باسمه تعالی

مجموعه فعالیت های گروه درسی کلاس ...............  مدرسه راهنمایی                                      سال تحصیلی 89/88

ردیف

نام ونام خانوادگی

نمره 1

نمره 2

نمره 3

نمره 4

نمره 5

نمره 6

نمره 7

نمره 8

نمره

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت گروه ها درچنددقیقه آغازین کلاس یادرهرزمان دیگری تاثیر مثبت درنمرات مستمر خواهدداشت .سرگروه می باید درهرجلسه یک نمره شفاهی یاکتبی ازدانش آموزان دراین کارنامه ثبت نموده دبیرخود رااز روند فعالیت مطلع نماید.

"باتشکر؛ خسروی"

      نام گروه :                                         نام ونام خانوادگی سزگروه :

 

باسمه تعالی

مجموعه فعالیت های گروه درسی کلاس ...............  مدرسه راهنمایی                                           سال تحصیلی 89/88

ردیف

نام ونام خانوادگی

نمره 1

نمره 2

نمره 3

نمره 4

نمره 5

نمره 6

نمره 7

نمره 8

نمره

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت گروه ها درچنددقیقه آغازین کلاس یادرهرزمان دیگری تاثیر مثبت درنمرات مستمر خواهدداشت .سرگروه می باید درهرجلسه یک نمره شفاهی یاکتبی ازدانش آموزان دراین کارنامه ثبت نموده دبیرخود رااز روند فعالیت مطلع نماید.

"باتشکر؛ خسروی"

      نام گروه :                                         نام ونام خانوادگی سزگروه :

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهریور1389ساعت 3:35 قبل از ظهر  توسط خسروی  | 

باسمه تعالی

عملکرد گروه های درسی دانش آموزان مدرسه راهنمایی                         کلاس................. سال تحصیلی 89/88

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

اعضای گروه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                نام دبیر: محمدخسروی
+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهریور1389ساعت 3:33 قبل از ظهر  توسط خسروی  | 

دین و زندگی اول [دين و زندگی ۱]
1- به فرموده ی قرآن شیطان بوسیله ی چه چیزهایی بین انسان ها دشمنی وکینه قرار می دهد؟ص63

1) شراب ودروغ                2) قمار ودروغ    3)   شراب وقمار            4) قمار ودزدی

       2- پیامبر اسلام(ص) از مردم می خواست کدام ورزش را انجام دهند؟ص109

 1) دویدن                        2)شتر سواری      ) کشتی                        4)   سوار کاری

33- در آیات سوره ی عصر خداوند به چه چیزی سوگند خورده است؟ص106

1) انسان                        2) پیامبر 3) امامان معصوم              4)   زمان

4- چگونه می توانیم عهد وپیمان خود را از اسیب حفظ کنیم؟ص86

 1)   مراقبت ومحاسبه      2)انجام کارهای خوب    3) مراقبت تنها                 4) محاسبه تنها

5- گفتیم که -------  راه وفای به عهد با خدا است؟

 1)    دین داری                2) خواندن نماز     3) روزه گرفتن                  4) هر سه مورد

 6-آیه ی 0انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا) اشاره به چه چیز دارد؟ص11

 1)    انتخاب                   2) خدا پرستی ) آخرت                         4) شکر خدا

37- امام صادق(ع) چه کسی را جاهل متنسک می گوید؟ ص55

1) عالم بدون ایمان           2) کافر           3)    مومن جاهل            4) کسی که به پدر و مادر نیکی نکند

   8- تعیین میزان موفقیت ومشخص نمودن عوامل موفقیت یا عدم موفقیت ------- گویند .

1) واجب                         2) حرام   3)    محاسبه                 4) ارزش

9- حکیم به چه معنا  است ؟ص43

1) کمال وعلم                  2)ایمان     3)قصد                             4)   هدف وعلم

     10- ثم جعلنا له جهنم به چه معنا است ؟ص19

 1)    آنگاه دوزخ را برایش قرار می دهیم   )آنگاه دوزخ را قرار می دهیم

    )آنگاه دوزخ را قرار می دهیم          ) وقتی که دوزخ را برایش قرار می دادیم

 

411- معنی کلمه غیب در آیات چیست؟ ص44

 1)    پنهان                     2) اشکار             3) فرو دست                    4) مستی بخش

12- چگونه می توان عهد و پیمان خود را از آسیب حفظ کرد؟ص86

1) با غهم و اراده              2) با اراده ی قوی 3) با داشتن ایمان             4)   با مراقبت و محاسبه

13- جوانان چه موقع به ملکوت نزدیکترند؟ ص59

 1)    پاکتر باشد              2)گناه کند     3) کمتر عبادت کند           4) قلبش تیره باشد

     14- کاری که انجام یاعمل به  آن تاثیری برای رسیدن به سعادت ندارد چه نام دارد؟ ص74

1) واجب                         2)   مباح      3) مکروه             4) مستحب       

15) تعریف اسوه کدام گزینه است ؟ص105

1) کسی که نباید در راه او رفت و از او متابعت کرد . 2) کسی که باید از او متابعت کرد.

3) کسی که باید راه او را انتخاب کرد) 4)کسی است که می توان به راه او رفت و از او متابعت کرد

16) شرط پذیرش عمل از طرف خداوند چیست ؟

1) عمل صالح ، ایمان        2) نیت صالح       3) راه درست                   4) تلاش و کوشش

17) زیرک ترین آدم در نظر حضرت علی(ع) کیست؟

الف)   حسابرسی از خود و اعمال خود برای بعد از مرگ                      ب) تسریع در انجام کار خیر

 ج) تسریع در توبه                                                                        د) داشتن قدرت تصمیم گیری

18) امام صادق (ع) مهمترین مراقبت انسان از قلب – نفس – عقل را چگونه بیان می کند ؟

 الف)   غفلت –شهوت –جهل                                                         ب)غفلت – جهل – شهوت

 ج) جهل – شهوت – غفلت                                                            د) شهوت – جهل – غفلت

19) عمل صالح در چه صورت ارزشمند است؟

الف) وقتی به خاطر خدا باشد                                                         ب) وقتی برای رفتن به بهشت باشد

ج) وقتی که براساس ایمان به خدا باشد                                           د)    گزینه های الف و ج

20) شرط پذیرش عمل از طرف خداوند چیست ؟

الف ) ایمن باور داشتن عمل   ب) عمل صالح انجام واجبات  ج ) محاسبه ی عمل و ایمان   د)    ایمان و صالح بودن عمل 

21) مبداو سر چشمه همه خوبی ها کیست ؟

 الف)  خداوند                  ب)اعمال صالح      ج) پیامبر                                    د) ائمه

22) راه وفای به عهد چیست ؟

الف) محاسبه                  ب)  مراقبت از آن  ج) سعادت                     د)ایمان

23) نکته ی مهم این بیت شعر چیست ؟    (( ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد      خوبی قمر بهتر یا آنکهقمر سازد ))

الف)رعایت اصل اعتمال     ب)  برترن انتخاب کمالی    ج) تسریع در تصمیم        د) رحمت خدا

24) در بیت زیر چند صفت ثبوتیه به کار رفته است ؟

( تو حکیمی، تو عظیمی ، تو کریمی ، تو رحیمی     1 ) 4        2)   6    3) 7                              4) 5

    تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی)

25) اولین سفارش لقمان به فرزندش چه بود ؟

1) پایین آوردن صدا           2) نیکی به پدر و مادر    3)   شرک نورزیدن      4) امر به معروف و نهی از منکر  

 26) معیاری برای داوری بین اختلاف ها وجود دارد کدام گزینه است ؟

 1)   قدرت تفکر               2) انتخاب   3) احساسات                  4) هیچ کدام

   27) زیر نظر داشتن و دقت و توجه معنای کدام کلمه است ؟

1) عهد                           2)عزم       3)   مراقبت                    4) محاسبه         

28) چه دورانی را باید آغاز انتخابهای بزرگ دانست ؟

1) کودکی                       2) پیری  ) میان سالی                4)   نوجوانی و جوانی

 

329) خداوند چه توانایی ها و قابلیت هایی به انسان ، برای رسیدن به خوبی ئها و زیبایی ها بخشیده است ؟

1) خواندن                       2)   قدرت تفکر و انتخاب    3) نوشتن                                   4) یاد گرفتن

30) با توجه به این آیه ( انّا هَدیناهُ السَبیلَ امّا شالراً و امّا کفوراً) خدا به انسان چه قدرتی داده است ؟

 1)   قدرت انتخاب      ) قدرت سپاس گزاری    3) قدرت نا سپاسی       4) قدرت سپاس گذاری و نا سپاسی

31) چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلفی دارند ؟

1) تفاوت در آفرینش          2) تفاوت در محیط زندگی  3)   تفاوت بینش ها         4) تفاوت دین

32) برترین خوبی ها . . . . . است ؟

1) ثروت                          2)   رضا و قرب الهی   3) داشتن خانواده خوب     4) داشتن تدبیر

                      33) با توجه به آیه ( یا ایّها النّاسُ انتم الفقراءُ الی الله ) مردم به چه کسی نیاز مندند ؟

1) فقرا                           2)   خدا 3) مردم                          4) پیامبر

34) کدام یک جزء ارکان نماز نیست ؟

1) نیت                           2) رکوع       3)   ذکر رکوع و سجود      4) دو سجده در هر رکعت

35) کدام یک از ویژگی های زیر ویژگی انسان های صاحب عزم است ؟

1) سست ایمان              2) سطحی نگر    3)   اراده محکم               4) ترسو

36) مطابق آیات قرآن ، خادوند به حضرت ابراهیم (ع) . . . . . . را نشان داد تا . . . . . . ..ص3

1) ملکوت آسمان ها و زمین – از قدرت و عضمت خدا بترسد و گناه نکند. 2) تصویری از بهشت و دوزخ – از اهل یقین گردد.  3)   ملکوت آسمان ها و زمین – از اهل یقین گردد. 4) تصویری از بهشت و دوزخ – از قدرت و عضمت خدا بتر سد و گناه نکند .

37) کدام آیه شریفه بیان گر انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) بود ؟ص4

 1)   انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفاً. 2) فلما رای الشمس بازغاً قا ل هذا ربی.

3) ولا اخاف ما تشرکون به .4) قال لان لم یهدنی ربی لا کونن من القوم الظالمین.

38) استعداد های حیوانات به نحو . . . . . و استعدادهای گیاهان به طور . . . . . . شکوفا می شود ؟ص10

1) طبیعی – غریزی           2)   غریزی – طبیعی   3) غریزی – غریزی            4) طبیعی – طبیعی

     

39) آدمی مسئول سرنوشت خویش است ، چون . . . . . ..ص11

1) استعداد رسیدن به کمالات بسیاری دارد . 2) نهال وجودش , به دست خودش به صورت غریزی و گاه به صورت طبیعی شکوفا می شود .3) روحیه ای بی نهایت طلب دارد و عطش او در خواسته هایش سیراب نمی شود .

 4)   نهال وجود انسان ، صرف نظر از برخی جنبه های جسمانی او ، به دست خودش رشد می کند .

40) از دیدگاه . . . . . ( آدمهای . . . . مقاصد . . . . . . دارند ، زود به پایان نمی رسند و تمام نمی شوند ) ص18

1) امام خمینی – واقعی – حیاتی    2) آیت الله خامنه ای – واقعی – حیاتی         

 3)   امام خمینی – بزرگ – بزرگ 4) آیت الله خامنه ای – بزرگ – بزرگ

411) آیه شریفه ( انا هدیناه سبیل اما شاکرا و اما کفورا ) بیان گر کدام مطلب است ؟ ص18

1) قدرت تفکر و انتخاب در انسان   2)   روحیه بی نهایت طلبی انسان در رسیدن به کمال    

3) هدایت غریزی و طبیعی انسان     4) تعیین سرنوشت انسان توسط خداوند و فرشته ها

42) صفاتی که جنبه کمال دارد را صفات . . . . و صفاتی که از نقض دنیا ناشی می شود . . . . می گوییم ؟ص45

1) سلبی – ثبوتی           2) وجوبی – سلبی 3) سلبی - وجوبی           4)   ثبوتی – سلبی

43) تنها جایی که انسان نباید اطاعت پدر و مادر کند چیست ؟ص99

1) ظلم کنند                    2) در زمین مغرورانه راه روند 3) دروغ گویند       4)   برای خدا شریک بگیرند

44) با توجه به آیات قرآن چرا هیچ گاه ماه و خورشید از هم سبقت نمی گیرند ؟ ص42

1) چون برای ماه منزل هایی مشخص گردیده است          2)   چون هر کدام در مدار خاصی شناورند

3) زیرا به سوی قرار گاه خود در حرکتند    4) زیرا شب را از روز و روز را از شب می گیرند.

45)اگر می گوییم خداوند صفات مخلوقات را داراست مقصود ...... .ص46

1) صفات صلبی و وجوبی است که در مخلوفات به ظهور نشسته است. 2) صفات وجوبی است که از مخلوقات نشات گرفته شده است . 3) صفات ثبوتی است که از مخلوقات نشات گرفته شده است. 4) صفات سبوتی است که در مخلوقات به ظهور نشسته است .

46) جایگاه ایمان کجاست ؟ص53 1) جسم       2) روح      3) ذهن                          4)   قلب   

47) کدامیک از موارد زیر از زشتی های قلب است ؟ص55

1) تفکر و اندیشه             2) دوری از گناه و آلودگی   3)   انکار حقیقت                        4) درک حقایق

48)كدام يك راه رسيدن به ايمان است؟ ص 60

الف ) خواندن قرآن        ب) نماز خواندن   ج) انجام مكروهات        د)   توجه دائم به خدا و ذكرو ياد او

49)حضرت ابراهيم با كمك چه عواملي يكتا پرستي را برگزيد و از شرك دوري جست؟ ص 8

الف) انديشه و تفكر   ب) با استعانت از هدايت الهي    ج) با اخلاص    د)   با انديشه و تفكراستعانت از هدايت الهي

50)آيه شريفه « كُلُ نَفسِ بما كَسَبَت رَهينهٌ » دلالت دارد بر : ص 12

الف)مسؤل بودن انسان در تعيين سرنوشت يا آينده اجتماع ب)   مسؤل بودن انسان در تعيين سر نوشت يا آينده خويش ج) نقش نفس در اكتساب فضائل د) نقش نفس در طرد رذائل

51)انسان چگونه به كمال مي‌رسد؟ ص  16

 الف)   با شكوفا كردن استعدادهاي گوناگوني كه دارد     ب) با همين سرنوشت يا آينده خود

ج) با ايمان تقوا توكل و اخلاص   د) با كف نفس و دل بستگي نداشتن به دنيا

    52)به چه ميزاني نهال وجود ما پر بار تر و متناسب تر و زيباتر رشد خواهد كرد و به كمال خواهد رسيد؟  ص   

 الف)   هدف ما « برتر و جامع تر» باشد      ج) هدف ما متناسب با كمال ما باشد  د) گزينه‌هاي الف و ب 

  ب) استعدادهاي بيشتري در ما باشد

53)در چه صورتي انسان همه خوبي‌ها و كمال‌هاي ديگر را هم برگزيده است؟ ص 25

 الف)   اگر كسي قرب و رضوان الهي را به عنوان هدف و مقصد نهايي برگزيند ب) اگر كسي رستگاري و و فلاح را به عنوان هدف و مقصد نهايي برگزيند ج) اگر كسي اخلاص و قرب الهي را به عنوان هدف و مقصد نهايي برگزيند د) اگر كسي قرب و رستگاري را به عنوان هدف و مقصد نهايي برگزيند

54)     (راه سعادت ، راه رضايت خداوند) چه ناميده مي‌شود؟  ص 72

الف) تقوي         ب)   دين      ج) اخلاص            د) ايمان

  55)انجام آن لازمه رسيدن به سعادت است تعريف كدام گزينه است؟ص  74

 الف)   واجب               ب) حرام         ج) مكروه               د) مباح

    56)به باور قلبي همراه حب و دوستي كه ميل به انجام عمل را در انسان به وجود مي‌آورد ..................... است؟ ص

الف ) در                          ب)   در قلب   ج) در باور                        د) در عقيده

57)انسان چگونه به كمال مي‌رسد؟ ص 16

الف) عبادت                  ب)   شكوفايي استعدادها     ج) تفكر و انديشه            د) قدرت انتخاب

58)آيه « لَيسَ كَمِثلِه شئ » با كدام عبارت هماهنگي بيشتري دارد؟ص 31

الف ) خداوندا تو مالك حقيقي جهاني   ب) خداوند آنچنانكه شايسته توست تو را نشناختم

   ج) حيات طيبه‌اي به ما كرامت فرما و ما را ياري كن  د)   خداوندا چگونه مي‌توان تو را با غير قياس كرد؟

59)از آيه‌ي«و آيَهٌ لَهُمُ الأرضُ المَيتَهُ أحيَيناها و أخرجنا منها حباً فَمِنهُ يأكُلونَ» كدام صفت الهي درك مي‌شود؟ص41

الف ) عليم                ب) رحيم     ج) مدبر                   د)   محيي

60)كدام صفت خداوند به معناي «هستي بخش » است ؟ ص 45

الف ) المُهَيمِن          ب)   البارئ    ج) القُدوس                 د) الجبار

61)بنا به فرمايش حضرت علي (ع) دو برادر همراه و دو دوست جدايي ناپذير چه چيزهايي هستند؟ ص 53

 الف)   ايمان و عمل     ب) علم و انديشه   ج) ايمان و علم                  د) شناخت و عقيده    

62)از ميان عوامل تقويت كننده‌ي عزم كدام يك سبب «دوام عمل» مي‌شود؟ ص 82

 الف)   رعايت اصل تدريج      ب) رعايت اصل اعتدال  ج) تسريع در انجام تصميم     د) عملي دانستن تصميم

63)ميزان دين داري ما به چه ميزان بستگي دارد؟ ص 72

الف  ج)   به ميزان وفا داري ما به عهد خود     ) به ميزان احترامي كه به پدر و مادر مي‌گذاريم ب) به ميزان كارهاي نيكي كه انجام مي‌دهيم د) به ميزان راستگويي و درستكاري ما

 64)پاداش آن كسي كه مؤمن بوده و عمل صالح انجام مي‌دهد چيست ؟ ص  50

الف ) سلامتي                 ب) آخرت  ج)   زندگي پاك                د) نعمت‌هاي دنيوي

65- ) زیرک ترین آدم در نظر حضرت علی(ع) کیست؟  الف)   حسابرسی از خود و اعمال خود برای بعد از مرگ                      ب) تسریع در انجام کار خیر  ج) تسریع در توبه    د) داشتن قدرت تصمیم گیری

66- کدامیک از موارد زیر از زشتی های قلب است ؟ص55

1) تفکر و اندیشه  2) دوری از گناه و آلودگی    3)   انکار حقیقت  4) درک حقایق

67-با توجه به آیات قرآن چرا هیچ گاه ماه و خورشید از هم سبقت نمی گیرند ؟ ص42

1) چون برای ماه منزل هایی مشخص گردیده است  2)   چون هر کدام در مدار خاصی شناورند

3) زیرا به سوی قرار گاه خود در حرکتند 4) زیرا شب را از روز و روز را از شب می گیرند

68- کدام آیه شریفه بیان گر انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) بود ؟ص4

 1)   انی وجهت وجهی للذی فتر السماوات و الارض حنیفاً.                  2) فلما رای الشمس بازغاً قا ل هذا ربی.

3) ولا اخاف ما تشرکو به .  ) قال لان لم یهدنی ربی لا کونن من القوم الظالمین.

               469-) با توجه به این آیه ( انّا هَدیناهُ السَبیلَ امّا شالراً و امّا کفوراً) خدا به انسان چه قدرتی داده است ؟

 1)   قدرت انتخاب    2) قدرت سپاس گزاری 3) قدرت نا سپاسی               4) قدرت سپاس گذاری و نا سپاسی

70- استعداد های حیوانات به نحو . . . . . و استعدادهای گیاهان به طور . . . . . . شکوفا می شود ؟ص10

1) طبیعی – غریزی           2)   غریزی – طبیعی 3) غریزی – غریزی            4) طبیعی – طبیعی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهریور1389ساعت 3:30 قبل از ظهر  توسط خسروی  | 

به نام خدا

فرم امتیاز وارزیابی از عملکرد گروه های آموزشی دروس دینی/عربی/قرآن راهنمایی آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق استان خراسان جنوبی

ردیف

 

                       آموزش وپرورش

    عناوین

امتیاز درنظرگرفته شده

شهرستان بیرجند

شهرستان  

قاین

شهرستان درمیان

شهرستان نهبندان

شهرستان فردوس

شهرستان سربیشه

شهرستان خوسف

شهرستان سرایان

شهرستان بشرویه

شهرستان زیرکوه

1

برگزاری مسابقه تفسیر سوره حجرات

(انجام وآزمون وارسال به موقع اسامی)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2

برگزاری مجامع بحث دینی درمدارس

(به ازای هرموردسه امتیازباارسال مستندات)

10

*

*

*

*

*

*

*

*

3

3

3

برگزاری فراخوان سوال

(به ازای هرپایه 5امتاز/ارسال نمونه)

10

*

*

*

*

*

*

*

*

10

10

4

برگزاری مجامع عمومی دبیران

(حداقل سه مجمع)

10

10

*

*

3

*

*

10

*

10

10

5

بازدید ازمدارس وارسال نمونه فرم

(به ازای هربازدید 2امتیاز)

10

10

*

      4

10

2

*

10

*

10

10

6

راه اندازی وبلاگ(امتیاز5) وفعالیت های آموزشی(5امتیاز)

10

*

10

*

*

5

10

*

*

10

*

7

مشارکت درتهیه پیک نوروزی

(به ازای هرنفریک امتیاز)

10

10

9

5

2

*

2

4

7

2

1

8

تنظیم وارسال جدول بودجه بندی دروس به مدارس وارسال نمونه ای به سازمان

5

5

*

5

*

5

*

*

*

5

5

9

فراخوان ارائه طرح درس همکاران

(باارسال نمونه /هرمورد 1امتیاز)

5

5

*

*

5

*

*

2

*

5

1

10

تحلیل وبررسی نمرات نوبت اول

(ارسال نمونه به سازمان)

5

*

*

*

5

*

*

*

*

*

5

11

معرفی وآشنایی بامفاخر علماءو....

(ارسال نمونه به سازمان)

5

*

*

*

*

*

*

*

6

*

*

12

فعالیت های ابتکاری آموزشی

(به ازای هرمورد دوامتیاز)

10

2

*

*

8

*

*

2

*

8

4

 

       جمع کــــل امتیازات

100

62

29

24

41

22

22

38

26

73

59

توجه!1): امتیازات مندرج درجدول براساس مدارک ومستندات ارائه شده ازشهرستانها می باشد.                                                                                                                                   

                               "گروه آموزشی دروس دینی، عربی وقرآن اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی"                                            

 

                                                                                                                     نام ونام خانوادگی سرگروه:       محمد خسروی     
+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهریور1389ساعت 3:27 قبل از ظهر  توسط خسروی  | 

به نام خدا

  نام ونام خانوادگی :                                                                              آزمون قرآن سال اول راهنمایی فروردین 89( دروس 6،7،8،9،10)

آنچه برایتان میسر است قرآن بخوانید

                                                                                                                                   

 

1): بااستفاده ازلغات داده شده معنای کلمات رابنویسید.5نمره

پرنعمت/فرستادیم  /  توانا گناهان / هشداردهنده / آشکار / زمانی که /  بخشش / گفتند /نیکوکاران نیکوکاران

 

 


مُبین

 

 

اَرسَلنا

 

مُحسنین

 

قَدیر

 

ذُنوب

 

نَذیر

 

اِذا

 

فَضل

 

قالُوا

 

نَعیم

 

 

2):  جدول راکامل کنید؟5نمره

 

کلمه

معنی

 

کلمه

معنی

 

می پردازند

 

یقین دارند

ِانَما

 

قُل

 

 

با/همراه

 

بیامرز

 

مردم

اَلیم

 

اُُشکُر

 

 

بسیارآمرزنده

 

3):ترکیبات زیررامعنی کنید؟3نمره

مِن قَبلکَ=    ……………                یا ایُها الرُسُل =…………………….     یَجعَل لَکُم جَناتٍ =………………………………

وَلِوالِدَی=…………………..  کَیفَ خَلَقَ=……………………….        یُقیمون الصلاه =……………………………..

 

3): ترکیبات راکامل کنید وسپس معنانمایید.3نمره

نَفس + ها = ……………………………………..        اَنفس +کُم=………………………………………….

 نَفس+ ی=……………………………………….      لِ+ نا=…………………………….

 

4):عبارات قرآنی راترجمه کنید.2نمره

الف): یا بُنیَ لاتُشرِک بالله .                                                                     ب):قَد جاءَ کُم مِنَ اللهِ نُورٌ.

 

5): باتوجه به معنای دوکلمه "لِ" و"لَ"ترکیب های زیررامعنا کنید؟2نمره

  لَایاتٍ:                                   لِمَن :                                         لَنا:                                                   لِقومهِ:

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                               موفق باشید-خسروی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهریور1389ساعت 3:25 قبل از ظهر  توسط خسروی  | 

به نام خدا

نام ونام خانوادگی: ...................................................    امتحان قرآن اول راهنمایی مرداد89    

   مدرسه راهنمایی    ..............................                 نام ونام خانوادگی دبیر: محمد خسروی      امضاءنمره کتبی:............   نمره شفاهی:................ جمع کل:...........................                      

 

ردیف

ســــــــــــــــــــــــــــــــــوالات

بارم

1

کلمات داده شده راترجمه کنید؟

الذینَ (                               )  جنات (                                   ) میت (                                ) سماء(                               )

1

2

ترکیب هارامعنی نمایید.

1): منامکم باللیل.                                                                           2):کیف یُحیی.

3):یُقیمونَ الصلاه.                                                                          4):هوالغنی الحمید.

2

3

هریک ازعبارات فارسی ،ترجمه کدام عبارت قرآنی است؟

1):برای آن ها پاداششان نزد پروردگاران است.

                                             الف):لَهُم اَجرُهُم عِندَرَبِ هِمO                              ب): فَلَهُ اَجرُهُ عِندَرَبهO

2): قطعاً خدابسیارآمرزنده ومهربان است.

                                            الف):وَکانَ اللهُ غَفوراًرَحیماَO                         ب):اِن اللهَ کانَ غَفوراً رَحیماًO 

 

 

 

 

1

4

       معنای کلمه "لَآیات" "قطعاً نشانه ها" می باشد.                      صO             غO

5/0

5

معنای کلمه " لاتُشرِک" کدام مورداست؟

           الف):  شرک نورزیدO       ب):شریک نگیریدO         ج):شکرنکنO    د): شرک نورز O

5/0

6

ترجمه عبارات وآیات کریمه زیر راکامل نمایید:

1): اُولئکَ هُمُ المُفلِحون. ایشان همان   .......................      هستند.

2): وَجَعَلَ الشمسَ سِراجاً. و.............        ...........         ........       چراغی فروزان.

3): انا اَرسَلنانوحاً الی قومهِ.   قطعاً ما ................... نوح را        ...........         .............

4): قَدجا ءَ کُم رَُسولُنا.     قطعاً .............      ..............       پیامبرما.

5/4

7

کدام کلمه هم خانواده " عــلم " نیست.

                                     الف): عالمO            ب):علومO               ج):معلوم O          د):عاملO

5/0

 

درپناه قرآن محفوظ باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهریور1389ساعت 3:21 قبل از ظهر  توسط خسروی  | 

 

 

نقدی بر کتابهای دینی و دین وزندگی مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعا هر كاری را هدفی است و ارائه یك ماده درسی در یك نظام آموزشی ارزشی از این قاعده مستثنی نیست درس تعلیم و تربیت اسلامی یا تعلیمات دینی و قرآن كه در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و حتی به عنوان یك درس عمومی تحت عنوان معارف اسلامی ۲-۱دانشگاه ها در تمامی رشته تدریس می شود هدفی مهم را دنبال می كند و آن تربیت انسان هایی با اعتقادات و باورهای دینی است

 

● مقدمه :

قطعا هر كاری را هدفی است و ارائه یك ماده درسی در یك نظام آموزشی ارزشی از این قاعده مستثنی نیست درس تعلیم و تربیت اسلامی یا تعلیمات دینی و قرآن كه در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و حتی به عنوان یك درس عمومی تحت عنوان معارف اسلامی ۲-۱دانشگاه ها در تمامی رشته تدریس می شود هدفی مهم را دنبال می كند و آن تربیت انسان هایی با اعتقادات و باورهای دینی است كه این باورها و اعتقادات را در تمامی مراحل زندگی در جسم و جان خود داشته و بر اساس آن عمل كنند و حال این سوال مطرح است آیا دانش آموزانی كه دوران تحصیلی خود را به اتمام می رسانند و سالها تعلیم و تربیت دینی می خوانند به این باورها و اعتقادات رسیده اند یا نه ؟ و اگر رسیده اند چند درصد ؟بی شك جواب چندان رضایت بخش و قانع كننده نیست و دلیل این امر نیز ناشی از عوامل گوناگونی است كه یكی از این عوامل كتب درسی و شیوه تدریس و ارزشیابی تعلیمات دینی مقاطع مختلف تحصیلی است و این كتب نقد و بررسی بسیاری را می طلبد لذا انتقاداتی كه به طور اجمالی بر این كتب می توان وارد ساخت از قرار زیر است:

۱) متفاوت بودن نام این درس در دوره های تحصیلی مختلف ،به گونه ای كه در مقطع ابتدائی (هدیه های آسمان ) در مقطع راهنمایی (تعلیمات دینی )و در مقطع متوسطه (دین و زندگی ) و در دانشگاه ها (معارف اسلامی ۲-۱)باعث گردیده است دانش آموزان و حتی اولیا چنین تصور كنند كه این كتابها ربطی به همدیگر ندارند حال آن كه این تعدد اسم تعدد هدف را به دنبال ندارد.

۲) از نحوه ی نگارش، تصویرگری ، چینش مطالب ،.... دقیقا مشخص می گردد كه اولا در تالیف این كتب همانند سایر كتب درسی مدارس از معلمان مربوطه استفاده خوبی نشده است ثانیا مولفان این درس در مقاطع سه گانه ارتباط چندانی با هم دیگر ندارند و این موضوع حتی در كتابها ی هدیه آسمان و قرآن مقطع ابتدایی دقیقا به چشم می خورد .به عنوان مثال در كتابهای هدیه های آسمان تصاویر پیامبران و ائمه به صورت نیم رخ و یا هاله ای از نور نشان داده شده است اما در كتاب های قرآن همان پایه ها تصویر حضرت ابراهیم (ع) كاملا طراحی شده است و طراحی آن هم چندان جالب نیست .

۳) كتاب قرآن در دوره ابتدائی و راهنمایی كتابی مجزا با ساعت درس مخصوص به خود می باشد اما در دوره متوسطه كتاب قرآن و كتاب دین و زندگی یك كتاب شده اند و این كار باعث شده در اغلب موارد ساعت قرآْن به دلیل حجم زیاد مطالب دینی فدای آن نشود و رو خوانی اكثر دانش آموزان ضعیف باشد.

۴) وجود برخی تصاویر هنری مبهم در جلد كتاب ها یا صفحات اول درسها یا متن درسها كه این امر در دوره ی متوسطه بیشتر می باشد هر چند این تصاویر به عقیده ی تصویر گران آن دارای پیام هایی می باشد ولی دانش آموزان و حتی در بیشتر موارد دبیران از درك پیام موجود در تصاویر بی بهره اند و چنین به نظر می رسد كه فقط مولفان خواسته اند صفحات سفید نباشند (رجوع شود به کتابهای دین و زندگی دوره دبیرستان و هدیه های آسمان پایه پنجم .صص (۱۰۳-۱۰۲-۷۲-۴۱-۴۰-۳۹ )

۵) كتب دینی و قرآن دوره ی راهنمایی در میان این سه مقطع مظلو م تر از دو دوره دیگر است كتابهای دینی دوره ی راهنمایی نزدیك بیست سال است كه هیچ تغییری در آن ها به وجود نیامده است و حال آن كه سرعت پیشرفت علوم و اهمیت ارائه مطالب به شیوه های متفاوت در زمان فعلی بر كسی پوشیده نیست به عنوان مثال در سال سوم راهنمایی در درس بهشت و بهشتیان ...... وقتی بحث بهشت و ویژگی های آن و این كه بهشت چگونه جایی است به میان می آید تصویری كه برای جلب توجه و ایجاد جذابیت طراحی شده عبارت است از:یك شاخه خشك و سیاه و سفید با برگ های سیاه و سفید و چند برگ سبز رنگ و این نهایت تمسخر موضوع است .چرا كه این تصویر چه علاقه و انگیزه ای در دانش آموز می تواند ایجاد كند و او را تشویق به انجام كارهای نیك نماید.و آیا امكان ندارد به جای آن یك تصویر زیبا از یك منطقه سر سبز و جالب چاپ شود ؟

۶) در دوره ی متوسطه كتاب دین و زندگی (۱) در هر هفته چهار ساعت و دین و زندگی ۲و۳در هر هفته سه ساعت تدریس می شود حال آنكه مطالب موجود در دین و زندگی ۲و۳بسیار بیشتر و مهم تر از مطالب دین و زندگی (۱) می باشد.

۷ ) كتابهای دوره ی متوسطه بیشتر در جهت ایجاد ایمان گرایی است تا عمل گرایی .

۸) در كتابهای دینی موارد كمتری از مواجه شدن دانش آموزان با واقعیات تلخ زندگی بیان شده است .

۹) امكان تدریس دروس دوره متوسطه به روش فعال به دلیل حجم زیاد مطالب كتاب ها عملا امكان پذیر نیست.

۱۰) در كتابهای دینی بحثی از فرهنگ ایرانی و اسلامی به میان نیامده است.

۱۱) به سیره ی عملی پیامبر اكرم (ص) و ائمه توجه چندانی نشده است.

۱۲) برخی از درسها به دلیل حجم زیاد مطالب در یك جلسه قابل ارائه نیستند و گسسته شدن موضوع در دو جلسه به تدریس و آموزش ضربه های اساسی می زند.

۱۳) كتاب ها بیشتر حالت تئوری به خود گرفته اند تا حالت عملی لذا جای مصاحبه با افراد موفق و متدین كه تاثیر عمیقی روی دانش آموزان داشته باشدكاملا خالی به نظر می رسد.

۱۴) در برخی از درس ها قسمت((برای مطالعه )) از مباحث خود درس جذاب تر و ارزشمند تر است .

۱۵) با توجه به اهمیت احسان و نیكی به والدین وبزرگان در زندگی در دوره ی راهنمایی و متوسطه فقط یك درس در دوره راهنمایی (درس ۱۲سال اول)به این موضوع پرداخته است.

۱۶) كتاب های دوره ی متوسطه بیشتر به مباحث فردی مسلمانی می پردازد و كاری با جنبه اجتماعی مسلمانی ندارد.

۱۷) در بیان مطالب دینی از امثال و حكم و داستانهای جالب و........ استفاده كافی نشده است.

۱۸) كتابهای دینی مخصوصا در دوره ی راهنمایی و متوسطه به گونه ای تالیف شده اند كه درس خواندن و حفظ كردن درس جای دل بستن به درس را گرفته است.

۱۹) نبود امكانات آموزشی مرتبط با این درس از قبیل فیلم ، اسلاید ،كتاب های منبع،...

موضوعی كه امروزه اغلب دبیران را آزار می دهداین است كه مسولان نظام آموزشی كشورما معلمان را معجزه گرو یا جادوگر می دانند و بر این باورند كه معلمان حتما باید معجزه بكنند و آن این كه همه معلمان رشته های مختلف اعم از: فیزیك،شیمی،ریاضی،زیست شناسی،زبان خارجی،زبان عربی،دینی ، .......... تمامی مطالب را باید با گچ و تخته به دانش آموزان بیاموزند و بیچاره دانش آموزان كه چه عذابی باید در طول ده ها سال در مدرسه و با نشستن روی صندلی ها تحمل كنند و همه علوم را از دریچه تخته كلاس یاد بگیرند شاید در جواب بگویند معلمان می توانند از روشهای نوین و امكانات جدید استفاده كنند و كسی به معلم نگفته كه فقط از تخته و گچ استفاده نماید ولی همه می دانیم كه استفاده از روشهای نوین آموزشهای خاص و امكانات و تكنولوژی روز و هزینه های مربوط را می طلبد و آیا این امر صرفا با توصیه و امر و نهی و ارسال بخش نامه امكان پذیر است؟

۲۰) روش ارزشیابی درس دینی درست به نظر نمی رسد چرا كه هرگز نباید درس دینی را با سایر دروس در یك ردیف قرار داد به عنوان مثال در درس ریاضی و یا فیزیك هدف آموزش یك سری فرمول ها ، اصطلاحات تعاریف، و استفاده از آن ها در حل مسائل مربوط به آن علم است اما هدف درس دینی را در محور اساسی می دانیم محور اول آشنایی دانش آموز با یك سری تعاریف و اصطلاحات و وقایع تاریخی و مذهبی است.

و محور دوم به كار بستن این تعاریف و اصطلاحات و وقایع در زندگی و به عبارت دیگر تبدیل آن تعاریف و دانسته ها به اعتقادات و باورها در زندگی فردی و اجتماعی روزمره است درس دینی در محور اول با سایر علوم مشترك است اما محور دوم مختص این درس است لذا اگر فردی همه تعاریف و اصطلاحات دینی را بداند ولی اعتقاد و اعتنایی به آن ها در زندگی روزمره نداشته باشد قطعا یك انسان با تعلیم و تربیت دینی نخواهد بود .

در حال حاضر در مدارس ارزشیابی دینی فقط از محور اول به عمل می آید و محور دوم كاملا نادیده گرفته شده است لذا پیشنهاد می گردد كه ارزشیابی این درس متناسب با دو محور فوق به صورت عملی و نظری باشد . محور نظری همانند روش فعلی توسط دبیر مربوطه صورت گیرد و محور عملی توسط اولیا –مدیر و معاون – سایر دبیران كه با دانش آموز مربوطه ارتباط دارند با در نظر گرفتن رفتارها و اعمال وی در خانه و مدرسه ارزشیابی شود . تا مشخص شود آیا این فرد آموخته های خود را در مرحله عمل بکار می بندد یا خیر ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علـی مـوازن
منــــابع:
۱- كتاب های هدیه های آسمان دوره ابتدائی
۲- كتاب های فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی دوره راهنمایی
۳- كتاب های دین و زندگی دوره متوسطه

 

 

 

 

 

مقالات ارسالی به آفتاب

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهریور1389ساعت 3:19 قبل از ظهر  توسط خسروی  | 
 
نام ونام خانوادگی:
نام آموزشگاه :
نام طراح:
نام امتحان    :قرآن دو م
تاریخ امتحان:دی ماه87
زمان امتحان :45دقیقه

 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü

 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü

"قرآن بخوانید وبه آن عمل کنید"

 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü

ترجمه صحیح هر عبارت را علامت بزنید:
   وَاتَّقواللهَ الَّذی اَنتُم بِهِ مومِنونَ
  الف)وتقوای خدا را پیشه کنید تا به او ایمان آورید.
  ب)وتقوای خدارا پیشه کنید که شما به او مومن هستید.
َ   وَاللهُ بِما تَعلمونَ بَصیرٌ   
  الف) وخدا به آنچه انجام می دهید بیناست.    
    ب) وخدا به آنچه انجام دادید بیناست.

 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü

ریشه ویک هم خانواده برای کلمه (عَلیم) بنویسید:
ریشه (                                   )                      هم خانواده (                                 )

 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü

 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü

 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü

کلمات زیر را معنی کنید:
نار=                                   خالِدینَ=                                    لَعَلَّ=                                  مَصیر=

 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü

ترکیب های زیر را معنی کنید:
الف)فَامِنوا  =                                                                                  ب)یُحیی وَیُمیتُ =
ج ) اَجرٌ کَریم=                                                                                د) اصحاب ُالجحیم =
ه ) لَو اَنزَلنا =                                                                                  و )هُمُ الصِّدیقونَ=

 䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü

آیات وعبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید:
الف)وَعَدَاللهُ الَّذینَ امَنوا1)
ب )اِنَّما اموالُکُم وَ اَولادُکُم فِتنَه (1)
ج )ذلک اَلفَوزُ العَظیم(75/0)
د)وَالَّذینَ کَفَروا وَکَذَّبوا بِایاتِنا(25/1)
موفق باشید
+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 شهریور1389ساعت 3:14 قبل از ظهر  توسط خسروی  |