محضر پيامبر(ص) مانع از آن شد که سخنی بگويد ، تا اينکه رسول اکرم (ص) علت رجوع ايشان را جويا شدوحضرت علی (ع) با تکيه به فضايل و تقوا و سوابق درخشان خود در اسلام فرمود:"آيا صلاح مي دانيد که فاطمه را در عقد من درآوريد ؟ " پس ازموافقت حضرت زهرا(س)ایشان به دامادی رسول اکرم(ص)نائل آمدند .

                         غدير خم

پيامبر(ص)بعدازاتمام مراسم حج درآخرين سال عمر پربرکتش در راه برگشت در محلی به نام غديرخم در نزديکی جحفه دستور توقف داد ، زيرا پيک وحی فرمان داده بود که پيامبر(ص) بايد رسالتش رابه اتمام برساند.پس از نماز ظهر پيامبر (ص) بربالای منبری ازجهاز شتران رفت و فرمود:" ای مردم ! نزديک است که  من دعوت حق را لبيک گويم و از ميان شما بروم درباره من چه فکر مي کنيد ؟ " مردم گفتند : " گواهی مي دهيم که توآيين خدا را تبليغ مي کردی " پيامبر فرمود : " آيا شما گواهی نمي دهيد که جز خدای يگانه ، خدايی نيست و محمد بنده خدا و پيامبر اوست ؟ " مردم گفتند:" آری،گواهی مي دهيم . " سپس پيامبر (ص) دست حضرت علی (ع) را بالا گرفت و فرمود : " ای مردم ! در نزدمؤمنان سزاوارترازخودشان کيست ؟ "مردم گفتند:"خداوند و پيامبر او بهتر مي دانند." سپس پيامبر فرموند:" ای مردم ! هر کس من مولا و رهبر او هستم علی هم مولا و رهبر اوست." و اين جمله را سه بار تکرار فرمودند. بعد مردم اين انتخاب را به حضرت علی (ع) تبريک گفتند و با وی بيعت نمودند .

  حضرت علی (ع) بعد از رحلت رسول اکرم (ص)

پس ازرحلت رسول اکرم(ص) به علت شرايط خاصی که وجودداشت حضرت علی(ع)ازصحنه اجتماع کناره گرفت وسکوت اختيار کرد.نه درجهادی شرکت مي کرد و نه در اجتماع به طور رسمی سخن مي گفت . شمشير در نيام کرد و به وظايف فردی و سازندگی افراد مي پرداخت.فعاليتهای امام در اين دوران به طور خلاصه اينگونه است : 1 - عبادت خدا آن هم در شان حضرت علی (ع) 2 -  تفسير قرآن و حل مسائل دينی و فتوای حکم حوادثی که در طول 23سال زندگی پيامبر(ص)مشابه نداشت.3- پاسخ به پرسشهای دانشمندان ملل.4 - بيان حکم بسياری از رويدادهای نوظهور که در اسلام سابقه نداشت. 5 - حل مسائل هنگامی که دستگاه خلافت در مسائل سياسی و پاره ای از مشکلات با بن بست روبرو مي شد . 6 - تربيت و پرورش گروهی که از ضمير پاک و روح آماده ، برای سير و سلوک برخوردار هستند . 7 - کار و کوشش برای تامين زندگی بسياری از بينوايان و درماندگان تا آنجا که با دست خويش باغ احداث مي کرد و قنات استخراج مي نمود و سپس آنها را در راه خدا وقف مي نمود .

                 خلافت حضرت علی ( ع )

درزمان خلافت حضرت علی(ع) جنگهای فراوانی رخ دادازجمله صفين، جمل و نهروان که هر يک پيامدهای خاصی به دنبال داشت .

                   شهادت امام علی ( ع )

بعد از جنگ نهروان و سرکوب خوارج برخی از خوارج ازجمله عبدالرحمان بن ملجم مرادی ، و برک بن عبدالله تميمی و عمروبن بکر تميمی در يکی از شب ها گرد هم آمدند و اوضاع آن روز و خونريزي ها و جنگهای داخلی را بررسی کردند و از نهروان وکشتگان خود ياد کردند و سرانجام به اين نتيجه رسيدند که باعث اين خون ريزی و برادرکشی حضرت علی (ع) و معاويه و عمروعاص است و اگر اين سه نفر از ميان برداشته شوند ، مسلمانان تکليف خود را خواهند دانست.سپس با هم پيمان بستند که هريک از آنان متعهد کشتن يکی از سه نفر گردد.ابن ملجم متعهد قتل امام علی (ع) شد و در شب نوزدهم ماه رمضان همراه چند نفر در مسجد کوفه نشستند. آن شب حضرت علی (ع) در خانه دخترش مهمان بودند و از واقعه صبح با خبر بودند ، وقتی موضوع را با دخترش در ميان نهاد ، ام کلثوم گفت : فردا جعده را به مسجد بفرستيد . حضرت علی(ع) فرمود:از قضای الهی نمي توان گريخت . آنگاه کمربند خود را محکم بست و در حالی که اين دو بيت را زمزمه مي کرد عازم مسجد شد. کمر خود را برای مرگ محکم ببند ، زيرا مرگ تو را ملاقات خواهدکرد . و از مرگ ، آنگاه که به سرای تو درآيد.جزع و فرياد مکن ابن ملجم ، در حالی که حضرت علی(ع) درسجده بودند،ضربتی برفرق مبارک وارد ساخت خون ازسرحضرت در محراب جاری شد و محاسن شريفش را رنگين کرد. در اين حال آن حضرت فرمود:" فزت ورب الکعبه" به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم سپس آيه 55سوره طه را تلاوت فرمود : " شما را از خاک آفريديم و در آن بازتان مي گردانيم و بارديگر ازآن  بيرونتان مي آوريم." حضرت علی (ع) در واپسين لحظات زندگی نيزبه فکر صلاح و سعادت مردم بود وبه فرزندان و بستگان و تمام مسلمانان چنين وصيت فرمود : "شما را به پرهيزکاری سفارش مي کنم و به اينکه کارهای خودرامنظم کنيد واينکه همواره در فکر اصلاح بين مسلمانان باشيد . يتيمان را فراموش نکنيد ، حقوق همسايگان را مراعات کنيد . قرآن را برنامه ی عملی خود قراردهيد.نمازرابسيار گرامی بداريدکه ستون دين شماست.حضرت علی (ع) در21ماه رمضان به شهادت رسيد ودرنجف اشرف به خاک سپرده شد ، و مزارش ميعادگاه عاشقان حق و حقيقت شد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:48 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

     نام و نام خانوادگی:                           شماره اتاق :                      طراح سوال :

 

    تاریخ امتحان:   /   /1387                                                      وقت امتحان :   60دقیقه

 

 


 

 

نمره به عدد :          نمره به حروف:              امضا دبیر                         

 


خود  پسندی انسان را از یاد گرفتن باز می دارد .               امام هادی (ع)

1 – ترجمه کلمات داده شده را بنوبسید .  5/1

الکحول (              )      ساذج  (              )                     العدو (               )     مغلقا  (              )                هیزم  (               )      موظف  (              )

 

2) جمله های عربی را به فارسی ترجمه کنید . 5/1

الف – سترت نفسی بین الاشجار

ب – ظهر المکر و افتضح المکار

ج – أنتن اخذتن رساله الرئیس

د) الیوم ضیافه فی بیت الاسد

 

3) جمله فارسی  مقابل را به عربی ترجمه کنید  . 5/0

ما قرآن خواندیم

 

4 – جمع مکسر اسم های داده شده را بنویسید .  5/1

 مدرسه (           )                  یوم    (           )

 

5 – گزینه درست را با زدن (    )  مشخص کنید .

الف – کدام گزینه اسم است ؟ 25/0

جلستن                                  فی                               یعلمان                               أفواچا

ب - «ثم» در آخرفعل ماضی نشانه  کدام صیغه است ؟ 25/0

مثنی مذکر مخاطب                        جمع مونت مخاطب

جمع مذکر مخاطب                         جمع مونث غایب

ج- ضمیر مناسب ب رای   فعل «عملا» کدام است . 25/0

 هی           هما               هم              أنتما

د- جمله صحیح را از میان گزینه های زیر انتخاب کنید .  25/0

أنت خرجت                                   أنتما خرجتما

هن سمعتن                                    هم سألتا

 

6 – جمله های صحیح و غلط را با علامت (   ) مشخص کنید .

فعل «لعبوا» مثنی مذکر غایب است  .          ص            غ

ضمیر هو برای فعل فهم  مناسب است .          ص            غ

 

7 – بااستفاده از «نعم» به جمله های داده شده پاسخ کامل بدهید .

الف – هل ذهبت الی المدرسه ؟

ب – هل رأیتن العدو ؟

 

8 – عبارت های زیر را با توجه به ضمیر داخل پرانتز بازنویسی کنید . 1

الف – أنتم ترکتم عباده الطاغوت (أنتما)

ب – هی کتبت بالعلم ( هن)

 

9 – جاهای  خالی را با فعل ماضی  مناسب کامل کنید .  5/1

الف – المعلمتان ................... من المدرسه    (خرج)

ب – الطالبات ................ الدرس (سمع)

ج) أنت قد .................. الارض عدلا (ملأ)

 

10 – نوع و صیغه فعل «ضجلت» را بنویسید.  5/0

نوع ...................... صیغه .................

 

11 – جاهای خالی را با ضمیر مناسب پر کنید . 1

الف - ...................... شربنا الماء                              ج) ..................... وصلوا الی البیت

ب) - ................. جعلت کتبی فی المحفظه              

د )أیتها الطفله ............... لعبت فی الغرفه

12 – در  آیات زیر هم خانواده های کلمه ( حمل) را پیدا کنید و دور آن خط بکشید .5/0

ممن حملنا مع نوح    -  حماله الخطب

 

13 – با توجه به معنی آیات هر یک از کلمه های زیر را در جاهای مناسب قرار دهید . 5/0

                     « رجع   -   جاء  –  جمع  )

الف – الذی .............. مالا .  (کسی که مالی را جمع می کند)

 

ب -  ............. موسی الی قومه ( موسی به سوی قومش بازگشت)

 

 

14 – متن زیر با دقت بخوانید و پاشخ صحیح را علامت بزنید .

خرجت الام من البیت و طلبت من سلمان و سمیه قراء درسهما قرأ سلمان و درسه حول احتراق الکحول و الملح . فقصد اختبار الدرس بمساعده سمیه ........... فجاه حدث الحریق.

الف – هل سلمان قصد اختبار الدرس بمساعده صدیقه ؟

 نعم             لا

ب – هل قرأ سلمان درسه حول احتراق الکحول والملح ؟             نعم          لا

ج – ما طلبت الام من سلمان و سمیه ؟          کتابه واجبهما         قراءه در سهما

د – من خرجت من البیت ؟  سمیه            الام

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:44 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

به نام خدا

     نام و نام خانوادگی:                           شماره اتاق :                      طراح سوال :

آزمون درس: عربی پایه دوم

نوبت اول           دی ماه 87

 

 


    تاریخ امتحان:   /   /1387                                                      

وقت امتحان :   60دقیقه

 

نمره به عدد :          نمره به حروف:              امضا دبیر                          

 


خود  پسندی انسان را از یاد گرفتن باز می دارد .               امام هادی (ع)

1)      لغات زیر رااز فارسی به عربی وازعربی به فارسی ترجمه کنید.2                                               شارع          پروانه          سیاره          اسد             والد          رمان            جنگل          سحابه

 

2)عبارتهای زیر را به  فارسی ترجمه کنید . 3

الف) ذلک طعام  . ذلک لحم طیر

ب) الکتر تحت تلک الخربه

 ج) النمله فی الحدیقه

 

3) جملات زیر را به عربی بنویسید . 5/1              

الف) کیف کجاست

ب) او کیست

او پزشک زن است

 

4) جاهای  خالی را با اسم اشاره مناسب کامل کنید .  1

الف) ................ کتاب مفید (دور)              

 ب) ................ عشره کامله (نزدیک)

ج) ............ بقره جمیله  (دور)                      ج)................ فضل ا... (نزدیک)

 

5) غلط های موجود در جملات زیر را پیدا کنید و صحیح آن را بنویسید  . 1

الف) ما هذا ؟  هذه طفل     (2 غلط)

ب) هل تلک جدار ؟ (1 غلط)

ج) من هو ؟  هی معلمه  (1 غلط)

 

6) شمسی یا قمری بودن  کلمات زیر را مشخص  کنید . 1

شجره                           مومن                              یوم                             دنیا

 

7) کدام کلمه با بقیه کلمات در هر دسته هماهنگی ندارد . 5/0

 الف)  فوق  - خلف – تحت – هو

 ب) ذلک – أین هل – ما

 

8)  با استفاده از  کلمات داخل  پرانتز  جملات را کامل کنید . 1

الف) .............. هذا کتاب ؟ ( من – ما – هل)

ب) ............... المومنه فی  هذا البیت  ( تلک – هذا – ذ لک)

ج) ..................... هی ؟ هی طالبه   ( من – أین – ما )

د) ............  الحمامه ؟  الحمامه فی الحدیقه ( من – هل – أین)

 

9) برای پاسخهای زیر سوال مناسب بنویسید ؟

 الف) ..........................   ؟  هو عامل

ب ) .............................. ؟ هذه ساعه

 

10) با استفاده از جمله داده شده کلمات را در جای مناسب جانشین کنید و جمله را بازنویسی کنید . 1

 ذلک المعلم فی البیت

 المعلمه                                                             السف

11) باتوجه به تصورمقابل به سوال داده شده به عربی پاسخ دهید ؟ 1

سوال : هل الطائر فی البیت                                                                                                      

 جواب:                                         

 

دراسات القرانیه

12) هم خانواده کلمات  د اده شده را درآیات زیر مشخص کنید.5/0

الف) اصغر (رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا)

 ب) حسنه   ( ان الله یحب المحسنین)

13) با توجه به معنی آیه جای خالی رابا کلمه مناسب پرکنید ؟ 5/0

 الف) الله الذی سخر بکم  الـ ........ خداوند است که دریا را برای شما رام کرد

ب) اما الـ .......... فکانت للمساکین.  اما کشتی از آن بینوایانی بود .

 

 

موفق باشید
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:41 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

     نام و نام خانوادگی:                           شماره اتاق :                    طراح سوال

آزمون درس:عربی        پایه سوم

نوبت اول           دی ماه 87

 

 


    تاریخ امتحان:   /   /1387                                         

 

 وقت امتحان :   60دقیقه

نمره به عدد :               نمره به حروف:            امضا دبیر:

                              

 

 

 


ردیف

سوالات

 

1

کدام گزینه حرف است

الف)نَعَم       ب)فَم      ج)هِیَ           د)شبکة 

 

25/0

2

کدام فعل مضارع است

الف)اَسلَمتُ        ب)اَفسَدوا        ج)اَنعَمتَ           د)اَطلُبُ

 

25/0

3

فعل کدامیک از جمله های زیر امر نیست

الف)أُترکنَ أرضَنا        ب)أفتَحُ البابَ         ج)إغسِلی وجهکِ

           

25/0

4

در جای خالی ضمیر مناسب بگذارید

 

الف)............غضبتُما علی الظّالم                   ب)..................تَفعلینَ بدقّةٍ

 

5/0

5

(( نون )) کدام صیغه در امر حذف نمی گردد

 

الف)جمع مذکر غایب        ب)جمع مونث مخاطب    ج)مفرد مونث مخاطب

 

25/0

6

فعل ماضی را به مضارع و مضارع را باه ماضی تبدیل کنید

 

سَجَدَت    مضارع (..........................)       یَلعَبونَ       ماضی (...........................)

 

5/0

7

ترجمه کلمات زیر را بنویسید

تَفقُّد =                        وصُول=                       سَرح=                      نَعجَة=

 

رَغَد=                         مُثمرة=                        جائعة=                    دَفَعَ=

 

2

8

نوع و صیغه افعال زیر را مشخص کنید

فتحنا     نوع (...................)  صیغه (..................)

 

سَیَفعَلنَ  نوع(....................)  صیغه (..................)

 

تَعبدونَ   نوع(..................)   صیغه(..................)

 

5/1

9

به عربی ترجمه کنید

آیا به خانه می روی؟ (مونث)

1

10

جدول زیر را کامل کنید؟

کلمه

وزن

حروف اصلی

شهادة

 

 

مَعبود

 

 

1

11

فعل جملات زیر را منفی کنید

هُوَ قَبِلَ کلامُ الحقِّ

 

إنَّ أولیاءَ اللهِ یَحزنونَ

1

12

به فارسی روان ترجمه کنید

الف) ذهَبَ الأولادُ نَحوَ الستانِ

 

ب)اُصلُبهُم غَداً في جذوع النّخلِ

 

ج)ما تَرکتُ الأغنامَ. عَددُ المقاتلینَ قلیلٌ

 

3

13

جمله های زیر را با فعل امر باز نویسی کنید

الف)اَنتِ تسألینَ بأدبٍ

 

ب)تَرحُمُ ضَعفَ بدنی

 

ج)تَشربانِ مِن هذا الماءِ

 

د)تَغسِلونَ وَجوهکُم

1

14

متن زیر را بخوانید سپس به سوالات پاسخ دهید

خَرجَ سلیمانُ لتفقّد جیشه. فَنظر بدقّةِ و سألَ: أینَ الهُدهُدَ؟ غَضبَ سلیمانُ لغیاب الهُد هُدِ و قالَ: أینَ ذهَبتَ یا الهُد هُد؟ قالَ اَ: کشفتُ شیئاً عجیباً

 

لماذا خرجَ سلیمانُ؟

ماذا تسألُ سلیمانُ؟

هَل غضِبَ سلیمانُ؟

5/1

15

هم خانواده کلمه مشخص شده  را در آیات مشخص کنید                    

الف)اَنتَ  علّام الغُیوب                                                        غیاب

ب) وَ ماهُم عنها بغائبینَ

5/0

16

با توجه به معنی آیه در جای  خالی کلمه مناسب بنویسید (مفتاح –طیر- جُنود)

ولِله ..............السماواتِ والأرضِ (از آن خداست لشکرهای آسمان و زمین )

 

وعنده ...........الغیب  (و کلیدهای غیب تنها نزد اوست )

5/0

موفق باشید

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:38 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

باسمه تعالی

 

رسول اکرم (ص): بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانش بیاموزد و آن گاه دانش خود را بپراکند.

نام درس:عربی                   تاریخ امتحان: ١٤/١٠/٨٧              کلاس:سوم             وقت:  دقیقه

نام و نام خانوادگی:                                                                        شماره دانش آموزی:

محل مهر مدرسه

نمره به عدد:             نمره به حروف:                  نام دبیر و امضاء:                       نمره پس از اعتراض و امضاء:

بارم

١- پاسخ درست را با علامت T مشخص کنید.

الف-کلمه ی تَفَقُّد به فارسی یعنی:      پرسیدن  c          رسیدن c          پرس و جوکردن c          کشف کردن c

ب- کلمه ی رَغَدَ به فارسی یعنی:        فردا c           آسانی c             وفور نعمت c                   دیروز c

ج- کدام کلمه فعل امر است؟        اَجلِسُ c                   اُخرِجُ  c                    إِجلِس c                  اَمَرَ c

د- در فعل مضارع صیغه های جمع غایب با چه حرفی شروع می شوند؟     ﻴ  c          ت c          أ c            ﻨ c    

٢- ترجمه کنید.   

به فارسی :  تَبَرُّج = ...........................                                             به عربی : سخن چین = ............................  

٣- جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید :

الف- ما اَکَلنا شیئاً مُنذُ مُدَّﺓٍ                                        ب- عَدَدُ المُقاتلینَ قلیلٌ                                                      ج- إِجعَل لسانی بِذِکرِکَ لَهِجاً                                                         د- إِنَّ خَدَمَکُم إِخوانکُم 

ه- لا تَقنِطوا مِن رحمةِ اللّه

٤- جمله های زیر را به عربی ترجمه کنید:

الف- حمله نزدیک است.                                                          ب- خواهم گذشت

ج- نشنیدیم                                                               د- بر نمی گردی(مؤنث)

ه- بیامرز (مذکر)                                                      و- نخندید (مثنی مذکر) 

۵- وزن هر کلمه را بنویسید.              إِستراق:                                                     إنسحاب:

٦- حروف زاید کلمه ی « مواضع » را بنویسید.

٧- حروف اصلی کلمه ی « مَوصول » را بنویسید.

٨- با استفاده از وزن ...................... می توان صفت مطلق ساخت.

٩- جمله ی مثبت را به منفی تبدیل کنید.

الف- أنا أقرأ هذا الکتاب                                                           ب- فقدتا الرسالة

١٠- صحیح یا غلط بودن جملات را با علامت T مشخص کنید.

الف- اَلعَبُ فعل امر از تَلعَبُ است.                ص c                       غ c

ب- لای نهی فعل مضارع را مجزوم می کند و لای نفی فعل مضارع را مجزوم نمی کند.              ص c         غ c

ج- لاتَعجَل فعل نهی از تَعجَلنَ است.             ص c                      غ c

١١- با هر یک از صیغه های داده شده فعل خواسته شده را بنویسید.

الف- فعل امر جمع مؤنث از (طَلَبَ)                                     ب- فعل مستقبل متکلم وحده از (عَلِمَ)

ج- فعل مضارع جمع مذکر مخاطب از ( تَرَکَ)                       د- فعل ماضی منفی مثنی مؤنث مخاطب (رَجَعَ)

ه- فعل نهی مفرد مؤنث مخاطب از (لَبِسَ)

١٢- جملات زیر را با توجه به کلمات داده شده بازنویسی کنید.

الف- المُعَلِّمةُ تأمُرُ بِالمَعروف (هُما)

ب- الولدُ ذَهَبَ نَجوَ البُستان (جمع)

١٣- در جملات زیر فعل های غلط را مشخص و درست آن ها را بنویسید.

الف- ایُّهَا الطُلّابُ : إِنهَضنَ لِلصَّلاة                               ب- أیَّتُها ألکَریمةُ : إفتَح بابِ البُستان

ج- هذانِ کتابانِ تطلُبانِ تَرکَ دینَنا                                                  د- ألرِجالُ یَشعَرانِ بِالضَّعفِ

۱۴- ضمیر مناسب  هر فعل را بنویسید.

یَغسِلنَ (                          )                        إغسِلوا (                        )                      لاتَترُکینَ (                              )

۱۵- درجمله ی زیر فعل بر چه ضیغه ای دلالت می کند؟ و نوع آن چیست؟

أیُّها الطِّفلُ ! هَل تَقدِرُ علی عَمَلٍ (نوع:                                   )  (صیغه:                                          )

۱۶- با استفاده از کلمه ی داده شده صفت فاعلی و مفعولی بسازید. (مُظلِم)

۱۷- مفرد کلمات ( مَفاتِح:                              ) و( أصنام:                                   ) را بنویسید.

۱۸- فعل( اُعبِدوا) را به ماضی تبدیل کنید.

۱۹- جاهای خالی را با توجه به آنچه که خوانده اید ترجمه کنید.

الف- وَاِعلَموا أنَّ أللّهَ مَعَ المُتَقین. ( و .......................... که خداوند با تقواپیشگان است.)

ب- إن یَشأ یُذهِبکُم أیُها ألناسُ یَأتِ بِآخَرینَ ( ای مردم اگر او (خدا) بخواهد همه ی شما را می برد و ................... را می آورد.)

۲۰- حرف (م) در کلمات (جامع- مجموع- جمع) چیست؟

لام الفعلc                            عین الفعلc                          فاد الفعلc                        زایدc

۲۱- در کدام گزینه کلمه ها با هم هم خانواده نیستند؟

جوع – جائعة    c       تَعفوا – عَفواً  c               یَفرحونَ – حَرفون   c         تَسرَحون - سَرِحتُ  c

۲۲- کدام یک از کلمات اسم نیست؟

کیفَ c                                    هُوَ   c                                   هَل c                                        هذاc

۲۳- کدام ضمیر مناسب کلمه ی مظلومات است؟

أنتُم c                                     هُم  c                                      أنتِ c                                     هُنَّ c

۲۴- امر حاضر فعل تَقولونَ کدام گزینه است.

أقوُلوُا c                                      قُل c                                          لا تَقوُلوُا c                             قوُلوُا c 

۲۵- کدام گزینه مکمل عبارت  وَجَدتُها و قَومُها ................. لَلشَّمس مِن دونِ اللّه  است.

ألطیرc                                   اَلعَرش c                           یَسجُدون c                                        یَسجُدُ c

۲۶- سوال مناسب برای عبارت « خَرَجتُ فی الوقتِ المُحَدَّدِ » کدام گزینه می باشد؟

الف- أینَ خَرَجتَ  c                                                         ب- کَیفَ خَرَجتَ c

ج- مَتی خَرَجتَ  c                                                            د- لِماذا خَرَجَ c

۲۷- الف) شستن صورت را از زنان بخواهید ( فعل امر).

ب) برداشتن کیف را از مردان بخواهید (فعل امر).

۲۸- با توجه به متن داده شده به سؤالات پاسخ کامل دهید.

هذا البُستانُ کبیرٌ. کانَ صاحبُ البُستانِ شخصاً کریماً ، فی یومٍ مِنَ الأیامِ طَلَبَ اَبناءَهُ و قالَ : یا اَولادی! إِرحَموُا الضُّعفاءَ، ذَهَبَ الاَولادَ نَحوَ البُستانِ فی الصّباحِ. فَعَلِمَ اللّهُ سوُءَ نیتَهُم و اَولادُ وَجَدوا البُستانُ محرُوقاً.

الف- ما قالَ الأبُ لِاَولادِهِ؟

ب- أین ذَهَبَ الاولادُ؟

ج- کَیف وَجَدَ الاولادُ البستانُ؟

١

 

 

 

 

 

۵/٠

 

 

5/4

 

 

 

 

٧۵/1

 

 

 

 

۵/٠

٢۵/٠

٢۵/٠

٢۵/٠

۵/٠

 

 

٧۵/٠

 

 

 

٢۵/١

 

 

 

 

١

 

 

 

١

 

 

 

٧۵/٠

 

۵/٠

 

۵/٠

۵/٠

٢۵/٠

۵/٠

 

 

 

 

٢۵/٠

 

٢۵/٠

 

٢۵/٠

 

 

٢۵/٠

 

٢۵/٠

 

 

٢۵/٠

 

٢۵/٠

 

 

 

۵/٠

۵/٠

٧۵/٠

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:36 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

آزمون درس عربی

پایه: دوّم      شعبه:

سال تحصیلی 88-87

مدت 60 دقیقه

تاریخ امتحان:   /10/87

طراح سؤال

 

نام و نام خانوادگی:

 

جمع نمرات

با عدد     با حروف

نام و امضای دبیر

 

خوب سؤال نمودن نصف علم و دانش است.

 

ردیف

ســؤالات

بارم

1

جاهای خالی را با ترجمه مناسب کامل کنید.

الف- اَشعَلَ النار حول الشجره          ................... درخت ........................... برافروخت.

ب- فَجاه صَرخَ متعجباً                     ........................................ با تعجب فریاد زد.

75/0

2

فقط کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را ترجمه کنید.

الف- اَمَرَ بجمع الحَطَب                   ب- تَعَبَ کثیراً ثم رَجَعَ الی غرفتِهِ

ج-هَجَمَ علینا کلبُ                         د- قَذَفَ الحماره علی راسِهِ

1

3

جملات عربی را به فارسی روان ترجمه کنید.

الف- وَقَعَتْ قلیلاً تحت الشجره

ب- شکرنا رَبَّنا علی هذا النجاح

ج- نظر الی البیت المحروق و  حزِنَ

3

4

درست یا غلط بودن جملات را مشخص کنید.

الف- در فعل ماضی صیغة مفرد مؤنث غائب بعنوان ریشه فعل شناخته می شود.   صr      غr

ب- فعل ماضی فَهِمَتا مثنی مؤنث غایب است.   صr      غr

5/0

5

مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

الف- .................. هُمْ المفلحونَ.            ذلک r       اولئکr      هاتانr

ب- ایتها الطالبتانِ ............ درسکما.       کتبتاr          کتبتُنَّ r      کتبتُماr

ج- جمع هذا و هذهِ ............ می شود.    اولئک r      هولاءr        هذانِr

75/0

6

در جاهای خالی ضمیر مناسب بگذارید.

الف-................................... نظرتْ الي الصورهِ            ب- ............. شکرتُنَّ ربکنَّ

ج-.................... جَلَسْتا فی الغرفهِ                                   د-................... کتبنا واجباتنا

1

7

غلطهای مشخص شده را تصحیح کنید.

الف- ایها الصدیقه! هَلْ ذکرتما ربکِ                  ب- سعیدٌ و حسنُ کتبوا                  ج- السیدات وصلتا الی المدرسه

 

1

8

به عربی ترجمه کنید. تو نشستی(مذکر)................................

 

5/0

9

 با توجه به ضمیر داده شده جمله را تغییر دهید.              انتنَّ کتبتُنَّ درسکَنَّ (هُم)

 

5/0

10

کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است؟      الف- انت r                 هنَّ r                     انتماr                   انتنَّr

ب- هُوَr           هذهِr                          هماr                      همr

5/0

11

در جای خالی فعل ماضی مناسب بگذارید.

الف- أنا .............. الی الغابه (ذَهَبَ)                                                   ب- هُنَ  .......... کُتبا(قَرَأَ)

ج- ایها الاَطفالُ  ............................. فی البیت(لَعِبَ)                           دا- یا مریمُ................... سؤالاً(سَأَلَ)

1

12

نوع کلماتی را که زنجیر کشیده شده را مشخص کنید(کدام اسم- فعل- حرف) هستند.

وَجَدَ الطفلُ مفتاحاً علی الارض

 

75/0

13

کدام گزینه جمع مکسر است؟ الف- محسنونَ r        ب- آیات r           ج- رجالr                 د- طالبانِr

25/0

14

کدام صیغه فعل ماضی برای مثنی و جمع یکسان است؟

الف- متکلم وحدهr             ب-  مثنای غائبr                  ج-  متکلم مع الغیرr               د- مثنای مخاطبr      

25/0

15

علامت  مناسب فعل ماضی را انتخاب کنید.

الف- علامت مثنی مذکر غائب         الف- اr                  ب- تمr       ج- تاr                د- تماr

ب- علامت جمع مؤنث غائب           الف-  تُنَّ r            ب- نَ r        ج- واr                د-  تِr                 ...............

5/0

16

 

 

 

با توجه به تصویر به سؤالات پاسخ دهید.

هَلْ انتما هَرَبْتُما فی اللیل.                                                                       هَلْ قَرَأَتَ الکتابَ

نَعَم..................... فی الیل.

 

 

75/0

17

با توجه به آیات در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید(دو کلمه اضافی است) ظُلمات- رب- شکور- رسول

الف- هُوَ ............ کل شی ءِ                   ب- اِنّهُ غفورٌ......................... (او آمرزنده و پذیرای سپاس است.)

5/0

18

هم خانواده را در آیات زیر پیدا کنید. حَمِلَ – غافل

الف- عن آلآخرهِ هم غافلون                      ب- حمالهَ الحطب                    ج- واعتصموا بحبل الله جمیعاً

 

5/0

19

با توجه به متن به سؤالات پاسخ دهید.

السید الجلیلیٌ موظفُ. هُوَ رجلٌ غیرمظم. فی یومِ من الایام فَقَدَ رسالَه محمهُ لِلرئیس. قال فی نفسِهِ : أین الرساله؟ ذَهَبَ الی غرفهِ اصدقائِهِ و قال لَهُم: هَلْ انتم اخذتُم تلک الرساله؟ قالوا: لا. تُمَّ رجع الی غرفتِهِ و وجد الرساله هناکَ

الف- السید الجلیلی رجلٌ منظم                              صr                 غr

ب- السید الجلیل وجد الرسالهَ فی غرفهِ اصدقائِهِ      صr                غr

ج- هَلْ کانت الرساله مهمهً؟                                   نَعَمْr                لاr

ى- هَلْ فَقَدَ السید الابراهیمی الرساله                       نَعَمْr                لاr

1

 

«موفق باشید»

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:24 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

آزمون درس

پایه: دوّم          شعبه:

سال تحصیلی 88-87

مدت 60 دقیقه

تاریخ امتحان:   /10/87

طراح سؤال

 

نام و نام خانوادگی:

 

جمع نمرات

با عدد     با حروف

نام و امضای دبیر

 

 

هیچ چیز در ترازوی عمل سنگین تر از اخلاق نیکو نیست. امام رضا(ع)

 

ردیف

ســـؤالات

بارم

1

 

 

در آیه زیر خداوند پیامبر را با چهار ویژگی توصیف می کند. آن چهار ویژگی را بنویسید.

«لقد جاءَ کم رسول مِن أنفسکُم، عزیزُ علیه ما عَنتُم، عریصُ علیکم، بالمومنین رئوفُ رحیم.»

ویژگیها      1)......................................         2) .............................................

                 3) .....................................          4) ............................................

1

 

2

 

3

 

4

 

5

علامت درست را با علامت  مشخص کنید.

پیامبران مهمترین عامل سعادت انسان را چه می داند.

الف- انجام وظایف دینیr     ب- راستی و دوستیr        ج- ایمان و توحید به خداr    د- داشتن برنامة جامعr

فوت حضرت خدیجه و ابوطالب در چه سالی بود؟

الف- سال 10 هجرت  r       ب- سال 8 بعثتr              ج- سال 8 هجرتr                د- سال 10 بعثتr

گسترش پیام جهانی «لا اله الاالله» نمود کدام اصل از اصول دین است.

الف- امامتr                      ب- توحیدr                       ج- عدل r                             د- نبوتr

کدام سوره با «بسم الله» شروع نمی شود.

الف- بقره r                        ب- کوثر  r                     ج- توبهr                                 د- نملr

2

 

6

7

8

9

10

جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

سعادت و شقاوت انسان در جهان آخرت از ............................. مایه می گیرد.

از هول و هراس قیامت به کمک ایمان و .................. و .................... در پناه لطف خدا می توان در امان بود.

اولین بانوی رشیدی که در راه اسلام به شهادت رسید ................... بود.

قیام در مقابل متجاوز و مفسد وظیفه ای ................... است.

پیامبر اکرم در کارهای ........................ با مسلمانان مشورت می کردند.

3

 

11

12

13

صحیح یا غلط بودن عبارات را مشخص کنید.

نفس ما از کارها و اخلاق و اعتقاد ما اثر می پذیرد.                                    صr    غ r 

انسان مؤمن برنامه زندگی خود را از پیامبران دریافت می کند.                       صr     غ r

اصحاب شمال می گویند: ما از قبل اعتقاد داشتیم که ر.ز حسابی در پیش است.   صr      غr

75/0

14

بالا ترین حالات انسان چه موقعی است؟

 

5/0

15

مهمترین برنامة پیامبران دعوت به چیست؟

 

1

16

چرا کوچکترین تحریفی در قرآن صورت نگرفته است؟

 

75/0

17

فوت حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه بر تبلیغ دین اسلام چه تأثیری گذاشت؟

 

 

1

18

دین یعنی چه؟

 

 

1

19

اعمال انسان در چند جا ثبت و ضبط می شود؟

 

 

5/1

20

حضرت علی در مورد مشورت کردن چه فرموده است؟

 

1

21

هنگامیکه فرد گنهکار را به جهان برزخ می برند و عذاب می بیند چه آرزو می کند؟

 

 

1

22

بر سفارش قرآن هدف از قیام و انقلاب چیست؟ سه مورد

 

 

2

23

هنگامیکه پیامبر خانواده یاسر را می دید، با چه بیانی به آنان دلداری و بشرت می داد؟

 

 

1

24

سه مورد از وظایفی که خداوند در برابر نعمتهایی که به ما داده است را بنویسید.

 

 

5/1

25

چه موقع مشورت برای ما سودمند است؟

 

1

 

«موفق و مؤید باشید»

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:21 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

آزمون درس عربی

پایه: اوّل          شعبه:

سال تحصیلی 88-87

مدت 60 دقیقه

تاریخ امتحان:   /10/87

طراح سؤال

 

نام و نام خانوادگی:

 

جمع نمرات

با عدد     با حروف

نام و امضای دبیر

 

 

«آن کس که در کودکی به کسب علم و دانش نپردازد در بزرگسالی پیشرفت نخواهد کرد.» امام علی(ع)

 

ردیف

ســـؤالات

نمره

1

کلمات را ترجه کنید.

صرّاف                                  اَسَدْ                                               ستون                                               ظرف

1

2

 نام تصاویر را به عربی بنویسید.

                                                                                  

                                                                                                                                       

5/0

3

جملات را به فارسی روان ترجمه کنید.

الف- الکنزُ خلف الجبال

ب- هَلْ نملهُ فی الحدیقه

ج- هَلْ هی إِمرأهُ؟

د- لهم الطیر المائدهُ

3

4

 

 

5

عبارت درست را با علامت(×) مشخص كنید.

در پاسخ به سؤالاتی که با «أین» شروع می شود کدام گزینه مناسب نیست؟

الف- اَمامَ r                   ب- نَعَمْ r                        ج- خَلْفَr                           د- جنبr

کدام کلمه قمری است؟

الف- الرحمه r             ب- الماءr                        ج- السماءُ r                         د- الرُمانr

5/0

6

با توجه به تصویرجاهای  خالی  را با کلمات مناسب پر کنید.

................... هذهِ ..........................؟ نَعَمْ هذهِ.............................   

............................... هذهِ ؟ هذهِ................................................

25/1

7

کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است؟

الف- هَلْ r                  مَنْ r                                      لا  r                                    أینَr

ب- معلمهُ  r                سیارهُ r                                 طالبُ r                                شجرهr

5/0

8

جملات  را به عربی ترجمه کنید.

الف- این چیست؟ این پروانه است.

آن پنجره است.

5/1

9

در جای خالی کلمه سؤالی مناسب بگذارید.                .....................هذهِ شجرهُ؟ لا، هذهِ وردهٌ

الف -.............. تلک؟ تلک نحلهٌ          ب- ................ هی؟ هی طبیبهُ           ج-................... القلم؟ القلمُ علی الکتاب

1

10

با اسم اشاره به دور با توجه به تصویر جمله کوتاه بسازید.

الف-.......................................                  ب-.......................................          

5/0

11

غلطهای داخل پرانتز را درست کنید.

الف- هَلْ هذا صخرهٌ؟                                                            ب- مَنْ تلک؟ ذلک بحرٌ                   

ج- ما هُوَ؟ هو رجلٌ                                                                د- مَنْ هو؟ هو اِمرأهٌ

5/1

12

جمله داده شده را با توجه به کلمه داده شده تغییر دهید.

هذا معلمٌ فی المدرسهِ

معلمهٌ

بیت

75/0

13

الف- برای جواب سؤالاتی که با هَلْ می آید از .................................. و............................... استفاده می کنیم.

ب- برای سؤال در مورد اشیاء از کلمه سؤالی ........................ استفاده  می کنیم.

25/0

25/0

14

با توجه به تصویر جمله درست را با علامت(×) مشخص کنید.

الف- هی رجلٌ                                                                            الف- هذهِ سفینهٌ

ب- هُوَ جندی                                                                                ب- هذهِ شجرهٌ      

ج- هی جندی                                                                                ج- هذا سفینهُ

5/0

15

کلمات داده شده را با توجه به معنی آیه در جای خالی قرار دهید(دو کلمه اضافی است.) العَمَلْ- الکنز- لؤلؤ- الجیل

الف- اِن الله لا یصلح........................... المفسدین (قطعاً خداوند کار مفسدان را اصلاح نمی کند)

ب- یخرجُ منها ال........................... و المرجان (از آن دو دریا مروارید و مرجان خارج می شود.)

5/0

16

با توجه به تصویر به سؤالات پاسخ دهید.

 

 

 


                                           أین الکتاب ؟                                                                                 أینَ الطائرهُ؟                                                                                                  

 

                              

5/1

 

«موفق و مؤید باشید»

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:18 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

باسمه تعالی

 

ارزشیابی درس عربی پایه سوم                                                                                                                      نوبت اول

 

نام ونام خانوادگی:                             کلاس:                           وقت:60دقیقه                               طراح:

 

امیرالمومنین (ع): هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر آنکه دعا کننده بر محمد (ص) وآل اوصلوات بفرستد.

 

گزینه صحیح راانتخاب کنید؟(2)

 

1)فعل نهی مناسب برای تکمیل جمله((. . . . الماءَ کَثیراً))کدام است؟

الف)لاتَشرَبانِ          ب)إشرَبا             ج)لاتَشرَبا          د)لاتَشرَبینَ

 

2)کدام فعل غیرقابل استفاده درزمان حال است؟

الف)أنصُروا           ب)ماکَتَبتَ           ج)لاتَجلَسی          د)لاتَنصُرونَ

 

3)درکدام گزینه فعل امرآمده است؟

الف)أکَلنَ مِنَ الفَواکِه        ب)أسَرواالأسیرَ          ج)أتَرَکَت یَدَأمَّها؟              د)إذهَبنَ إلی المَسجِدِ

4)ضمیرمتصل مناسب برای تکمیل جمله((إحفَظنَ دَرسَ. . . ))کدام است؟

الف)کُم            ب)هُنَّ          ج)کُما           د)کَُنَّ

5)گزینه درست راانتخاب کنید؟((. . . . . إجعَل کُتُبَکَ عَلی الأرضِ))

الف)الطّالب           ب)أیّتُها الطّالِبَه              ج)یا سَلمانُ          د)فاطِمَه

6)مستقبل فعل ((دَفَعنَ))کدام گزینه است؟

الف)مادَفَعنَ          ب)سَدَفَعنَ           ج)سَوفَ یَدفَعنَ           د)لایَدفَعنَ

7)مضارع منفی فعل((خَلَقتِ))کدام گزینه است؟

الف)لاتَخلُقُ              ب)لاتَخلُقینَ          ج)ماخَلَقتِ        د)ماتَخلُقینَ

8)اسم اشاره مناسب برای((المعلومات))کدام است؟

الف)اولئک            ب)ذلک          ج)تلک          د)هاتانِ

9)کلمات زیر راترجمه کنید؟(5/0)

سائل:                    چوپان:

10)به فارسی ترجمه  کنید؟(4)

الف)لاتَلبِسوا الحقَّ بالباطلِ             ب)إرکَعوا وأسجُدوا وأعبُُدوا رَبَّکُم

ج)غَداً نَذهَبُ إلی البُستانِ                د)مَلَأ الخوفُ والرّعبُ قلوب الناسِ

11)به عربی ترجمه کنید؟(1)

*دخترم نمازت را بخوان!

12)ترجمه فارسی جملات راکامل کنید؟(1)

الف)ظَهَرت سَحابَه سَوداءُ فِی السَماءِ:        ابری. . . . . درآسمان. . . .

ب)أکثرَهُم فِی الخَنادِقَ،مَجروحونَ شَدیداً:   بیشترآنان در. . . . به شدت. . . . .

13)ترجمه صحیح هرفعل راانتخاب کنید؟(75/0)

الف)سَتََکتُبینَ:           (خواهدنوشت-بنویس-خواهی نوشت)

ب)لاتَرکَبی:              (سوارشو-سوارنشو-سوارنمی شوی)

ج)إسئَلا:                  (بپرسید-پرسیدید-می پرسید)

14)گزینه درست راانتخاب کنید؟(5/0)

الف)نَحنُ سَنَذهَبُ إلی حَدیقَتِنا. . . . . .  (أمسِ-غَداً-إذا)

ب). . . . . . . إعمَلا بِالوَصیَّه (أیَّتُهاالأختانِ-أیُّهاالإخوانِ- یابُنَیَّتی)

15)ترجمه درست هرفعل راانتخاب کنید؟(75/0)

الف)شروع کن(إبدَأ-لاتَبدَأ-أبدَأ)

ب)نخوان(مذکر)(لاتَقرَأ-لاتَقرَئینَ-لاتَقرَأ)

ج)نمی پردازی(تَدفَعُ-مادَفَعتَ-لاتَدفَعُ)

16)جمله رابااستفاده ازکلمه داخل پرانتز،تغییردهید؟(5/0)

أنتُما حَفِظتُما دَرسَکُما(حَفِظتُنَّ)

17)ضمیرمناسب به کارببرید؟(5/0)

. . . . . . تَذهَبانِ إلی غُرفَتِکُما؟

. . . . . . نَظَرتُ إلی المُعَلِّمَهِ

18)صحیح وغلط بودن جملات رامشخص کنید؟(5/0)

الف)وزن(فاعل)ریشه های سه حرفی را به مفهوم(صفت مفعولی)تبدیل می کند.

ب)هرگاه برسرفعل مضارع حرف(س)یا(سَوفَ)آمد؛مستقبل فارسی ترجمه می شود.

19)از حروف اصلی داده شده؛وزن های خواسته شده رابنویسید؟(1)(ک ب ر)

فعیل:                تفعیل:                 استفعال:              تَفَعُّل:

20درجای خالی کلمه استفهامی مناسب بنویسید؟(5/0)

الف). . . . . . تَرجَعُ؟مَساءً                  ب). . . . . . ذَهَبتِ؟ذَهَبتُ إلی البَیتِ

21)غلط های موجوددرجملات راتصحیح کنید؟(5/0)

الف)لاتَصدُق!فَإنَّ الصادقینَ فِی الجَنَّه

ب)أیَّتُها الطالِبتانِ!أطلُب عِزُّه والمَجدَ

22)باتوجه به معنی آیات،هریک از کلمات را درجای خالی مناسب قراردهید؟(یک کلمه اضافه است)(5/0)

(الحوت-مَفاتِح-العَرش)

الف)وَعِندَه. . . . . الغیبَ       وکلیدهای غیب تنها نزداوست!

ب)فَإنّی نَسیتُ. . . . . .         پس؛همانا من ماهی رافراموش کردم!

23)درک مطلب(1)

رَأی الناسُ زورَقاً مِن بَعیدٍ وَذَهَبوا إلی الساحلِ.الصّیِادُ مَجروحٌ وسَمَکَه عَظیمَه فِی شَبَکَتِه.فَحَمَلوا الصَیّادَ إلی القَریَهِ.جاءَ أهلُ القَریَهِ لِزیارهِ الصیّادِ.

الف)ماذا رَأی النّاسُ مِن بَعیدٍ؟           زورَقاً             جُذوعاً

ب)لِماذا جاءَ أهلس القَریَهِ ألی بیتِ الصیّادِ؟        لِلشُکرِ         لِزیارَتِه

 

                                                   مِن َاللهِ التوفیقَ

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:16 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

 

بنام خدا

  نام و نام خانوادگی :                           سوالات عربی نوبت اول دی ماه 87                                     پایه اول

    کلاس :                                                            وقت :  60دقیقه                                    

 

 

قالَ رسول الله ( ص ) : مَن لا ادب لَه ، لا عقل لَه     « هر که ادب ندارد عقل ندارد »

 

1

 

ترجمه لغات زیر را بنویسید .

العامل :                       الطائرة :                        آهو:                      انار:

 

 

 

1

 

2

 

گزینه صحیح را علامت بزنید .

الف- کدام کلمه ناهماهنگ است ؟                                      أین َ                هل                    هو                    مَن

ب- پاسخ سوال ( مَن فی المدرسةِ ؟) کدام گزینه می باشد ؟    الطالب              الصّف              النافذة                الکتاب

ج- اسم اشاره دور مناسب برای جمله ( ....... صُورة ) کدام گزینه است ؟     هذا               هذه          ذلک            تلک

د- کدام گزینه مناسب جای خالی جمله ( الرجلُ ............. الحدیقةِ ) می باشد ؟       إلی           فی          علی          فوق

 

1

 

3

 

جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید .

الف- حروف الفبای عربی ................. نام دارد .

ب- کلمه پرسشی مناسب برای اشخاص ( عاقل )........................ می باشد .

5/0

 

 

4

 

 

جملات صحیح را با ( ص ) و جملات علط را با ( غ ) مشخص کنید .

الف – هذا سیارة                     ب- ذلک جبل ٌ                   ج – هذا تفاحٌ                       د- تلک مائدة

 

 

1

 

5

 

جملات فارسی زیر را به عربی ترجمه کنید.

الف- این بک کشتی است.

ب- او پزشک است.(مؤنث)

 

 

 

1

 

6

 

 

با توجه به تصویر پاسخ بده.

الف- أین السّحابةَ ؟ّ                                                  ب- هل تلکَ نافذة؟                                              

......   ......   .......                                                  .......  .......  .......

 

 

 

 

 

5/1

 

7

 

جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

الف- أنا ملکُ الغابةِ ولا شکّ. (1)

ب- ذلک لحمُ طیر ٍ.( 75/0)

ج- ولدی ! لَیسَ الکنزُ امام الصراف .(25/1)

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

8

 

برای پاسخهای زیر سوال مناسب بنویسید .

الف- .......    .......  ؟   هو معلمٌ .                                                  ب- ......... تلک فراشة ؟  نعم ، تلک فراشة.

ج- .........الطائر ؟      الطائرُ فوق الحدیقة .                                       

 

 

1

 

 

9

 

غلطهای موجود در جملات زیر را مشخص کرده و صحیح آن را بنویسید .

الف ) ماهو ؟  هو زارع ٌ .                                        ب) ما ذلک ؟   تلک وردة .

 

 

5/0

 

10

 

ترجمه ناقص را کامل کنید .

ذلک الجندیّ فی الشارع .            آن...........در ............. است .

 

5/0

 

 

11

 

گزینه مناسب جای خالی جملات زیر را انتخاب کرده و بنویسید .

الف – علی المائدة ..................( جدارٌ- بَحرٌ- طعامٌ )

ب- هل .............. مریم ؟ ( هذا – هی – ذلک )

 

 

5/1

 

 

12

 

در کلمات زیر مشخص کنید کدام حرف شمسی و کدام با حرف قمری نوشته شده است .

الیوم :                             الشجرة  :                            الظالم :                          الخیر:

 

1

 

 

13

 

 

 

 

 

 

جمله زیر را با کلمات داده شده بازنویسی کنید.

هذه المعلمةُ فی المدرسة.

 

المعلّمُ:

 

البیت:

 

 

1

 

14

 

الدراسات القرآنیه

1- با توجه به آنچه یاد گرفته اید در جای خالی آیات زیر را با توجه به ترجمه آن کلمه قرآنی مناسب بنویسید.

 

الف- أمّا ............. فَکانَت لِمساکینَ.   ( اما کشتی از آن بینوایان بود.)

 

ب- یَخرُجُ مِنهُما ال...........والمرجانُ. (از آن دو مروارید و مرجان خارج شوید.)

 

 

2- در جای خالی کلمه پرسشی مناسب را با توجه به ترجمه آیه بنویسید.

 

الف- ............ ربُّ السّمواتِ و الأرضِ . ( چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است .)

ب- ..............هذا الا بشرٌ مثلُكُم؟    ‌‌       (آيا اين بشري همچون شماست ؟)

 

 

3- هم خانواده کلمات داده شده را در آیات مشخص کنید.

حسنة

 


                     «  إن الله یامرُ بالعدل و الاحسان »

عنب

                     « جنات مِن اعناب و الزیتون  »     

 

 

 

 

 

 

5/1

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:15 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

باسمه تعالی

      آزمون عربی                       نوبت اول     12/10/87

        نام و نام خانوادگي:                                   کلاس دوم ..                                   زمان:60 دقيقه

ردیف                                                                                                                                                               بارم               

1

 

لغات زیر را ترجمه کنید :

ترسید                               بارداً                               مهمّة                                   بسته

1

2

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید :                                                   

           الف – أََمسِِ أَنتُما أخَذتُما الرِّساﻟَةِ .                                               ب – فَتَحَ الابُّ عَینَه .                   

              ج –رأیتُ ظِلَّا  بَینَ الأَشجارِ .                                                  د – جَعَلَ الشَّمسَ سِراجاً .

5/3

3

ترجمه های ناقص را کامل کنید :           الف – أَمَرَ القاضی بِجَمعِ الحَطَبِ .      "قاضی به جمع آوری .........  دستور داد ."

                                                    ب – هُوَ کانَ ......... .                   " او گرسنه بود ."

5/0

4

گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید :

الف – کدام گزینه اسم است ؟         

 

 

 

 

 

        الفَتح – خَرَجَ                    إِلی – الفَتح                           هُوَ - النَّملَة                         کثیراً – وَجَدا

ب – " أصوات و صالِحات "به ترتیب کدام یک از جمع های زیر است ؟

 

 

      جمع مؤنث سالم – جمع مکسر                                   جمع مؤنث سالم _ جمع مؤنث سالم

 

 

      جمع مکسر - جمع مؤنث سالم                                    جمع مذکر سالم -  جمع مؤنث سالم

5/0

5

درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید :

    ......  قَصَدتَ اختِبارَ الدَّرسِ .                                      ......  وَصَلَتا إِلی المَدرَسَةِ .              

     .  ......  ضَحِکتُما مِن کَلامِ صَدیقِکُما .                           ......  نَدِمنَ عَلَی أَعماِلهنًّ .               

1

6

غلط های مشخص شده را تصحیح نمائید :

الف – هذانِ الطّالِبَتان مُؤَدَّبََتانِ .                                               ب – أَنتَ سَجَدَ .

ج – هُنَّ جَلَستُنّ عَلَی الأرضِ .                                                   د – الحِمارُ وَ الثَّعلَبُ أَکَلَتا مِن الفَواکِهِ .

1

7

پاسخ پرسش زیر را با ضمیر و فعل مناسب کامل کنید :

هَل فَرِحتُم بِنِعمَةِاللهِ .    نَعَم      ......     ......     بِنِعمَةِاللهِ .

5/0

9

با استفاده ازریشه های داده شده صیغه های خواسته شده را بسازید :

فعل ماضی "مثنای مذکر غایب" از  فَتَحَ                                          فعل ماضی" مفرد مؤنث مخاطب" از نَجَحَ

1

10

فعل ماضی مناسب رادر جای خالی قرار دهید :

الف – هذِهِ البنت ....... . إلَی المَسجِدِ .(دخل)                           ب – أنتُنَّ   ......   ربّ العالَمین .(شکر )

ج- أیَّتُهَا السَّیِّدَتانِ ..... .. الرِّسالَةَ.(أخذ)                                     د-  الاولادُ ........  مِن مَکانِهِم .(نهض )

1

11

هر جمله را زیر تصویر مناسب آن بنویسید .  "یک جمله اضافه است "

الف – أنتُما ضَحِکتُما مِن کَلامِ صَدیقَکُما .

ب – أنتُنَّ شَرِبتُنَّ الماءَ کثیراً .

ج – أنتُما وَصَلتُما إلَی المَدرَسَةِ .

5/0

12

هرجمله را با توجه به داخل پرانتز کامل کنید :

الف -  ..........  کُتُبی عَلَی الارضِ .(قراردادم)                   ب – یا اختی : هَل  ...........  ؟ (نشستی)

 ب- انتُم  .........   کثیراً . (تلاش کردید )                        د – الطّالِبَتانِ  ...........  بابَ المَدرَسَةِ مُغلَقاً .( یافتند )

1

13

با توجه به معنی آیات در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید :"دو کلمه اضافی است "

   « قلیل – رَسول - اللیل - رجل»

الف - « قالَ ....... مُؤمِنٌ .»   مردی مؤمن گفت .

 ب –« جَعَلَ .......  سَکَناً .»  [خداوند] شب را مایه ی آرامش قرار داد .

1

14

با توجه به مفهوم متن به پرسشهای داده شده پاسخ دهید :

سَعیدٌ فِی الصَّفِّ الأَوَّل . بَیتُ سَعیدِ جَنبَ حَدیقَةٍ جَمیلَةٍ .هُوَ یَذهَبُ إلَی المَدرَسَةِ بِالسَّیّارَةِ .

والِدُ سَعیدِ زارِعٌ مُجتَهِدٌ . مَزرَعَةُ والِدِ سَعیدِ خَلفَ الحَدیقَةِ .اَلیوم کانَ سَعید مَریضاً . وَکانَ غائِباً فِی الصَّفِّ .

  الف – أَینَ مَنزِلُ سَعیدِ ؟         

   ب – هَل مَزرَعَةُ والِدِ سَعیدِ جَنبَ المَدرَسَةِ ؟

   ج – ما هُوَ شُغلُ والِدِهِ ؟                                                                                  

 

5/1

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:13 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

1- جملات عربي زير را به فارسي ترجمه كنيد ؟(5/3 نمره)

الف:هل الحمامه علی الغصن .

ب:هل الشجرةُ خَلفَ الصّیّادِ .

ج: ذلک اِناء الماءِ .

د: والدهُ فی السیّارة .

2- جمله های زیر را به عربی ترجمه کنید ؟ (5/1نمره)

الف:آن ابر است .

ب: صبح بخیر ، خداحافظ .

ج: این انار است .

 

3- معنی لغات زیر را از عربی به فارسی و از فارسی به عربی بنویسید ؟ (2نمره)

پاکیزه :                        ورقه :                    اِذَن :                            دست :

شیر :                            صَلاة :                  شارع :                          کشتی :

4- هریک از کلمات پرسشی زیر را در جای مناسب قرار دهید ؟(2 نمره)

(ما- مَن- هَل- اَینَ)

الف: ........... هی ؟ هی طبیبهٌ .                         ب: ................. ذلکَ ؟ ذلکَ جِدارٌ .

ج: ............ تلکَ نافذهٌ ؟ نَعَم تلکَ نافذهٌ .         د: ............... الکِنزُ ؟ الکِنزُ تحت الفربه .

 

5- در هر سطر یک کلمه با بقیه ناهماهنگ است . آن را در کمانک بنویسید . (2 نمره)

الف: ورقه- طالبه- غصن- عالمه . (                   )    ب: خلف- تحت- هی- جنب .  (                     )

ج: این- علی- ما- هل . (                     )                 د: جبل- بحر- سماء- والد . (                   )

6- برای پاسخ های زیر سؤالات مناسب بنویسید . (2 نمره)

الف: ................................................... ؟ ذلکَ بحرٌ .

ب: ......................................................؟ هی طالبهٌ .

ج: ......................................................؟ السیارهُ خلف الشجرهٌ .

    د: .......................................................؟ نعم ، تلک محفظهٌ .

7- غلط های موجود در جمله های زیررا در کمانک بنویسید . (1 نمره)

الف: ما هذا ؟ هذا طفلٌ .    (                         )         ب: ما ذلکَ ؟ تلکَ حدیقهٌ . (                       )

 

8- جمله زیر را با کلمه داده شده بازنویسی کنید .  (5/0نمره)

هذا العامل فی الشارع . (العاملهُ)  ........................................................

9- ترجمه ناقص را کامل کنید . (5/0 نمره)        

مِن ................ اَرجُلِهم . (از زیر پاهایشان)

10- (مَن اَفضَلُ) یعنی ؟(5/0 نمره)

 الف: من بزرگترم  £      ب: تو بهتر هستی  £    ج: من بهتر هستم  £       د: چه کسی بهتر است  £

                    

11- نام علامت های زیر را بنویسید . (1 نمره)

الف:      َ  (             )     ب:   ُ  (                            )    ج:   ِ   (                 )       د:     ْ      (               )

 

12- در جای خالی اسم اشاره نزدیک بگذارید ؟ (1 نمره)

الف : ................. اِمرَأَهٌ .                        ب: ..................... والد .

13- در جای خالی اسم اشاره دور بگذارید . (5/0 نمره)

الف: ...... اُمّ .                       ب: ........... جبل .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:11 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

رديف

1

 

کلمات را ترجمه کنید . اِفتَضَحَ :                  حجارةً :               حانوت :         

اختبار :                      ترسید :                      کلاغ :                       مردم :                   کارمند :                                  

بارم

2

2

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید .

الف) اَشعَلَ النّارَ حَولَ الشَّجَرَةِ .

ب) شَکَرَ الغَزالَه وَ ثُمَّ ذهَبَ .

ج) اَلیَومَ ضِیافَهٌ فی بیت الاَسَدَ .

د) شَربتُ قَلیلاً مِنَ الماءِ .

هـ) جَعَلَ الشَّمسَ سِراجًا .

 

5

3

به عربی ترجمه کنید .  نوشتم :                                 رفتی (مؤنث) :

5/0

4

جملة صحیح را «ص» و جملة غلط را با «غ» مشخص کنید .

الف) اَلحِمارُ وَالبُومَهُ ذَهَبَتا £                          ب) سَرَقَ فعل ماضی است £

5/0

5

در جاهای خالی فعل مناسب بنویسید .

الف) اَنتُم ............ اِلَی المدرسهِ (وَصَلَ)     ب)الرِّجالُ ................ مِن مَکانِهِم .(نَهَضَ)

 

5/0

6

جای خالی را با کلمة مناسب پر کنید .

الف) ............. الجَنَّه (هذه ، ذلک)            ب) هولاءِ .................. (مؤمنات ، شاکر)

5/0

7

در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف) ............... لَعِبتَ فی البَیتِ .              ب) ................... خَرَجوا مِن المَدرِسَهِ .

5/0

8

 معادل عربی کلمات داخل کمانک را بنویسید .

................. (ما) عِبادَاللهِ ...................... (قبول کردیم) دینَ الاِسلامِ .    

5/0

9

جمله را به مؤنث تبدیل کنید .   نَظَرَ الطّالِبُ الی الکِتابِ . (..................................................)

5/0

10

مورد درست را علامت بزنید .

الف) حَمَلنَ :   جمع مذکر غایب£  مثنای مؤنث مخاطب £ جمع مؤنث غایب £

ب) رَجَعتُم :   مفرد مذکر غایب £ مثنای مذکر مخاطب £ جمع مذکر مخاطب £

5/0

11

 

با استفاده از «نَعَم» به طور کامل پاسخ دهید .

- هَل قَرَأتَ القُرآنَ ؟

5/0

12

کدام کلمه فعل است .   فی £    سَمِعتَ £   اَلغُراب £     رسالهً £

25/0

13

ضمیر مناسب با فعل «جَلَستُنَّ» کدام است؟  هما£  هُنَّ£    اَنتُنَّ£   اَنتُما£

25/0

14

غلط های موجود در عبارتهای زیر را تصحیح کنید .

الف) اَنتُما حَمَلتُم حِجارَهً کَبیرهً .

ب) هِیَ کَتَبَ التَّمریناتِ .

5/0

15

 

مفرد کلمات زیر را بنویسید . محسنینَ :                               اَیّام :

5/0

16

به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف) علامت صیغة متکلم مع الغیر در فعل ماضی چیست ؟

ب) ضمیر مناسب برای جمع مؤنث غایب چیست ؟

5/0

17

با هریک از ریشه های زیر کلمة خواسته شده را بنویسید .

الف) عَجِبَ : فعل ماضی مثنای مؤنث غایب :

ب) دَخَلَ : فعل ماضی مثنای مذکر مخاطب :

5/0

18

رَجَعَ

هم خانوادة کلمة داخل مربع را در آیات زیر پیدا کنید .

 الف) اِنّالِلهِ و اِنّا الَیهِ راجعونَ .

 ب) یرجِعُ اِلَینا موسی .

5/0

19

با توجه به معنی کلمات را در جای مناسب قرار دهید . (رَسُولٌ- رَجُلٌ- رَجَعَ)

الف) قالَ ................ مُؤمِنٌ . (مردی مؤمن گفت)

ب) ................... موسی اِلی قومِهِ (موسی به سوی قومش بازگشت)

5/0

+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 آبان1388ساعت 9:9 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

شماره ردیف:                                                                                                 سال تحصیلی88 ــ 1387

سوالات امتحانی درس :

نوبت اول

طراح سوال :

نام ونام خانوادگی :

تاریخ امتحان :       25/10/87

نمره شفاهی :

نمره کتبی :

تعداد سوالات :

نمره کل باعدد :

پایه :    سوم      شعبه :

مدت امتحان:          دقیقه

نمره کل باحروف :

ردیف                                                                                                                                                                                                                  بارم

1

صحیح یاغلط بودن جملات زیررا مشخص کنید .

 

ـ وقتی فاعل پس از فعل بیاید فعل همیشه با صیغه مفرد می آید .                        ص            غ

ـ وزن « فعیل » کلمات سه حرفی رابه مفهوم « صفت مطلق » تبدیل می کند .       ص □        غ

 

5/0

2

پاسخ صحیح رابا علامت ( × ) مشخص کنید .

 

ـ فعل نهی و امر مناسب برای جاهای خالی عبارت « ................انتن بل ................»به ترتیب کدام است ؟

لا تنظروا ـ اعملن               لاتنظرن ـ اعملوا □                لا تنظرن ـ اعملن                               انظرن ـ لا تعملن 

 

ـ ضمیر مناسب فعل های « اعبری ـ ما نهضنا ـ جلسا » به ترتیب کدام است ؟

«هی ـ نحن ـ انتما »         «انت ـ نحن ـ هما»                      « انت ـ نحن ـ انتما »                        « انت ـ انا ـ هما »

 

ـ از نشانه های جزم مخفف ( ضمه ــُـ ) و( ن) از آخر فعل مضارع است به جز حذف ( ن) در :

مثناها                            جمع مذکر                                          مفرد مونث مخاطب                                   جمع مونث

 

ـ ماضی منفی فعل« تغسلون » کدام گزینه است ؟

ما غسلوا                      لا تغسلون                                                        ما غسلتم                                       لاتغسلوا

 

ـ با توجه به معنی کامل کنید .  « وعنده ...............الغیب » . « و کلید های غیب تنها نزد اوست »

فتاح                                 مفاتح                                                                فاتح                                             تفاح  

 

ـ کدام کلمه با « وصول »  هم وزن است ؟

هجوم                              رسول                                                                معلوم                                       مغضوب

 

 

 

5/1

3

فقط واژه های مشخص شده را از فارسی به عربی  واز عربی به فارسی ترجمه نمائید .

 

ـ چراندن گوسفندان سخت است . (  ................... )                      ـ جاء احد الوشاه . ( ......................... )

 

5/0

4

ترجمه های ناقص را کامل کنید .

 

ـ لاتیاسوا عند مواجهه المشاکل .                             .......................هنگام ...........................

ـ نحن مااکلنا شیئا منذ مده .                                    ما .......................................................

ـ اصلبهم فی جزوع النخل .                                   ...................در ....................درخت خرما

ـ ان خدمکم اخوانکم .                                          همانا ..................شما ....................شمایند

ـ خرج لتفقد جیشه .                                             خارج شد .............................................

ـ احسنت هذه فکر جیده                                        ....................... این فکر .......................

 

75/3

5

به عربی ترجمه کنید .

فردا به کتابخانه نمی روم .                 « ............................................................. »

 

1

6

برای هریک از مواردخواسته شده پاسخ مناسب بنویسید .

.............................

............................

............................

 


ـ از حروف اصلی « ع ل م » کلمه ای بروزن « مفعولات » بنویسید .      

ـ وزن کلمه ی « امراء » را بنویسید .                                           

ـ حروف اصلی کلمه ی « استماع » چیست ؟                                       

 

 

75/0

7

فعل جمله های داده شده را منفی کنید .

ـ ان اولیا ء الله یحزنون .                                                          «...............................»

ـ عبدتا الا الله .                                                                     «..............................»

 

5/0

8

فعل جمله های زیر رابه امر تبدیل کنید و جمله ها رابازنویسی کنید .

 

ـ تشربان من هذاالما ء .                      «...............................................................»

ـ سجدتن لله .                                 «...............................................................»

ـ تفتحن باب البیت .                         «...............................................................»

 

75/0

9

فعل جمله های زیر رابه نهی تبدیل کنید وجمله ها راباز نویسی کنید .

 

ـ تقربین مال الیتیم .                          «...............................................................»

ـ تقنطون من رحمه الله .                     «...............................................................»

ـ تلعبان فی الشارع .                          «...............................................................»

 

75/0

10

مواردخواسته شده رابسازید ودر نقطه چین بنویسید .

 

ـ فعل مستقبل « مفردمونث غا یب »                           از « حصل ــُـ »               «...............................»            

ـ فعل  ماضی منفی « متکلم وحده  »                          از« سال ــَـ »                 «...............................»

ـ فعل نهی « جمع مونث مخاطب »                            از « ترک ــُـ »                «...............................»

ـ فعل امر « مثنی »                                               از « زرع ــَـ»                  «...............................»

 

1

11

در هر عبارت یک غلط موجود است آن را پیدا کرده وشکل صحیح آن رابنویسید .

 

ـ ایهاالزارعان ! احصدن الزرع .                            «...............................»

ـ ایتها النساء ! لا تشعروا .                                 «...............................»

ـ هم مایشکرن الله .                                       «...............................»

ـ نحن لاترکت الاغنام .                                   «...............................»

ـ علم الله سوء نیه الولدان .                              «...............................»

ـ هذا یرجعون عنطریق البحر .                         «...............................»

 

5/1

12

جمله های زیر را باترجمه ی فعل های فارسی داده شده کامل کنید .

 

ـ ایتهاالنساء ! ...................... « بنویسید» رساله .

ـ یا اخوتی !   ...................... « مایوس نشوید »

 

5/0

13

جمله ی مناسب رابه تصویرمربوط باخطی وصل کنید . ( 2جمله اضافی است )

 

ـ ارکب السیاره                      

ـ اقربا هذا الاسد

ـ لا ترکب السیاره                                                         

ـ لاتقربا هذاالاسد

 

 

 

5/0

14

متن زیررا بخوانید وبه سوالات قسمت ( الف ) و( ب )  پاسخ دهید .

 

« فقدت الطفله نعجه سالت نفسها ، سالت نفسها ، این ذهبت ؟ عند الغروب . وجدتها بین الاعشاب .»

 

الف ) باتوجه به متن در مقابل پاسخ صحیح علامتبگذارید

ـ متی وجدت الطفله النعجه ؟                                       فی الصباح                             عند الغروب

ـ این وجدت الطفله النعجه ؟                                      بین الاعشاب                               فی القریه

ـ ماذا فقدت الطفله ؟                                                     الاعشاب                                     نعجه

ـ هل النعجه ذهبت الی القریه ؟                                            نعم                                           لا

 

ب ) باتوجه به متن پاسخ سولات زیر بنویسد .

ـ من سالت نفسها ؟               ........................................................................................

ـ ما کان بین الاعشاب ؟         ........................................................................................

 

 

5/1

 

 

دخترم توکل و دقت رمز موفقیت شماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیامبر اکرم ( ص ) :

شهادت امام حسین( ع ) چنان حرارت و اثری در قلوب مومنان دارد ، که هرگز خاموش و سرد نمی شود .

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:24 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

                                                                                به نام خدا

آزمون درس عربي                    سال اول                     نوبت اول- دي ماه 87

نام و نام خانوادگي:…………      تاريخ:…………        

نام كلاس:…………                نمره با عدد:………        نمره با حروف:…………

رديف

سؤالات

بارم

1

واژه ها را ترجمه كنيد.   الف:(به عربي)         پنجره(         )        كارگر(            )

ب:(به فارسي)      إمرأة(           )                           واسع(           )                                                      تفاح(           )                          سحابه(           )

 

5/1نمره

2

براي پرسش از مكان اشخاص و اشياء از كدام كلمه استفاده مي شود؟

25/0نمره

3

جاهاي خالي را با اسم اشاره دور مناسب پر كنيد.

الف- .........سفينة.                              ب- .........رَجُل.

 

5/0نمره

4

جاهاي خالي را با اسم اشاره نزديك مناسب پر كنيد.

الف- .........ماءٌ.                              ب- ........غابةٌ.

 

5/0نمره

5

در هر دسته از كلمات يكي با بقيه ناهماهنگ است آن را مشخص كنيد.

الف- فراشة،مائدة،محفظة،لحم                             ب- هَلْ،لا،مَنْ،ما

 

5/0نمره

6

بادقت در حرف شمسي يا قمري كلمات را اعراب گذاري كنيد.     دنيا              حكيم

5/0نمره

7

جملات را به فارسي روان ترجمه كنيد.

الف- نعم،تلكَ شجرةٌ                                              ب- هو والدة في الحديقةِ

ج- الغزالة: أنا جميلةٌ                                              د- الكنزُ عند الْاَغنياء 

 

 

5/3نمره

8

اين جملات را به عربي برگردانيد.

مادر كجاست؟

آيا قلم روي كتاب است؟

 

 

5/1نمره

9

غلطهاي موجود در جمله ها را اصلاح كنيد.            الف- هل هذة جدارٌ؟(                )                         

ب- ما ذلكَ؟ تلك طالبٌ.(           )(          )           ج- مَنْ هذا؟هذا جبلٌ(               )

 

1نمره

10

در جاهاي خالي كلمۀ پرسشي مناسب بنويسيد.

الف- .........هو؟هو معلمٌ                                 ب- .........تلك؟تلكَ مائدةٌ

 

5/0نمره

11

به پرسشهاي زير پاسخ مناسب دهيد.(به عربي)

الف- هل هي طبيبةٌ؟......................                 ب- أين الطفلُ؟.....................

 

5/1نمره

12

سؤال هاي مناسبي براي پاسخ هاي زير بنويسيد.

الف- .....................؟هذا قمرٌ                 ب-.......................؟الشمسُ خلف الْجبل

 

1نمره

13

كلمات داده شده را در جمله جايگزين كنيد.         هذا المعلّمُ في الصفّ.

( بيت )    

( المعلمة )

 

 

1نمره

14

هم خانواده ي كلمات داده را در آيات مشخص كنيد.

الف- حسنة: اِنّ اللهَ يُحِبُّ المحسنين.                       ب- عنب: جناتٌ مِن اَعناب والزّيتون

 

5/0نمره

15

در جاهاي خالي با توجه به معني آيه كلمه مناسب بنويسيد.

الف- و جاءَ اهل ال.........يستبشرون«اهل شهر شادي كنان آمدند»

ب- مِن......... اَرجُلِهِم « از زير پاهايشان»

ج- .........نعمةٌ. « آن نعمتي است » 

 

 

 

75/0نمره

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:21 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 
+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:20 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

بارم

سوالات

ردیف

2

ترجمه کلمات را بنویسید .

شنوا:                          معّین:                           شیشه:                          زندانی کردن:

النسحاب :                   باکیه:                              صدر:                              مَحروق :

 

1

4

جملات را به فارسی ترجمه کنید .

الف) نَحنُ ما أکلنا طعاماً مَنذمُدَهٍ .  

 ب) اُصلبهُم فی جذوع النَّخلِ .  

ج) اِنَّ خَدَمکُم اِخوانکم .

د) فَهُم لایَسمعونَ .

2

1

 جمله را به عربی ترجمه کنید.

- من کتاب را نخواندم.

3

5/0

غلط­های مشخص شده را اصلاخ کنید.

الف) اَنتِ یَرجِعُ الی ربّکِ      

ب) هذا الرَجال محترمونَ

4

25/0

25/0

25/0

ازحروف اصلی « ع  ل  م  » صفت مطلق بنویسید.

سه حرف اصلی کلمه ی « مواضع » چیست؟

وزن کلمه « محروم » را بنویسید.

5

6

7

1

فعلهای خواسته شده را بنویسید.

الف) امر از «ترحِمونَ»

ب) مضارع منفی «تَضَحینَ»

ج) ماضی منفی « خَرجتِ»

د) مستقبل از «ذَهَبتُ»

 

8

5/0

باتوجه به پاسخ ها ، سوالات را با کلمه پرسشی مناسب کامل کنید.

الف ................ تَرجِعُ؟ مساءً               ب) .................. کانَ الابنُ الاوَّلُ ؟ بخیلاً

9

1

به عربی پاسخ دهید.

-ماذا تَحمِلُ الطالبه بیدها؟

 

10

5/0

در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید.

الف) ................. غضبتما علی الظّالمِ.

ب) ..................... اِرحمی الضُعفا

11

25/0

12- « نون»کدام صیغه در امر حذف نمی­گردد.

الف- جمع مذکر غایب                   ب- جمع مونث مخاطب                                                ج- مفرد مونث مخاطب                  جمع مذکر مخاطب  

12

25/0

کلمه ی نا هماهنگ را مشخص کنید.

الف – لسان                 ب- ذَنب                ج- عَین            د-  قلب

13

25/0

همزه امر کدام گزینه غلط است.

الف- اُصلُب               ب- اِجلِس                ج- اِسجُد                د- اِمنَع

14

5/0

- گزینه درست را علامت بزنید.

الف) جاء احد ..............  الی القصر.           الصنام          الوشاه           الاعناب

ب) ............ اِجعَلا حَقاً لِلسّائِلِ.        ایتها البنتُ        ایتها البنتان         ایتها البناتِ

15

1

 

فصلهای خواسته شده را بنویسید.

الف) از (کَفَرَ) فعل ماضی جمع مونث مخاطب 

ب- از(سَمِعَ) فعل مضارع متکلم مع الغیر

16

1

باتوجه به معنی آیه در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید. (مفاتح – طیر –جُنود)

الف- وَللهِ ................ السماواتِ و الارضِ ( از آن خداست لشکرهای آسمان و زمین)

ب- وعِندهُ ................ الغیب .(و کلیدهای غیب تنها نزد اوست)

17

5/0

هم خانواده کلمه ی داخل دایره را در آیات مشخص کنید.

غِیاب

 

                        الف- اَنتَ عَلّامُ الغُیوبِ .

ب- وما هم عَنها بغائبینَ .                         

18

موفق باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:19 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

بارم

سوالات

ردیف

2

لغات زیر را ترجمه کنید.

 

شارِع (               )          اِجتِهاد   (             )           اَلغُصن    (               )         نافِذَه   (              )                                           باغ   (                )          سرباز   (               )          مروارید   (                )         گُل   (               )

1

4

جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید:

الف) تِلکَ النملةُ عَلَی الجِدارِ

ب) اَلاَفضَلُ صاحِبُ الصّفاتِ الحَسَنَهِ

ج)خَلفَ الجِبالِ صحراءُ و فی البحارِ ماءٌ

د) ذلِکَ الطّعام عَلَی المائدَهِ

 

2

5/1

جملات زیر را به عربی ترجمه کنید.

الف) اوپزشک (زن) است.

ب) آن زنبور عسل است.

ج) کتاب کجاست؟

 

3

1

در جای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید.

حقٌ  (نزدیک )                                                 حَدیقهٌ (دور)

نافذه (نزدیک)                                                  بابٌ (دور)

 

4

1

جمله زیر را با کلمات داده شده بازنویسی کنید.

هذا الطّالِبُ فیِ المَدرسهِ

الطالبةُ

البیت

 

5

1

غلطهای مشخص شدهدر جملات زیر را تصحیح کنید.

ما ذلک  ؟  تلک طالبه

هل هی مُعَلِّمٌ ؟

من ذلک؟ ذلک جَبَلٌ

 

6

5/1

باتوجه به شکل جاهای خالی را پر کنید.

.......... تلک؟

............  ...............

اَینَ القَلَمُ ؟

...... ............. ..............

 

7

5/1

سوال وجوابهای زیر را در مورد تصویر کامل کنید.

.............   ............... ؟          هل ........... ............... ؟

..............  ........... .              لا هذا قمرٌ .  

 

8

25/0

در کدامیک ازگزینه های زیر (ال) در همه کلمات تلفظ می شود؟

  الف الورق – الجمیل – الصغیره  

ب) الفراشه – البحر – السّیاره

ج) العمود – البقره – الحمامه

9

25/0

کدام عبارت در پاسخ بهسوال « اَینَ الوالِد» صحیح است؟

الف) نعم هذا والدی                ب) الوالد عِندَ الطَّبیب              ج) لا الوالدُ فی البیت

 

10

5/0

جای خالی را باکلمات مناسب پر کنید .

الف) برای سوال کردن درباره اشخاص از ................... استفاده می شود.

ب) برای اشاره بهدور به کلماتی که آخر آنها (ه) ندارد از ............... استفاده می شود.

 

 

11

5/0

هم خانواده کلمه داخل دایره رادر آیات زیر پیدا کنید.

واسع

وَسِعَ کُرسِیَّهُ السَّمواتِ وَالاَرض                                           

                              رَبّکم ذو رحمهٍ واسعهٍ  

 

 

 

12

موفق باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:17 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

۱ -  معنی لغات زیر را بنویسید . ۲ نمره

خافَ (‌‌‌         )    ِضیافةٌ (         )        َالِملْح (            )  مُوَظّف (              )

 

اَلحَريق (       ) لاشَیءَ (        ) الکُحول   (                )  كلاغ (                 ) 

 

۲- عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید .۵/۳نمره

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ .

 

ب: فَقَد رِسالَة مُهَّمة لِلرَّئیسِ .

 

ج : عِندَما رَجَعَت الاُمُّ ، حَزِنَت کَثیراً      

 

۳- کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ ۵/۰ نمره

مفرد مذکر غا یب  ()

مفرد مونث غایب  ()

مفرد مذکر مخاطب ()

مفرد مونث مخاطب ()

 

۴- جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید :  ۷۵/۰ نمره

 کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ .(                                                   )

 

۵- غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید .  ۷۵/۰ نمره

   اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکَ .

 

۶- جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید . 1 نمره

الف : اَلبِنتانِ .................. فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ )

 

ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ)

 

۷- هم خانواده ی کلمه ی داخل مستطیل را در آیه ی مقابل آن پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.۵/۰نمره

 

رَجَعَ

                                                         اِنّا لِلّة و اِنّا اِلَيهِ راجِعونَ (‌             )

 

۸- براي هر ضمير فعل ماضي مناسب بنويسيد.  ۱ نمره

الف) اَنتَ ........      (  كَتَبَ  )

ب ) هُم    ......       (  خَرَجَ )

 

۹- در جاي خالي ضمير مناسب قرار دهيد . ۱ نمره

الف) .....   كتَبنَ الدَرسَ .

ب ) ......   جَلَستُما .

ج )......   نَدِمتُم .

د) .................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ للهِ

 

۱۰- در جاي خالي فعل ماضي مناسب بنويسيد. ۵/۰ نمره

الف)اَلمُعَلِمَتانِ .....   اَلمَدرَسَةِ .   ( دَخَلَ )

ب) اَلمُعَلِماتُ .....    مِنَ الغُرفَة ِ .  ( خَرَجَ )

 

۱۱- جمله ی زیر را به عربی ترجمه کنید .۷۵/۰ نمره

من خارج شدم.                                (                                         )

 

۱۲ - صیغه ی فعل های زیر را بنویسید.  ۱ نمره

 الف ) سَمِعتُم     ( صیغه :...............)

 ب ) یَجلِسانِ     ( صیغه  :..............)

 

۱۳- از میان فعل های داده شده ، فعل مناسب هر جمله را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . ۵/۰ نمره

(سَجَدَت–  حَکَمتَ – سَمِعوا )

الف ) اِیُّها القاضی هَل ........... بِالعَدل ؟

ب  )   .......  هُدی لِلهِ .

 

۱۴- پاسخ پرسشها را با استفاده از فعل مناسب کامل کنید . ۷۵/۰ نمره

الف )   هل الطالِبُ بَلَغَ الرُّشدَ ؟            نعم ، هُوَ ....... اَلرُشدَ.

ب )    هَل فَرِحتَََََ کَثیراً  ؟                   نَعَم ،  .......کَثیراً .

ج )     هَل یَذکُرُ المؤمِنُ اللهَ ؟              نَعَم هُوَ ...........الله َ.

 

۱۵- از میان فعل های داخل پرانتز ، فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید. 5/0 نمره

اَلحِمارُ وَ الثَعلَبُ ..... قُربَ الاَسَد.   ( جَلَسوا – جَلَسا – جَلَسنَ)

  

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:17 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

۱ - معنی لغات زیر را بنویسید : ۲ نمره

سَفینة (            )  سفره (               ) غَزالَة (           ) نَدامَة (         ) گنج (            )

 

 تَوَهُّم (            )   درخت (                )   نَملَة   (        )

 

۲- برای سئوال در مورد اشخاص از کلمه      .......      استفاده می شود ۵/۰ نمره

 

۳- هم خانواده ي كلمه ي ( واسَع ) را در آيات ذيل پيدا كنيد و بنويسيد. ۱ نمره

وَسِعَ كُرسـيُّهُ السَّماواتِ وَ الاَرْضَ . رَبُّكُمْ ذُو رَحمَة واسِعَة.  (           )    (             )

 

۴ - عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید. ۲ نمره

 الف ) ما هذا ؟ هذا عجیب ! هذا عمود حتماً  .

ب )   الهُدْهُدُ : اَلْأَ فضَلُ صاحِبُ الصّفاتِ الحَسَنَهِ .

ج )   هَذِهِ بِرْكَةٌ صَغيرَةٌ.

 

۵- جمله های زیر را به عربی برگردانید :۱ نمره

این چیست ؟ این کشتی است .

 

۶- در مقابل جمله صحیح ( ص ) و در مقابل جمله غلط  ( غ )  قرار دهید .۷۵/۰نمره

الف) هذا بحر    (      )

 ب)  هذه مسجد  (     )

 ج) هذا سّیارة   (     )

 

۷- جای خالی را با یکی از کلمات داده شده پر کنید .۵/۰ نمره

            ...... هذا کتاب؟  نَعم هذا كِتابٌ . ( مَنْ ما هَلْ )

 

 ۸- جمله ي فارسي داده شده را به عربي برگردانيد: ۱ نمره

اين چيست ؟ اين ديوار است. (                                                    )

 

۹- با توجه به كلمه ي داده شده سؤال و جواب مناسبي با يكي از كلمات پرسشي  مَنْ ، مَا 

بسازيد ، سپس پاسخ دهيد. ۲ نمره

ساعة

 

طالِب

------     -------؟

 

------     -------؟

 

------     ------- .

 

------     ------- .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰- كلمات داده شده را همراه با ( ة )  بنويسيد 5/0 نمره

 مُومِنٌ (                ) طَبيبٌ (                 )

 

۱۱- اول دو كلمه ي داده شده « ال » بگذاريد و با حركت گذاري مناسب مشخص كنيد كداميك شمسي و كداميك قمري است.؟ ۱نمره

جِدار (                  )  نور (                   )

 

 

۱۲- اسم اشاره ي مناسب را انتخاب كرده در جاي خالي قرار دهيد.۵/۰نمره

الف : ------ اَلْقُرآنُ الْكَريم . (اسم اشاره ي نزديك )  هذا ()  هذِهِ ()  ذلِكَ ()  تِلْكَ ()

 ب :  ------ سَفينَة . ( اسم اشاره ي دور )  ذَلِكَ  ()  تِلْكَ  ()  هذِهِ  ()  هَذَا ()

 

۱۳- در ميان هر دسته از كلمات يك كلمه با بقيه نا هماهنگ است ، مشخص كنيد.۵/۰ نمره

الف : نَافِذَة () مَدينَة () مَلِك () ساعَة ()

 ب :  فوَْق  () جَنْبَ  () خَلْفَ() هُوَ    ()

 

۱۴- جاهاي خالي را با كلمات مناسب داده شده پر كنيد .۱ نمره

 ( أيْنَ – هُوَ – هَذِهِ – لا )

الف : مَا هَذِهِ ؟ ----- فَراشَةٌ .                ب : ----- المُعَلِمُ ؟ اَلْمُعَلِمُُ فِي المَدرَسَةِِ .

 ب : مَنْ  ----- ؟ هُوَ زارِعٌ .                ج :  هَلْ هذا كِتابٌ ؟ ------ هذادَفتَرٌ .

 

۱۵- غلطهاي موجود در جمله هاي داده شده را تصحيح كنيد : ۷۵/۰ نمره

الف :ما  ذلِكَ ؟ تِلْكَ صُورَةٌ . (۱ غلط )

 ب : هذا الْحَمامَةُ فِِي هَذَا الْغابَةِ . ( ۲ غلط )

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:15 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

امتحان ترم اول عربی                            سال دوم راهنمایی

نام و نام خانوادگی :

1- لغات زیر را ترجمه کنید (2)

شتاء                      الملح                                   هیزم                                تعب                      دشمن    

آب                          حان                                  نحج

 2-جمله های زیر را ب فارسی ترجمه کنید.

الف- صرخ الصیاد و هربت الغزاله(1)

ب- هن جمعن الطعام لهذا الفصل (25/1)

ج- لکن هل للندامه امه فائده(1)

 

3- عبارات زیر را به عربی تر جمه کنید.

الف- من قرآن خواندم .(75/0)

                                                                                                                                                        ب- معلم ها نشستند (جمع مذکر ) (5 )

4- در جمله ی ( جاء صیاد الی الغابه )  اسم و فعل و حرف را مشخص کنید.(1)

5-علا مت فعل ماضی جمع مذکر مخاطب کدام گزینه ا ست .(25/0)

الف ) تن                        ب ) تما                         ج )وا                           د )تم

     

6-جواب صحیح را با علا مت ضربدر مشخص کنید .(25/0)

فعل ماضی متکلم مع الغیر از " عبر نا "                صحیح                            غلط

7- ترجمه جمله ( انت نسیت ) کدام گزینه ا ست ؟(25/0)

الف- تو فراموش کردی                    ب- او فراموش کرد           

     ج- تو خسته شدی                     د- من فراموش کردم

 

8- کدام گزینه صحیح است ؟ (25/.)

 الف) انت صرختما (   )                   ب ) انتن صرخن  (       )

                                 ج) انتم صرختم    (     )                      د ) انا صرخت  (       )

9- کدام گزینه برای سوال ( هل ذهبت الی المدرسه ) صحیح است ؟( 5/. )

الف) نعم ، ذهبنا الی مدرسه (      )                        ب) نعم ذهبت الی المدرسه (    )        

     ج ) نعم ذهبت الی المدرسه (      )                   د ) نعم ذهبت الی المدرسه  (     )

10- جا های خالی را با فعل مناسب پر کنید.(5/0)

الف- ایتها الطفله . انت ........................ الکتاب ( قرأ)

ب- هی......................... سولاً ( سال )

11- صیقه های هر یک از فعل های زیر را مشخص کنید .(5/1)

جلس                                                    فرحتما                                     ذهبن                   

12- در عبارت های زیر اسم ها و ضمایر را به مونث و مونث را به مذکر تبدیل کنید سپس آنها را بنویسید.(1)

الف دخل المعلم فی الصف

ب هو قرأ هذا الکتاب                                                                                

13- هم خانواده های کلمات زیر را در آیات پیدا کرده و زیر آنها خط بکشید.(5/0)

رجل          " رجال مومنون و نسا ء مومنا ت         " مردانی مومن و زنانی مومن "

رسول        " جاءت رسل ربنا بالحق                   " پیامبران پروردگار ما به حق آمدند "

    

14- نوع جمع را در کلمات زیر مشخص کنید و سپس مفرد هر یک را بنویسید (5/1)

اسماء                                       مخلصون                                     صالحات

15- جاهای خالی را کلمات مناسب پر کنید.(1)

الف- فعلهای ماضی که به "ت" ختم میشوند ................. و..................... هستند و ضمیر مناسب آنها

................... و .................. می باشد.

کتبی                                                                                                                                       15

شفاهی

   جمع                                                                                                                    اجرکم عند الله

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:14 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

نام ونام خانوادگی:

نام طراح:

نام آموزشگاه :

نام امتحان    :عربی سوم

تاریخ امتحان:دی ماه 87

زمان امتحان : 60  دقیقه

نمره کتبی :

نمره شفاهی :

مجموع :

1

 

 

پاسخ صحیح را علامت بزنید  :

کدام یک ازافعال زیر ماضی منفی است:

الف)لاتَجلِسُ      ب) ماجَلَسَ                  ج) اِجلِس                            د) سَاَ جلِسُ

کدام فعل متناسب با ضمیر اَنتُم است :

الف) جَعَلوا               ب) جَعَلتُنَّ                         ج) جَعَلتُم                           د) جَعَلنَ 

در کلمه سَمیع لام الفعل کدامست :

الف) س                   ب) ی                                 ج) م                                     د) ع  

کدامیک از موارد زیر صفت مفعولی است :

الف) مَحمود            ب) حا مِد                         ج) حَمید                             د) مُحَمَّد

 

 

 

     1

2

کلمات را معنی کنید :  

 نَعجَه=                                    اِنسِحاب=                                  زُجاج=                                    دختر=

1

3

جملات زیر را ترجمه کنید :

                                                                                                                        الف)  هُم ذَهَبوا الی کَهفٍ .

  ب)  اِنَّ اللهَ مَعَ الصّا بِرینَ .                              

  ج) الطّفلهُ خَرَجَت مِنَ الکوخِ .

  د ) نحن أ قویاء و لاخوف علینا .

 

4

4

جمله ی داده شده را به عربی ترجمه کنید :               من نامه ای را نوشتم .

 

1

5

باتوجه به معنی جاهای خالی را در آیات زیر پر کنید :

الف) وَیَقولونَ ................... هذا الوَعدُ ؟(و می گویند : این وعده چه وقت خواهد بود .)

ب) وَعِندَهُ ........................ الغَیبِ .(شَراب ،مَفا تِح ،اِجعَل )"وکلیدهای غیب نزداوست."

 

 

1

6

حروف اصلی و وزن کلمه ی داده شده را بنویسید : 

اَحسَن (                                 ) ، (                                   )                              

 

5/0

7

باحروف اصلی (ق،د،ر) کلماتی بر وزن های زیر بنویسید :

فاعِل (                                 ) ، فَعیل (                               )

 

 

5/0

8

افعال مثبت را منفی و افعال منفی را مثبت کنید:

لا تَذکُرینَ (                             )  ما دَفَعَ (                                )      اَعلَمُ (                               ) فَتَحنا (                             )

 

 

1

9

ازفعل های زیر امر بسازید:

تَذهَبونَ (                                      )                                             تَنصُرینَ (                                      ) 

                  

1

10

نوع افعال زیر را بنویسید:

 سَوفَ یَعبُدُ (                               )            نَظَرَت(                                 )             تَجلِسانِ (                              )

 

75/0

11

انجام دادن کار(کاشتن درخت) را از صاحب تصویر بخواهید :                    

75/0

12

با توجه به تصویر زیر به سئوال پاسخ دهید :

 

هَل یَسجُدُ الطّفلُ لِرَبّهِ ؟

                                                                                                                                              

 

1

13

    درک مطلب:

                           باتوجه به متن زیرپاسخ صحیح را علامت بزنید:

                          فی یَومٍ مِنَ الایّامِ : خَرَجَ سُلَیمانُ(ع) لِتَفَقُّدَ جَیشِهِ فَنَظَرَ بِدِقَّهٍ وَسَاَلَ : اَینَ الهُدهُدُ ؟ الطُّیورُ : سَیِّدَنا الانَ ذَهَبَ لِعَمَلٍ .

 

بعدَ ساعا            غَضِبَ سُلیمانُ(ع) لِغیابِ الهُدهُدِ . بَعدَ ساعاتٍ رَجَعَ الهُدهُدُ. ثُمَ قالَ : اَینَ ذَهَبتَ یا هُدهُد؟ یا سَیّدی لَقَد کَشَفتُ شَیئاً عَجیباً.

 

الف) مَن    الف)  هَل فَهِمَ سُلَیمانُ(ع) لُغَه َالهُدهُدِ ؟    نَعَم      لا

        

                     ب) مَن کَشَف شَیئا عجیبا ؟    ملکه سبا       الهدهد 

 

 

                     ج) مَن سَاَلَ : اَینَ الهُدهُدُ؟    الطُیور     سُلَیمانُ(ع)  

د                    

 

 

 

5/1

 

ارجو لَکُم التَّوفیق

15

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:9 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

به نام خدا

نام و نام خانوادگی :                               پایه دوم راهنمایی                          مدرسه

نام درس:  عربی2      شماره کلاس:              نوبت اول                          سال تحصیلی 88- 87

نمره به عدد..........  نمره به حروف ..........................  نام و امضای مصحّح..........................

سئوالات

بارم

1)     جواب درست را با علامت (×) مشخص کنید.

1-    کلمۀ اَمس به فارسی به چه معناست ؟

الف ) امروز                    ب) دیروز                    ج) روز                    د) فردا

2-    ترجمه واژه «بهار» به عربی کدام است ؟

الف ) الفصل                    ب) الشتاءِ                    ج) الربیع                    د ) الحریف

3-    کدام گزینه اسم است؟

الف ) اَلفتح                    ب) اِلی                    ج) کتبوا                    د) قد ذهبا

4-    برای اشاره به کلمه « اَلغراب » اسم اشاره نزدیک کدام است؟

الف ) هذا                    ب ) تلک                    ج ) هولاءِ                    د) هذه

5-    در فعل ماضی علامت صیغه ی « متکلم وحده »کدام است ؟

الف ) تُ                    ب ) نا                    ج) تِ                    د) تَ

6-    کدام یک از کلمات زیر جمع مذکر سالم نیست.

الف) صادقون                    ب) صادقینِ                    ج) صادقینَ                    د) جالسینَ

2)     ترجمه کلمات زیر را بنویسید .

ظلّ (               )                      مِلح (               )                    هتفتُ (               )                   

کلب (               )                    کارمند (               )                    مساعدَهَ (               )          

3)     جملات عربی را به فارسی روان ترجمه کنید.

الف ) تَعِبَ کثیراً ثم رجع الی غرفَتِهِ

ب) شکرنا ربنا علی هذا النجاح

ج) قال المکارُ : السارقون هکذا !

4) در جاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید.

الف) انتنَّ ...................... عباده الطاغوتِ ( ترک )

ب) ایها الطفلُ هَل  ...................... فی البیتِ ( لَعِبَ )

ج) الرجالُ  ...................... مکانِهِم ( نَهَض )

د) هنَّ  ...................... الدرس ( سَمِعَ )

5) غلطهای موجود در عبارتهای زیر را تصحیح کنید.

الف) ایها الطالبُ ! انتَ حَفِظتِ درسَکَ                               ب) أَنا قرأنا درسی

6) در جاهای خالی ضمیر مناسب بگذارید :

الف )  ...................... رکعتِ و سجدتِ لِلِه

ب)  ...................... سالتما سوالاً مِن معلِمکُما

ج)  ...................... جلسنا علی صخرهٍ

د )  ...................... طلبا جناتِ اللهِ

7) جمله زیر را با توجه به ضمیر داده شده تغییر دهید.

الف ) اَنتَ دخلتَ فی دین الله ( انتما )

ب ) هما جلسا علی الکرسی ( هم )

8 ) به پرسشها با استفاده از نعم پاسخ دهید.

الف ) هَل ذهبتِ الی البیت ؟

ب ) هل هی جلست علی الکرسی؟

9 ) با توجه به معنی آیات و کلمات داده شده در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید.

شیءِ - أَمَرَ یوم قلیل

الف) قل  ...................... ربی بالقسط                              ب) مالکِ  ...................... الدین

ج) هو بکُلَّ  ...................... علیم                                    د ) متاع الدنیا ......................

10 ) هم خانواده کلمه حَمَلَ را در آیات زیر پیدا کنید.

مِمَّن حملنا مع نوحٍ

حمّالَهَ الحَطَبِ

11 ) با توجه به متن داده شده پاسخ صحیح هر سوال را انتخاب کنید.

جاء صیادٌ الی الغابه فَوَقع نَظَرُهُ علی الغزالِه و قال : حسناً ...... هذا طعامٌ لذیذ فَقَصَدَ صَیدَها. عَلِمَ الغراب فَحَمَلَ حجارهً مِن سجیل و قذَفَها علی رَأسِهِ

1-    هل الغزاله قذخت الحجاره علی راسِ الصیاد          نعم                   لا

2-    مَن حمل حجارهً مِن سجیلٍ          الغزاله                    الغراب        

1/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

./5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1/5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:8 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

به نام خدا

نام و نام خانوادگی :                               پایه اول راهنمایی                          مدرسه

نام درس: عربی اول        شماره کلاس:              نوبت اول                          سال تحصیلی 88- 87                     

نمره به عدد..........  نمره به حروف ..........................  نام و امضای مصحّح:

سئوالات

 

 

1-    کدام کلمه با بقیه کلمات در هر دسته هماهنگی ندارد.

الف) فوق – خلف – تحت – هو

ب) نعم – هل – مَن – ما

2- با استفاده از کلمات پرسشی (هل ، مَن ، ما ) این جملات را کامل کنید.

الف) .......... ذلک جَبَلٌ ؟ نعم ذلک جبل                     ب) .......... تلک ؟ تلک محفظهٌ

ج) .......... هُوَ ؟ هُوَ عاملٌ                                        د) .......... الحمامه ؟ الحمامه تحت الشجره

3- اسم اشاره نزدیک بکار ببرید.

الف) .......... سیارهٌ        ب) .......... مسجدٌ         ج) .......... مدینهٌ جمیله        د) ..........فضل الله

4- برای جواب های داده شده سؤال مناسب بنویسید.

الف) ......................... ؟ ذلک تفاحٌ

ب) .........................  ؟ نعم هذه شجرهٌ

ج) ......................... ؟ هذه ساعۀٌ

5- به عربی ترجمه کنید.

دانش آموز کنار دیوار است.

6- معنی کلمات زیر را بنویسید.

نجمَه (          )   درخت (          )   انگور (            )   نحله  (          )  اِذَن  (          ) صرّاف  (          )     

7- جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

الف) هذِهِ غزالهٌ . هی فی الغابه

ب) لحم الطیر طعام لذیذٌ

ج) هَل عَلَی المائِدةِ طعامٌ

د) اَلکترُ خلف الجبالِ و فی البحار حتماً

ه ) فی امانِ الله

 

8- غلط های موجود در جملات را پیدا کرده تصحیح کنید.

الف) ما هذا ؟ هذه طبیبهٌ (2 غلط)

ب) هل تلک بابٌ ؟ ( 1 غلط )

9- به اول کلمات داده شده ال اضافه کنید و شمس و قمری آن را مشخص کنید .

سفینتهُ                             مُؤمِنُ                              صادِق

10- با استفاده از جمله داده شده کلمات را در جای مناسب جانشین کنید.

ذلک المعلم فی البیت

الطبیبه :.........................

11- هم خانواده ی کلمات داده شده را در آیات زیر مشخص کنید.

الف) اصغر : ( ربَّ ارحَمهُما کما ربیانِی صغیراً )

ب ) حسنه ( اِنَّ الله یحبُّ المحسنینَ )

12- برای سوال در مورد مکان از چه کلمه ای استفاده می کنیم

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:7 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 
فروردین ژانویه محرم
اردیبهشت فوریه صفر
خرداد مارس ربیع الاول
تیر آوریل ربیع الثانی
مرداد مه جمادی الاول
شهریور ژوئن جمادی الثانی
مهر ژوئیه رجب
آبان اوت شعبان
آذر سپتامبر رمضان
دی اکتبر شوال
بهمن نوامبر ذیقعده
اسفند دسامبر ذیحجه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 11:3 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 
هابیل وقابیل :۳۹۰۰سال قبل ازمیلاد

طوفان نوح: ۲۰۴۳سال قبل ازمیلاد

بنای معبد سلیمان: ۹۷۳سالقبل ازمیلاد

تولد حضرت یوسف: ۱۸۸۷سال قبل ازمیلاد

تولد حضرت اسماعیل:۲۰۰۵سال قبل ازمیلاد

قیام حضرت موسی: ۱۶۵۲سال قبل ازمیلاد

به صلیب کشیدن مسیح:۳۰سال بعدازمیلاد

تخریب بیت المقدس: ۷۰سال بعدازمیلاد

ولادت حضرت محمد(ص): ۵۷۰میلادی

بعثت حضرت محمد(ص): ۶۱۱میلادی

رحلت حضرت محمد(ص): ۶۳۲میلادی

واقعه غدیر خم ولایت حضرت علی(ع): ۶۳۲میلادی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 10:55 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

باسمه تعالی

مدرسه راهنمایی استعدادهای درخشان شهیدبهشتی شهرستان بیرجند

 نام ونام خانوادگی :                                                             پایه :  اول    شعبه :                                                             تاریخ :  /  /87                                                                         نام درس :  دینی                                                             سال تحصیلی  87/88                                                             وقت امتحان : 60دقیقه

الف:جاهای خالی راکامل کنید:

1): مهم ترین وپیچیده ترین  سفری که درپیش داریم سفر ........................  است25/0نمره

2): نخستین پیامبرخدا حضرت .............. وآخرین پیامبرحضرت ...................  می باشند؟25/0نمره

3):دردین مبین اسلام پسردرسن ........ودختر درسن ............ به سن تکلیف می رسد.25/0نمره

4):درروزگاران پیش قوم سبادر.......... زندگی می کردند.25/0نمره

 

ب: گزینه موردنظرراانتخاب نمایید:

1): هماهنگی وهمکاری ونظم دقیق میان پدیده هانشان وگواه چیست؟25/0نمره

الف:گواه عدالت خداوند است .                                                  ب: نشان وگواه آفریدگاری دانا وتوانا است.                          

ج: گواه نظم وترتیب آنه است.                                                 د: نشان وگواه لطف ومهربانی خداست.

2):درکدام گزینه شهادت ازدیدگاه اسلام آمده است؟25/0نمره

الف: جنگیدن به فرمان رهبر باکفاروستمگران.                ب: کشته شدن درراه آرزوها وامیال .

ج:بادشمنان اسلام جنگیدن وآنان راکشتن .                    د:درراه خداوبه فرمان رهبرخدایی باکفار وستمگران جنگیدن وکشته شدن

3):کدام گزینه درست است؟25/0نمره

الف: انسان مومن ونیکوکار ازمرگ وشهادت می ترسد.        ب: مرگ برای کافران ومومنان بسیارسخت ودردناک است

ج: مرگ پایان زندگی است             د: مرگ برای همه یکسان نیست برای برخی دشواروبرای برخی دیگربسیارآسان است

4):راهنما ورهبرسفربزرگ انسان ها چه کسانی هستند؟25/0نمره

الف: رهبران دینی                            ب: امامان                                  ج: پیامبران                              د:انسان های نیک            

5): آیه شریفه"فَاصدَع بِماتومَرُوَاَعرِض عَنِ المُشرکین انا کَفیناکَ المُستَهزئین"درموردچه امری است؟25/0نمره

الف:دعوت خویشان                  ب:آشکارکردن دعوت                          ج: توحید ویگانگی خدا                   د:معادوروزجزا

6):آیه شریفه "وَفی الارضِ آیاتٌ لِلموقنین"مربوط به کدام اصل ازاصول اساسی اسلام می باشد؟25/0نمره

الف: توحید                                 ب: معاد                                   ج: نبوت                                   د:امامت

7):درکدام یک ازمواردزیر نمی توان تقلیدکردبلکه عقل خویش رابایدبه کارانداخت وتحقیق کرد؟25/0نمره

الف: مسائل مربوط به روزه ونماز            ب:واجبات ومحرمات              ج: مسائل مربوط به معاملات          د:دراصول دین

ج: سوالات تشریحی:

1): وظیفه مادرمقابل پروردگارمان چیست؟5/1نمره

2): شهیدان انقلاب اسلامی چه درس هایی به مادادند؟1نمره

 

 

 

3): امام حسین درروزوشب عاشورابه یاران وفادارخودچه فرمود؟2نمره

 

 

4):چگونه می توانیم سفرآخرت راباسلامت وموفقیت به انجام برسانیم وبه مقصدبرسیم؟1نمره

 

 

5):ویژگی های پیامبران رابنویسید(حداقل چهارمورد)1نمره

 

                                                                                                          

6): مامسلمانان نسبت به پیامبران خدا وپیروان آنها چه وظیفه ای داریم؟2نمره

 

 

7): پیامبرقوم سبا باچه بیانی به مردم پندواندرزداد؟5/1نمره

 

 

 

8): پیامبراسلام برای دعوت خویشان ازسوی خداچه فرمانی دریافت کرد؟1نمره

 

 

9):حضرت علی (ع)دردومین مهمانی بابیان چه مطالبی باپیامبر(ص)دست یاری داد؟ورسول خدا (ص)علی(ع)رادرحضورمهمانان باچه بیانی معرفی کرد؟2نمره

 

 

 

10):ازچه مجتهدی می توان تقلیدکرد؟ 2 نمره(هشت ویژگی )

 

 

11):هنگامی که ساختمان کعبه به پایان رسید حضرت ابراهیم چه دعایی کرد؟2نمره

 

 

 

12):پیامبراسلام درسخنان خوددرکنارکوه صفا درباره ی دواصل اساسی اسلام توضیحاتی رابیان کردند،این دواصل کدامند؟5/0نمره

 

 

                                                                                                                                                                              موفق باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 10:35 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

باسمه تعالی

مدرسه راهنمایی استعدادهای درخشان شهیدبهشتی شهرستان بیرجند

       نام ونام خانوادگی :                                                        پایه :  دوم          شعبه :                                                           تاریخ :  /  /87                                    

        نام درس :  دینی                                                             سال تحصیلی  87/88                                                           وقت امتحان : 60دقیقه

الف: گزینه ی موردنظرراانتخاب نمایید:

1):آیه شریفه "اِنا اَرسَلناکَ بِالحَقِ بَشیراً وَنَذیراً"به کدام اصل ازاصول اساسی اسلام اشاره دارد؟25/0

الف:توحید                              ب:معاد                                      ج:نبوت                                     د:امامت

2):کدام یک ازمواردزیر ازویژگی های یک مجموعه منظم نیست؟25/0نمره

     الف:ارتباط خاص اجزا                                                                                         ب: هدفدا                                                                                                                   ج:هرجزءجای مخصوصی دارد                                                                            د:هماهنگی وجودندارد

ب:جاهای خالی راکامل کنید:

1): عالمی که بین دنیا وقیامت است وانسان بعدازمرگ ابتدابه آنجامنتقل می شود...................است.25/0نمره

2):سعادت وشقاوت انسان درجهان آخرت از....................................  اومایه می گیرد.25/0نمره

 

3):قرآن به وسیله یکی ازفرشتگان پروردگار به نام  .......................... برپیامبرنازل می شد.25/0نمره

                                                                                                                                        

4):درسال  ...............  بعثت محاصره اقتصادی شکسته شد.25/0نمره

 

5): دشمن مشترک همه ی مسلمانان .....................و................................می باشد. 5/0نمره

 

ج:سوالات تشریحی:

1): قیامت راازدیدگاه قرآن توصیف کنید؟ 1نمره (حداقل 2سطر)

 

 

2): چگونه می توانیم ازهول وهراس قیامت درامان باشیم؟1نمره

 

3): افرادگنهکاروقتی نامه عملشان به دست چپشان داده می شودچه می گویند؟1نمره

 

4):مهم ترین برنامه پیامبران دعوت به چیست؟ 1نمره

 

5): باتوجه به آیات قرآن کریم قیام ونهضت چگونه بایدباشد؟2نمره(حداقل چهارمورد)

 

 

6):فرمایش امام خمینی (ره)رادرموردقرآن بنویسید.1نمره

 

7):آخرین سخن سمیه چه بود؟ 1نمره

 

8): پیامبر اسلام درجریان سفربه طائف درکناردیوارباغ زیرسایه درخت باخدای خویش چگونه رازونیاز ومناجات نمود؟1نمره

 

 

9): فرمایش امام علی (ع)رادرموردمشورت بنویسید.1نمره

 

10): براساس رهنمودهای امام صادق (ع)بایدباچه کسانی مشورت کرد؟1نمره

 

 

11): بنا برسخن پیامبر اسلام چه کسانی ازیک تیرثواب می برند ولایق بهشت می گردند؟5/1نمره

 

 

12): دین یعنی چه؟1نمره

 

13): خدای مهربان وآگاه وتوانا دربرابرنعمت های بی شماری که به ماداده چه وظایفی برای ماتعیین نموده است؟2نمره (چهارمورد)

 

 

14): آیه شریفه "وَلَنَصبِرَنَ عَلَی ماآذَیتُمُونا وَعَلَی اللهِ فَلیَتَوَکَلِ المُتَوَکِلونَ"( سوره ابراهیم آیه 12)

الف: خطاب به چه کسانی است؟5/0نمره

ب:معنی آیه رابنویسید.1نمره                                                                                                                                                                                             

15): چراقرآن کریم مسلمانان راامت واحده می داند؟1نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"موفق باشید"

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 10:34 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

                                                     باسمه تعالی                                                        نمره شفاهی:

نام ونام خانوادگی:                                                      پایه : سوم                   تاریخ:   /   /87                    نمره کتبی:                

نام درس:  عربی                                          سال تحصیلی:87/88                وقت: 60 دقیقه                     نمره کل:

1):گزینه درست رابا(ضربدر)مشخص کنید؟   2 نمره

الف: کدام یک ازافعال زیرمضارع نیست؟

 اَحفَظُ                                     تَترُکُ                                      تَعِبنَ                                       نَذکُرُ

ب: ترجمه درست ( اَسلَمتُ مَعَ سلیمانَ لِلهِ)درکدام گزینه است؟

           همراه سلیمان دربرابرخداتسلیم شدم                                                           باسلیمان برای رضای خداتسلیم شدیم

 

         همراه سلیمان دربرابرپروردگارم تسلیم می شوم                                           باسلیمان دربرابرخداتسلیم می شویم

ج: ترجمه "نمی نوشم"درکدام گزینه آمده است؟

 لا تَشرُبُ                                           لانَشرُبُ                                             لاتشربنَ                                      لااَشرُبُ

 

د: کدام کلمه ازنظروزن بابقیه ناهماهنگ است؟

اِشتمال                                         اِنهدام                                                 اِختیار                                               اِستراق   

و: فعل نهی مناسب رابرای تکمیل جمله (........... اَنفُسَکُم)انتخاب کنید؟

   لاتَضلِمانِ                                    لاتَظلِمنَ                                           لاتَظلِما                                              لاتَظلِموا

ه: ترجمه کدام یک ازافعال زیر غلط است؟

لا تَعبُدوا:عبادت نمی کنند                     لاتَقنَطوا:ناامیدنشوید                      لاتَحزَن:ناراحت نباش                  سوفَ یَکتُبون:خواهند نوشت

ی: مناسب ترین گزینه برای جای خالی عبارت (ایُهاالناسُ!.......... الحَسَنات)کدام است؟

لاتَزرَعوا                                        اِزرَعوا                                               اِزرَع                                                لاتَزرَعنَ       

ن: ترجمه عربی عبارت (به کتابخانه می روم ونامه ای می نویسم) کدام است؟

اَذهَبُالی المکتَبهِ وکَتَبتُ رسالهً                                                                          اَذهَبُ الی المَکتُبه وَاَکتُبُ رسالهً

ذَهَبتُ الی المکتَبَهِ وَتَکتُبُ رسالَهً                                                                     نَذهَبُ الی المَکتَبَهِ واَکتُبُ رسالهً

2): ترجمه عبارات عربی راتکمیل کنید؟3 نمره

الف: ظَهَرَت سَحابهٌ سَوداءُ فِی السَماءِ وَعَصَفَت الریاحُ بِشِدَهٍ.  .................  ........... ...........  درآسمان و...........  .......... ............

ب: فَعَلَم اللهُ سوءَ نیَه الوَلَدَینِ.پس خداوند ......... .......... ...........  .............. .  ج: تَرجِعینَ فی الوَقتِ المُحَدَدِ. درزمان .......... ............. .                                      

3): عبارات داده شده رابه عربی بنویسید؟   25/2نمره

الف:  اکنون تعدادرزمندگان اندک است.اَلانَ.......... ............... .............. .                  ج: کجا خواهی رفت؟.........  .................. ؟

ب:   سلیمان (ع)برای جویاشدن ازسربازانش(سپاهش) خارج شد. ............. ................ ................. ............. .

فعل داده شده

نوع فعل

صیغه

سَیَغرَقُ

 

 

تَرَکتُ

 

 

اِذهَبوا

 

 

4): نوع فعل وصیغه افعال داده شده رامشخص کنید؟5/1نمره

 

                                                                                  

 

 

5): وزن وحروف اصلی کلمات داده شده رابنویسید؟5/0

مَرجوع وزن(                  )حروف اصلی(               )        مُقاتِلین وزن(                       ) حروف اصلی(            )

6):  کلمه "شَهید"رابه وزن" اِستِفعال" وکلمه (فَرَحَ)رابه وزن "تَفعیل" بنویسید ؟5/0نمره

شهید :......................                                                                    فَرَحَ:..............................

 

7): باکلمات استفهامی مناسب کامل کنید؟ 1نمره

الف: ..........تَسالُ ؟  بِاَدَبٍ.       ب:............. تَذهَبُ الی المدرسهِ؟صباحاً.          ج: ......... تَخرُجُ منَ البیت؟ نَعَم      د: ......... یَقرَا ؟الطالبُ.             

8): افعال (تَفتَحوُنَ )و(سَجَدنَ) رامنفی کنید؟5/0نمره

 

9): افعال (تَسجُنُ)و( تَجعَلینَ)و(تَجلِسنَ) رابه امر تبدیل کنید؟75/0نمره

                                                         

10):افعال عبارات زیررا ازنظرصیغه تصحیح کنید؟75/0نمره

الف: ایَتُها الطالِبهُ! اُکتُب دَرسَکِ فی ایامِ الامتحانِ .

ب: ایَتُها المومناتُ! اُترُکوا تبَرُج الجاهلیه.

ج: ایُها الطُلابُ! اُکتُبا الدرسَ الثانی فی دفاترکُم.

11): افعال جملات زیررابه صورت نهی بنویسید؟75/0نمره

الف: اِغضَبوا علی الاصدِقاء.                                       ب: تَلعَبنَ بِالکبریت .                                                 ج: تَحبِسینَ الطائرَ.

12): باتوجه به ترجمه آیات جاهای خالی راکامل کنید؟1نمره

 الف: وَعندَهُ ................  الغیبِ.(وکلیدهایغیب تنها نزداوست)انعام/59  ب: .........سَمِعنا بِهذا فی الملَه الآخِره.( این رادرآیین اخیر نشنیده ایم) ص/7

 

13): هرگاه برسرفعل مضارع حرف"            " یا"           " درآید به معنی مستقبل فارسی ترجمه می شود.5/0نمره

 

                                                                                                                                                                                  "موفق باشید"

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 10:33 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

                                                                             باسمه تعالی                                                                    نمره کتبی:

                       مدرسه راهنمایی استعدادهای درخشان شهیدبهشتی شهرستان بیرجند        نمره شفاهی:

                 نام ونام خانوادگی :                                  پایه : دوم                شعبه :                            تاریخ :                              نمره کل:

                نام درس :   عربی                                                سال تحصیلی  87/88                                 وقت امتحان : 60دقیقه

1) کدام گزینه به ترتیب ترجمه کلمات داده شده می باشد؟ 1نمره     (بارداً ، النجده ، الثعلب ،المحروق )

سرد،گلوله،گرگ،آتش                 باریدن،کمک،گرگ،سوخته             سرد،کمک،روباه،سوخته                سرد،ناگهان،گرگ،سوخته

2)کدام گزینه ترجمه کلمه (حانوت)می باشد؟25/0نمره

                 چراغ                                      مغازه                                         فریاد                                               سنگر     

3)معنی کدام گزینه درست است؟25/0نمره

      جائعه:آمد                            ماوَجَدا:نیافت                        النائم:پشیمان                        منضده:میز            

4)کدام عبارت درست است ؟5/0نمره

ایتها الطالبه!انتَ تَرَکتَ عباده الطاغوت                                                                     ایُهاالقاضی! انتِ فَعَلتِ بالعدلِ

شَکَرنارَبَناعلی هذا النجاح                                                                                        ایُهاالطالب! انتِ لَعِبتِ فی البیتِ                         

 5)کدام گزینه به عنوان سوال برای(( نَعَم،نَحنُ قرانا کتابنا))نادرست است است؟5/0نمره

هَل قَراتِ کتابکِ                 هَل قَرَاتُماکتابَکُما                   هَل قَرَاتُنَ کتابَکُنَ                        هَل قَرَاتُم کِتابَکُم

6)درکدام گزینه ضمیروفعل بایکدیگر مطابقت ندارند؟(ازنظرصیغه) 25/0نمره

  اَنتُنَ خَرَجتُنَ                             انتَ کَشَفتَ                               هیَ کَتَبَت                                نَحنُ شَرَبنَ

7)ترجمه عبارات عربی راتکمیل نمایید؟5/2نمره

الف: وَشَکَرنارَبَناعَلی هذاالنَجاحِ. و................. پروردگارمان را ...........این ........... .

ب: قَرَاسَلمانُ دَرسَهُ حَولَ احتراقِ الکُحولِ وَالمِلحِ.  .............سلمان درسش را......... .......... ......... ونمک.

ج: فَصَرَخَ الصیادُوَهَرَبَت الغَزاله.پس ................شکارچی و.............  ...............

8)کلمات داده شده را درجای مناسب خوددرجدول قرار دهید؟(اَیام،مُخلِصَینِ،مُفلِحُونَ،ظُلُمات، لَون،کُتُب)5/1نمره        

مفرد

مثنی

جمع مذکرسالم

جمع مونث سالم

جمع مکسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)جاهای خالی رابااستفاده ازمعادل عربی کلمات داده شده کامل کنید؟25/1نمره

کانَ جَوُبارداً ............(برخاست)الطالبُ و............ (برداشت)کُتُبُهُ و..............(رفت)الی المَدرسه.کانَت طِفلَهٌ صَغیرَهٌ فی الشارِع...........(او)

کانَت کَسِلاً. ...........(بازکرد)الطالِبَهُ المَحفِظَهَ.

10)جاهای خالی رابافعل ماضی مناسب کامل کنید؟1نمره

الف: محمدٌوایمانُ وعلیٌ ............... الی البیت.(ذَهَبَ)                       ب: الطالبتان  .................. المُعَلِمَهَ.(سَاَلَ)

ج: ایَتُها الطفلتان! هَل ................ فی الحدیقه(لَعِبَ)                                       د:  البناتُ ...................... القرآن.(سَمِعَ)

11) جاهای خالی راباضمیر مناسب کامل کنید؟5/1نمره

الف: .......... سَمِعَت کلام مُعَلِمُ....... .          ب: ...........  رَجَعوا الی بیت........  .               ج: ایَتها المُعَلِمَهُ ! هَل........ذَکَرتِ رَب...... .

12) کلمه مناسب را انتخاب کرده ودرجای خالی عبارت بنویسید؟ 5/0نمره

الف: نَحنُ  ................  نَحوَالبستان(ذَهَبوا-ذَهَبتُ-ذَهَبنا)                   ب:    ............... سَجَدتُ لِِلهِ رَب العالمین(نَحنُ-اَنا-هُنَ)

+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 آبان1388ساعت 10:31 بعد از ظهر  توسط خسروی  |