باسمه تعالی                                                                                                 

نام ونام خانوادگی:                                         مدرسه راهنمایی ............................         آزمون پیام های آسمان درس:  سوم

1):کامل کنید:

 الف) انسان هاباگناهانی که مرتکب می شوند خودشان راازحمایت     ............     محروم می کنند.

ب)خداوند و................ خطرهای زیادی راازانسان دورمی کنند.

2): درست یا نادرست بودن جملات زیررا مشخص نمایید:

الف): خداوندهمواره مارا می بیند چون مارادوست داشته وتوجه دارد.   ص O                   غ O 

ب): انسانها درهمه حال به خداوندنیازمنداند.  ص O                  غ O 

ج) باتوجه به آیه 4سوره حدید (هومَعَکُم این ماکُنتُم)خداوند محدودبه مکان می باشد.   ص O                غ O 

3): علت توجه همیشگی خداوندرابه انسان هاچه می دانید؟

4):آیا فقط خداوندازانسان ها محافظت می کند؟توضیح دهید.

5): آیاخداوند سرنوشت ماراتعیین می کند؟

6):مفهوم فرمایش امام محمدباقر(ع) رادرخصوص محافظان الهی کامل کنید.

هیچ یک ازمردم نیست مگر.....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

7):اگرخداوندلحظه ای ازما وجهان پیرامون ما مراقبت نمی کرد چه حوادثی ممکن بود بوجودبیاید؟

 

8): حداقل تایک سطرادامه دهید.

حال که می دانم خداوندهمواره مرامی بیند............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 آبان1389ساعت 11:3 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

باسمه تعالی                                                                                                 

نام ونام خانوادگی:                     مدرسه راهنمایی ............................         آزمون پیام های آسمان درس:  سوم

1)عبارت قرآنی رامرتب کنید وبه صورت کامل داخل کادربنویسید.

الف):پیش رو/که پی درپی/پشت سر/برای انسان/به فرمان خدا/گمارده شده است/محافظت می کنند/اورا/مراقبانی/(سوره رعدآیه11)

 

 ب):او/هرکجا/باشماست/باشید.

 

 

2):پاسخ مناسب راباعلامت (+) مشخص کنید.

 الف):آیا محافظان انسان ها به امرخداوند دراین دنیا پیامبران هستند؟      بلی O                         خیر O

ب): آیا خداوندتنهاازما انسان هاحفاظت می کند.         بلی O                    خیر O

ج): آیاانسان هافقط درمواقع خطر به خداوندنیازدارند؟       بلی O                  خیر O

3): گزینه درست راباعلامت(+)مشخص نمایید.

 1):باتوجه به آیه 4سوره حدید" ماهرکجاباشیم................. همراه ماست"

  الف)فرشتگان O                            ب) خداوند O                               ج)پیامبران O

2):محافظان انسان هابه امرخداونددراین دنیا.......................... هستند.

 الف)پیامبران O                             ب)فرشتگان O                              ج)خداوند O

 3):فرمانروایی آسمانها وزمین از..........................  می باشد.

 الف)انسان ها O                             ب)امامان O                                 ج)خداوند O

4):چراخداوندبه ماتوجه دارد؟

الف)چون اوماراآفریده است O              ب)چون مارادوست دارد O             ج)گزینه الف وب O

5):گاهی انسان هابا  ..........................  که مرتکب می شوندخودشان راازحمایت فرشتگان وحفاظت خداوندمحروم می کنند.

الف)کارهای خوب O                          ب)گناهان O                                   ج)نادانی O

6): گاهی انسان هابا.......................... خودشان رادربرابر حوادٍ قرارمی دهند.

الف)دانایی O                        ب) سهل انگاری O                                  ج)گناهان O

 7):انسان هابا گناهی که مرتکب می شوند خودشان راازچه محروم می کنند؟

الف)حمایت پیامبران O              ب):حمایت انسان ها O                ج)حفاظت خداوند O

4):به سوالات زیرپاسخ دهید:

1):آیاخداوند تنهاازما انسان هامحافظت می کند؟ مختصراً توضیح دهید.

 

2):باتوجه به آیه"هومعکم این ماکنتم "(سوره حدید آیه 4) خداوند درچه مکان هایی همراه مامی باشد؟

 

3):اگرخداوندلحظه ای ازما وجهان پیرامون مامراقبت نمی کردچه حوادثی ممکن بودبه وجودآید؟

 

4): آیاانسان ها فقط درمواقع خطرومشکل به خداوندنیازدارند؟

 

5):چراخداوندهمواره مارامی بیند وبه ماتوجه دارد؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 آبان1389ساعت 11:1 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

باسمه تعالی                                                                                                 

نام ونام خانوادگی:                                         مدرسه راهنمایی ............................         آزمون پیام های آسمان درس:   اول

1): احادیث زیررا کامل کنید:

 الف): فراگیری دانش برهرمسلمانی .................... است.                

 ب): دانش رافراگیریداگرچه نزد.................. باشد.

 ج): دربرابرکسی که ازاوعلم می آموزید ..................  باشید.     

   د): آنان که  ........................ هستند حتی پس ازمرگشان هم زنده اند.

ت): علم ودانش گنجی است ...........................  .                       

   ث): کسی که کارهایش رابدون دانش وبینش انجام می دهدمانندکسی است که ...................................

 

2):مراحل کسب علم ودانش ازدیدگاه رسول اکرم (ص) به ترتیب عبارتند از:

     الف):گوش کردن/سکوت/عمل/به خاطرسپردن/انتشارآن   

     ب):سکوت /گوش دادن/به خاطرسپردن/انتشارآن

     ج): به خاطرسپردن/سکوت/گوش دادن/عمل/انتشار    

       د):گوش کردن /به خاطرسپردن/سکوت/عمل/انتشار  

 

 3):مفهوم آیه "قُل ربِ زِدنی علماً" چیست؟

 

 

 4): طبق فرمایش رسول مکرم اسلام(ص) برای چه کسی باهرقدمی که برمی دارددرکارنامه اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود.

 

 

5): پیامبراسلام (ص) شرط آزادی اُسرای دشمن را درجنگ بدرچه قراردادند؟

                  

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 آبان1389ساعت 10:59 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

سازمان دهی مطالب ومفاهیم درس پیام های آسمانی برای سال اول راهنمایی به شرح ذیل می باشد:

موضوع    

کارکرد      

روش تدریس

داستانهای ورودی

آمادگی برای ورود به بحث

معلم و دانش آموز،هر فرد بصورت جداگانه می خواند،بحث گروهی

توضیحات اصلی

مفهوم کردن درس،بیان درس

21 روش تدریس ارائه شده درزیر

فعالیت های کلاسی

ایجاد تنوع ،کمک به فهم درس

دانش آموز انجام میدهد و معلم ناظر است

آیات و روایات

انس با قرآن ،آشنایی با مفهوم، تعمیق بحث،وسعت مطلب

از این حدیث چه می فهمیم(این حدیث از کیست اشتباه است.) ارائه آیه با ترجمه (در ارتباط با این موضوع چه استفاده می شود)

سوالات مطرح شده در هر درس

ایجاد خلاقیت،کنجکاو نمودن دانش آموز

ارزشیابی

جدول ها و فلش ها

تکمیل هر درس، ایجاد تنوع  در تدریس

ارزشیابی تکوینی

مطالعه آزاد

تکمیل اطلاعات دانش آموزان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خود آزمایی

ارزیابی از کل درس در جلسه بعد

ارزشیابی

پژوهش و تحقیق


دعا و نیایش

 فعالیت مکمل


معنوی کردن فضای کلاس

اختیاری


 ـــــــــــــــــــــــــ

روش های پیشنهادی برای تدریس:

۱- همیاری مشارکتی:این روش در بیشتر موضوعات دینی بخصوص مباحث اجتماعی قابل احرا است.

۲-پرسش و پاسخ:این روش در مباحث اعتقادی و نظری کارایی دارد.بین دودانش آموز یا معلم و دانش آموز.

۳- قصه گویی: برای آغاز دروس وبیان سیره ی بزرگان وآموزش غیر مستقیم ارزش های اخلاقی موثر است.

۴-ایجاد فرصت تامل با خود: گاهی یک سوال ویا یک بیت شعر و یا یک تصویر آدمی را به تامل وا می دارد.

۵-ایجاد فرصت عمل به دین:در این روش معلم به طور عملی شرایطی را فراهم می کند که دانش آموز لذت عمل دینی را تجربه کند .(مشارکت در جشن ها .اعیاد مذهبی وی همکاری و همیاری در رفع نیاز های دیگران  )

۶-استفاده از استدلال های منطقی: در دوره راهنمایی زیاد کاربرد ندارد.

۷-انذار و تبشیر: این روش به یاد آوری نتایح اعمال خوب بد می پردازد.

۸-تذکر: این روش که قرآن هم به آن تاکید نمودهاست مبتنی برانسان شناسی دینی و گرایش های فطری و پذیرش اصول اخلاقی ثابت می باشد.

۹-سخنرانی: این روش که بیشتر در تبیین اصول اعتقادی کاربرد دارد . می تواند در رویکردی فعال عرضه شود تا دانش آموزان برخوردی فعال با سخنرانی داشته باشند.

۱۰- موعظه : این روش بیشتر زبان نصیحت گرانه دارد و از ابزارهای مختلفی بهره می برد.

۱۱- ارائه الگو واسوه: رسول خدا و ائمه از بهترین الگوهایی هستند که هم برترین معیار انسان دیندار هستند و هم مقبولیت آنان نزد نوجوانان بسیار زیاد است.

۱۲- تشویق و تنبیه: در روش انذار و تبشیر تاکید بر آثار و نتایج اعمال است اما در این روش تشویق وتنبیه ممکن است با خود عمل رابطه  مستقیمی نداشته باشد بلکه معلم برای ایجاد انگیزه ی ثانوی از برخی تشویق ها و و تنبیه ها کمک می گیرد.

۱۳- نمایش و ایفای نقش: اجرای نمایش توسط دانش آموز هم بر مجریان و هم تماشگران تاثیر می گذارد.

۱۴- انجام تحقیق و پژوهش:این روش که در همه موضوعات دینی کاربرد دارددر صورتی که همرا با مهارت های صحیح تحقیق و مطالعه باشد به دانش آموز کمک می کند تا دایره دانش خود را از محدوده ی کتاب های درسی فراتر ببرد.

۱۵-کنفرانس دانش آموزی: این روش علاوه براینکه اعتماد به نفس دانش آموزان را بالا می برد عمق دانش کنفرانس دهنده را نیز افزایش می دهد.

۱۶-مشاهده و تحلیل مشاهدات:از این روش بیشتر در مهارت هایی مانند وضو گرفتن و نماز وتیمم و...استفاده می شود .افراد با دیدن یک مهارت یا رفتار اخلاقی آن را تجزیه وتحلیل میکنند.

۱۷- خلق موقعیت برای داوری: با کمک روش های دیگر مانند نمایش و نقل خاطره فیلم و مانند آن به دانش آموز فرصت قضاوت و داوری داده می شود.(رفتارهای اجتماعی و موضوعات اخلاقی)

۱۸-مناظره(بحث و گفتگو)بین دو دانش آموز صورت می گیرد و بیش از آن دو نفر در آن شرکت دارند.

۱۹- بدیعه پردازی:روشی که در آن ابداع و خلاقیت وجود داردو حهت ایجاد خلاقیت از تشبیهه استفاده می شود از این روش می توان در بیشتر دروس استفاده کرد.

۲۰-بارش فکری: با طرح یک مسئله فراگیران به پاسخ فرا خوانده می شوند.و هر کس به تناسب اندیشه خود اظهار نظر می کند.

۲۱- گردش علمی: سعی می شود هدف آموزشی مورد نظر از طریق مشاهده عینی و یا لمس آن از نزدیک مورد توجه فراگیران قرار گیرد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 آبان1389ساعت 11:15 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

الف-روشهای انواعی:

انواع دوست:از این روش می توان در درس پانزدهم (همنشین ) به عنوان مثال برای انواع دوست استفاده نمود :

1- عنکبوتی:  دوستی که دام پهن می کند برای فریب وسوءاستفاده .

2- مگسی : دوستی که فقط عیب انسان را می بیند.

3- موریانه ای: انسان را از درون پوک می کند اول متوجه نمی شود بعد می فهمد تا از دوست ضرر کرده است.

4-کنه ای: دوستی افراطی که نقش  مثبتی ندارد.

5- زنبوری: به زبان و عمل به آدم نیش می زند.

6- مورچه ای :به تو می رسد برای نفع و استفاده خودش.

7- پروانه ای : راز دار ، فداکار ،با صداقت ، انسان را بیاد خدا می اندازد......

انواع سفر: مثال برای جذاب نمودن درس هشتم

1- زیارتی (مکه،عتبات عالیات)

2- سیاحتی (سفر برای گردش و تفریح)

3- معصیتی(سفر بدون اجازه همسر یا پدر و مادر)

4-تجارتی( برای کسب در آمد)

5- فکری(علمی)

6- معرفتی و علمی(شرکت در همایش های علمی)

7- آخرتی(مرگ)  

همچنین برای درس هایی چون ستون دین درباره انواع نماز ویا انواع نگاه در درس بینای مهربان می توان استفاده نمود.

ب- روش تشبیهی که دو دسته هستند 1- اصطلاحاتی 2- خصوصیاتی.

اصطلاحاتی: برای درس ششم تولدی دوباره علاوه بر مثال های دیگر می توان از این مثال هم استفاده نمود.

زمین فوتبال :

1-مربی:پیامبران که راهنما و راه شناسند.

2-داور: خداست.

3- کمک داور :فرشتگان ( هر انسانی دو فرشته نگهبان دارد.)

4- محوطه جریمه:جایی که کوچکترین خطا محسوب می شود.

5- کارت زرد : مرگ نزدیکان و بی تابی  انسان.

6- کارت قرمز: جوانمرگ شدن عزیزان.

7- پنالتی : همنشینی با دوستان بد ،گناهان کبیره.

8- آفساید : ریا و تظاهر.

9- خط حمله : عمل صالح.

10 -خط دفاع: مانع انجام خطا می شود. وجدان ، عقل.

11- دروازه بان : انسانی که نگذارد خطاها زیاد شود.

12- تماشاچیان : اعضاء و جوارح بدن .

13- فیفا : عالمی که بر ما نظارت دارد.( عالم ملکوت)

14- اوت( خارج): غفلت از خدا.

15- تفسیر نتیجه بازی: روز قیامت.

روش خصوصیاتی: درس  برترین بانو درس یازدهم تناسب شب قدر و حضرت زهرا(س)

1- شب قدر زمان نزول قرآن : خانه زهرا(س)محل نزول قرآن.

2- شب قدر قابل درک نیست: شناخت کامل حضرت فاطمه زهرا(س) میسر نیست.

3- شب قدر بهترین شب : حضرت زهرا بهترین زنان عالم.

4-شب قدر ملائکه نازل می شود: خانه حضرت زهرا(س) محل رفت و آمد فرشتگان .

5- خداوند در این شب سلام و سلامتی قرار داد : ثواب و اجرسلام بر فاطمه .

6- اعمال شب قدر برابر بر هزار ماه : ارزش تسبیحات حضرت زهرا برابر با هزار رکعت نماز مستحبی است.

7- شب قدر بین سه شب مخفی است: قبر حضرت زهرا نیز مخفی و زمان شهادتش نا معلوم.

ج-روش مقایسه ایی:

از این روش می توان در درس هفتم شادی بی پایان استفاده نمود.

1-بهشتی: سر پرستش خداست. جهنمی : سرپرست اینها شیطان.

2- بهشتی : ورود به بهشت همراه با احترام.جهنمی: ورود با بی احترامی.

3- بهشتی: دوستی و محبت بین آنهاست. جهنمی : سرزنش و شماتت و دشمنی میان آنهاست.

4- بهشتی : شاد و مسرور هستند. جهنمی :پشیمان و ناراحت.

5- بهشتی :دارای بهترین امکانات. جهنمی : بدترین امکانات.

6- بهشتی :همه تشویق . جهنمی : همه تنبیه .

7- بهشتی : لباس حریر .جهنمی : لباس آتش.

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 آبان1389ساعت 11:4 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

جدول زمان بندي و بودجه بندي دروس قرآن ،ديني وعربي

زمان 


درس     

مهر

آبان

آذر

دی

  بهمن

اسفند

فروردين

   قرآن اول

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

قرآن دوم

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

قرآن سوم

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

پیام های آسمان اول

درس يك تا سه

درس چهار تا شش

درس هفت تا نه

درس ده تا یازده

 درس دوازده تا چهارده

درس پانزده تا شانزده

درس

هفده

ديني دوم

درس يك تا سه

درس چهار تا شش

درس هفت تا هشت و چهارده 

درس نه تا ده و پانزده

درس يازده تا سيزده

درس شانزده تا هيجده

درس نوزده تا بيست

ديني سوم

درس يك تا سه

درس چهار تا شش

درس هفت تا نه

درس ده ،هفده و هيجده

درس يازده تا سيزده

درس  چهارده تا شانزده

درس نوزده تا بيست

عربي اول

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

عربي دوم

درس يك تا دو

درس سه تا  چهار

درس پنج تا شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده تا يازده

درس دوازده

عربي سوم

درس يك تا دو

درس سه تا چهار

درس پنج

درس شش

درس هفت

درس هشت تا نه

درس ده

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 آبان1389ساعت 10:55 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

برای شروع و ایجاد انگیزه :        

وقتي كلاس اول راهنمايي بودم معلم علومي داشتيم خيلي به نماز اهميت مي داد و هميشه با بچه ها وقت نماز در نماز خانه حاضر مي شد. يكي از روزها در حال آزمايش بود و داشت آزمايش سلول هاي بشره  گياه را زير ميكروسكوپ به ما نشان مي داد ، يكي  از دانش آموزاني كه خودش هم به نماز اهميت مي داد و دانش آموز درس خوان هم بود ،با ادب نزد  معلم علوم رفت و گفت : معلم گرامي وقت نماز است كه ناگهان معلم علوم ضمن تشكر فراوان از اين دانش آموز عزيز فرمود: خداوند نام شما را در ليست نمازگزاران  واقعي بنويسد. از اينكه ما را از آزمايش دنيا به آزمايش آخرت رهنمون كردي و پس از آن فرمودند: نتيجه آزمايش را در دفتر علوم نوشته جلسه  بعد بياوريد و همه را جهت انجام  وضو و خواندن نماز فراخواند و موجب شد كه آن دانش آموز  را هميشه دوست داشته باشد.(اقای صفایی)

نکاتی پیرامون اهمیت نماز اول وقت :

سبک شمردن نماز، شکل‌های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها، تأًخیر در خواندن آن است.
دراین مورد روایات زیادی از معصومین وارد شده است که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:
رسول خدا (ص) فرمود:«از من نیست کسی که نماز را سبک بشمارد. به خدا قسم هر کس نماز واجبش را از اول وقت، به تأخیر بیندازد، در حوض کوثر نزد من نخواهد آمد و شفاعت من در روز قیامت نصیب او نمی‌گردد.»

شیطان از انسانی که نمازهای پنج‌گانه را در اول وقت بخواند، می‌ترسد اما نسبت به هر کس که نمازهای خود را به تاخیر بیفکند جرأت پیدا می‌کند و او را به ارتکاب گناهان بزرگ وادار می‌نماید.
امام باقر (ع) فرمود:«اولین چیزی که از بنده حسابرسی می‌شود نماز است؛ اگر نمازش قبول شد، اعمال دیگرش قبول می‌شود.»
اگر نماز در وقت خودش به آسمان بالا رود، به صورتی درخشان به سوی صاحبش باز می‌گردد و می‌گوید:«مرا حفظ کردی، خدا تو را حفظ کند!» اما اگر در غیر وقت آن خوانده شود، به صورتی تاریک به سوی صاحبش باز می‌گردد و می‌گوید:«مرا تباه کردی. خدا تو را تباه گرداند!»

ام حمیده پس از شهادت امام صادق علیه السلام می‌فرمود:
امام در موقع جان سپردن چشم‌های مبارک خود را باز کرد و فرمود«تمام اقوام مرا نزد من جمع کنید.» پس از اینکه همه به بالینش آمدند، نگاهی به آنها کرد و فرمود:«شفاعت ما اهل بیت به کسی که نماز را سبک بشمارد، نمی‌رسد»

رسول اکرم(ص) می فرمایند:

کسی که نماز واجبی را پس از گذاشتن وقتش بخواند، آن نماز بالا می رود در حالی که تاریک و وحشت آور است. و بخواننده خود      می گوید: مرا ضایع ساختی خدا تو را ضایع سازد چنانچه مرا ضایع کردی.

روایات وارده درباره لزوم مواظبت اوقات نماز و بجا آوردن در وقت، بسیار است. و زیاد سفارش شده که در اول وقت بجا آورده شود و بدون عذر از اول وقت تاخیر انداخته نشود و پیشوایان ما در سخت ترین حالات ، نماز اول وقت را ترک نمی فرمودند.

چنانچه در ارشادالقلوب آمده که حضرت امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین، یک روز مشغول جنگ بودند و در آن حال بین دو صف به آفتاب می نگریستند ابن عباس پرسید: چرا به آفتاب می نگرید؟ فرمود: می خواهم زوال را ( که اول وقت نماز ظهر است) بشناسم تا نماز بخوانم. ابن عباس گفت: آیا در این گیرودار اشتغال به جنگ هنگام نماز خواندن است؟ آن حضرت فرمود: ما برای چه با این قوم می جنگیم؟ جنگ ما با آنها برای این است که نماز برپا شود.

نتایج اهمیت دادن به نماز:

برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی:

پیامبر اكرم(ص) فرمودند:"بنده ای نیست كه به وقت های نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد، مگر این كه من سه چیز را برای او ضمانت می كنم: برطرف شدن گرفتاری ها و ناراحتی ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و نجات از آتش."

ورود به بهشت و دوری از جهنم:

امام محمد باقر(ع) می فرمایند:"هر كس نماز واجب را در حالی كه عارف به حق آن است در وقتش بخواند، به گونه ای كه چیزی دیگر را بر آن ترجیح ندهد، خداوند برای وی برائت از جهنم می نویسد كه او را عذاب نكند، و كسی كه درغیر وقتش به جا آورد در حالی كه چیزی دیگر را بر آن ترجیح دهد، خداوند می تواند او را ببخشد یا عذابش كند.

 در امان بودن از بلاهای آسمانی:

قطب راوندی گوید: پیامبر خدا(ص) فرمود:هنگامی كه خداوند از آسمان آفتی بفرستد، سه گروه از آن، در امان می مانند: حاملان قرآن، رعایت كنندگان خورشید یعنی كسانی كه وقت های نماز را محافظت می كنند و كسانی كه مساجد را آباد می نمایند."

 خشنودی خداوند:

امام صادق(ع) می فرمایند: اول وقت، خشنودی خداست و آخر آن، عفو خداست، و عفو نمی باشد مگر از جهت گناه."  و در مقابل، تأخیر نماز موجب خشم خداست چرا كه پیامبر اكرم(ص) به حضرت علی(ع) فرمودند: "نماز را با وضوی كامل و شاداب در وقتش به جای آور كه تأخیر انداختن نماز بدون جهت، باعث غضب پروردگار است."

  استجابت دعا و بالا رفتن اعمال:

در حدیث است كه به هنگام ظهر درهای آسمان گشوده می شود و درهای بهشت باز می گردد و دعا مستجاب می شود ؛پس خوشا به حال كسی كه در آن هنگام برای او عمل صالحی بالا رود.در حدیثی دیگر از حضرت صادق(ع) آمده است كه فرمودند:"... بهترین ساعت های شب و روز، وقت های نماز است." سپس فرمودند:"چون ظهر می شود درهای آسمان گشوده شده و بادها می وزند و خداوند به خلق خود نگاه می كند. هر آینه من بسیار دوست دارم كه در آن هنگام، عمل صالحی برای من بالا رود.

در این درس بسیار مناسب است که قسمت دوم ان به صورت ایفای نقش توسط چند نفر از دانش آموزان اجرا شود سپس دبیر محترم به بیان نکات اساسی و کلیدی درس که همان واجبات و ارکان نماز است پرداخته و سعی شود در صورت امکان به نماز خانه رفته و صحیح خواندن نماز با دانش اموزان کار شود .

خودت را امتحان کن :

1-ارکان نماز چندتاست ؟ آن ها را نام ببرید .(پنج تا ) نیّت – قیام – تکبیرة الاحرام – رکوع – سجود

2- فرق میان ارکان و غیر ارکان چیست ؟ ارکان قسمت هایی از نماز است که اگر نماز گزار آنها را فراموش کند یا به اشتباه ، اضافه انجام دهد نمازش باطل خواهد شد . ولی اگر واجبات دیگر را فراموش کند یا به اشتباه اضافه انجام دهد ، نمازش باطل نخواهد شد .

3- چگونه می توان احکام نماز را یاد گرفت ؟ با مراجعه به توضیح المسائل مرجع تقلید خود .

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 آبان1389ساعت 10:31 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

برای شروع و ایجاد انگیزه این درس روایت کوتاهی که از امام صادق و دو مرد فقیر آمده بسیار مناسب خواهد بود پس از بیان داستان همانطور که در فعالیت کلاسی نیز آمده ار دانش اموزان سئوال کنیم چرا امام صادق (ع) با این دو نیازمند دو رفتار متفاوت داشت ؟ و پس از اینکه چند دقیقه ای به گروهها فرصت تفکر و مشورت دادیم از آنها بخواهیم در این باره صحبت کنند.درباره ی آیه 7 سوره ی ابراهیم که در درس آمده در جلد 10 تفسیر نمونه توضیحات و تفسیر بسیار جالبی آمده است که مورد مطالعه قرار داده و در کلاس بیان کنیم باعث درک بهتر این مطلب خواهد شد   شکر ، مایه فزونی نعمت و کفر ، موجب فناست . بدون شک خداوند در برابر نعمت هایی که به ما می بخشد ، نیازی به شکر ما ندارد ، و اگر دستور به شکر گزاری داده آن هم موجب نعمت دیگری بر ما و یک مکتب عالی تربیتی است . در این قسمت به حقیقت شکر اشاره شده و مراحل آن که شامل شکر زبانی و شکر عملی است و با بیان بسیار ساده توضیح داده شده است .

اگر نعمت های خداوند را در مسیر درست خود استفاده کنیم شکر عملی به جای آورده ایم .و اگر وسیله ای شد برای طغیان و خود پرستی و غرور و غفلت و بیگانگی و دوری از خدا این عین کفران است !

البته افزایش نعمت های خداوند که به شکرگزاران وعده داده شده ، تنها به این نیست که نعمت های مادی تازه ای به آنها ببخشد ، بلکه نفس شکرگزاری که توأم با توجه مخصوص و عشق تازه ای نسبت به ساحت مقدس او است ، خود این نعمت بزرگ روحانی است .

سپس به عنوان برترین شکر و سپاس نماز خواندن ذکر شده است زیرا که نماز انسان را به یاد خدا می دارد و یاد خدا نفس مطمئنه به او می دهد و نفس مطمئنه او را به مقام بندگان خاص و بهشت جاویدان می رساند . برای استفاده بیشتر از این مطلب می توانید به جلد 16 و 13 تفسیر نمونه مراجعه کرده و مطالب بسیار جالبی درباره اهمیت نماز مطالعه کنید .

*نماز سدی است میان انسان و گناهان هنگامی که سد شکسته شد غوطه ور شدن در شهوات نتیجه قطعی آن است .

* نماز خواندن ما چیزی بر عظمت پروردگار نمی افزاید بلکه سرمایه بزرگی برای تکامل انسان است .

* یاد خدا ، البته یادی که مقدمه فکر و فکری که انگیزه عمل باشد .

* نماز وسیله شستشوی از گناهان                                

* نماز غفلت زداست . دوری از کبر و خود پسندی است . وسیله پرورش فضائل اخلاقی است .

* نماز روح انظباط را در انسان تقویت می کند .

فعالیت کلاسی

برای انجام این فعالیت بسیار مناسب است اگر وقت کلاس اجازه می دهد از روش بارش فکری استفاده کنیم از تعدای از گروهها بخواهیم درباره شکر نعمت گفته و عده ای درباره ناسپاسی نعمت سپس همه پاسخها را روی تابلو نوشته و بهترینها را انتخاب کنیم .برای پاسخ به این گونه فعالیتها توجه داشته باشیم ملاک پاسخی است که دانش اموز می دهد هر چند ناقص باشد پس نظر و گفته خود را تحمیل نکنیم .

ناسپاسی نعمت

شکر نعمت

نعمت خداوند

بی اهمیتی نسبت به درس

1-احترام به او

2- درس خواندن

معلم

اسراف

صدقه دادن

دارایی و توانایی مال

خلاف دستورات آنان عمل کردن

1-عمل به دستورات آنان

2- زیارت آرامگاه ایشان

پیامبران و امامان

دروغ گفتن

راستگوئی

زبان

به غیبت گوش دادن

شنیدن تلاوت قرآن

گوش

 

خودت را امتحان کن

1-شکر عملی چیست ؟ وقتی از چشم خود برای مطالعه کتابهای آموزنده استفاده می کنیم ، وقتی به پدر مادر و معلم خود احترام می گذاریم ، وقتی به افراد سالخورده و ناتوان کمک می کنیم ، در تمامی این موارد شکر عملی نعمت های خداوند را به جا می آوریم .

۲-مهم ترین فایده نماز خواندن را توضیح دهید .با نماز خواندن به یاد خداوند می افتیم و با او سخن می گوییم .او نیز حرفهای ما را می شنود و به ما توجه می کند

۳-حضرت علی (ع) درباره ی دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند چه می فرماید ؟

دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند بلند مرتبه ، نماز خواندن است .

سعی کنیم دعای پایان کلاس را حتما بخوانیم و قسمت خالی را دانش اموزان کامل کنند و در صورت امکان کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه را به کلاس آورده تا دانش آموزان هر چه بیشتر با این کتاب گرانقدر آشنا شوند .

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 آبان1389ساعت 10:30 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

درس سوم

برای شروع این درس بهتر این است که از روش ایفای نقش استفاده کنیم چون در روش ایفای نقش ارتباط عاطفی بین تماشاگران و ایفاکنندگان نقش صورت می گیرد دانش آموزان مفاهیم درس را بهتر و جالبتر خواهند فهمید .

برای انجام این کار در جلسه قبل چند نفر از دانش آموزان را انتخاب کرده ( افراد داوطلب) و کارهایی که باید انجام دهند یا متنی که باید حفظ کنند را به آنها می گوییم و از آنها می خواهیم برای جلسه آینده آماده باشند .

سپس در جلسه بعد و قبل از تدریس معلم افراد نمایش به جلوی کلاس آمده و نمایش را در دو قسمت پشت سر هم اجرا می کنند سپس از دانش آموزان می خواهیم به صورت  گروهی درباره نمایش اجرا شده بحث و گفتگو کنند و نتیجه صحبتهای هر گروه در کلاس بیان می شود .و معلم خود توضیحات تکمیلی را بیان می کند .

از آجا که هدف کلی درس نظارت و مراقبت خداوند بر اعمال انسان است چه خوب است که آیه « هو معکم این ما کنتم »(هر کجا باشید او با شماست ) را بزرگ روی مقوایی نوشته و در کلاس نصب کنیم و در مورد این آیه شریفه بیشتر صحبت کنیم . از مورادی که باید در این درس بعد از نظارت خداوند درباره آن صحبت کرد و توضیحاتی فراتر از کتاب ارائه نمود نظارت و مراقبت فرشتگان بر انسان است که این بحثها برای دانش اموزان بسیار شنیدنی و جالب خواهد بود .در مورد نظارت فرشتگان بر انسان می تونیم از تفسیر نمونه استفاده کنیم ( تفسیر آیات نامه عمل ) چون مطالب بسیار جالبی در باره دو فرشته ی مراقب انسان ( رقیب و عتید ) داره .

فعالیت های کلاسی که در این درس آمده بسیار جالب بوده و مسلما خود دانش اموزان با اشتیاق از خاطرات یا حوادثی که شاهد آن بوده اند صحبت می کنند .( اگر خود دبیر خاطره ای و یا داستانی در این مورد سراغ دارد خوب است که در ابتدا بیان کند تا دانش آموزان هم تشویق به سخن گفتن و بیان نظرات خود گردند .)

خودت را امتحان کن

1-چرا خداوند همواره ما را می بیند و به ما توجه دارد ؟ چون ما را دوست دارد.

2- اگر خداوند لحظه ای از ما و جهان پیرامون ما مراقبت نمی کرد ، چه حوادثی ممکن بود به وجود آید ؟ جهان آفرینش از بین می رفت و ما هم بدون مراقبت خداوند قادر به زندگی کردن نخواهیم بود .

3- آیا انسان فقط در زمان خطر و مشکل به خداوند نیاز دارد ؟ خیر انسان چون آفریده و مخلوق خداست در تمام مراحل زندگی به خداوند نیاز دارد .

4- توضیح دهید چرا با وجود محافظت خداوند و فرشتگان از مردم ، باز عده ای دچار حوادث مختلف می شوند ؟ گاهی وقت ها انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ، خودشان را در برابر حوادث قرار می دهند . در حقیقت ، این افراد با اشتباهات و گناهانی که مرتکب می شوند ، خودشان را با دست خود از حمایت فرشتگان و حفاظت خداوند محروم می کنند .

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 آبان1389ساعت 10:29 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

(من می توانم)

 

در این درس درباره انواع رشدها ( رشد جسمی – رشد عقلی  و رشد اخلاقی ) صحبت شده است. هدف کلی این درس این است  که ما باید به دانش آموزان بیاموزیم که انسان از سایر موجودات بالاتر است به دلیل قوه تعقل و تفکر و او توانایی هایی دارد که سایر موجودات ندارند و در مقابل این نعمت باید شکرگزار پروردگارش باشد .

برای اینکه کلاسمان تنوع داشته باشد اگر دسترسی به کامپیوتر و ویدئو پروژکتور داریم که چه خوب می توانیم تصاویری درباره رشد انسان چه به صورت نقاشی یا انیمیشن تهیه کرده و به صورت پاورپوینت بنویسیم و در کلاس نمایش دهیم که این برای دانش آموزان بسیار جالب خواهد بود و در صورت نبود کامپیوتر و ... می تونیم مراحل رشد را به صورت نقاشی رنگی روی مقوا تهیه کرده در کلاس نصب و توضیح دهیم یا تصاویری که رشد اخلاقی را نشان می دهد و ...

برای شروع تدریس بهتر است با سئوالاتی که خود کتاب پرسیده درس را آغاز کنیم :

آیا تاکنون به یک فیل یا شیر به دقت نگاه کرده اید ؟

و یا به کارها و توانایی های یک گربه یا مورچه فکر کردهاید ؟

به نظر شما توانایی های فیل ، اسب، گربه و مورچه بیشتر است یا ما انسان ها ؟

این حیوانات چه توانایی هایی دارند ؟

ما انسان ها چه توانایی هایی داریم ؟

هر کدام از این سئوال ها را با خط خوب و درشت روی تابلوی کلاس بنویسم و اجازه دهیم دانش اموزان نظرات خود را بیان کنند ( برای نظرات آنها ارزش قائل باشیم و آنها را با گفتن آفرین و احسنت و ... تشویق به صحبت کردن کنیم ) با این سئوال جوابها ایجاد انگیزه خوبی کرده ایم وتوانسته ایم دانش آموز را نسبت به موضوع درس کنجکاو کنیم پس از آن درس را آغاز میکنیم با توضیحاتی درباره انواع رشدها البته بیشتر همین سه موردی که کتاب ذکر کرده است.

درباره رشد جسمی برای انها صحبت میکنیم اول از خود شان می خواهیم مراحل رشد جسمی یک نوزاد و تواناییهای او را توضیح دهند در اینجا فعالیت کلاسی جالبی اورده شده که اجازه می دهیم گروه ها روی آن بحث کنند و سپس پاسخ دهند ( به نظر شما اگر انسان ها تا آخر عمر دندان در نمی آوردند چه می شد ؟...)

رشد عقلی و رشد اخلاقی شاید نیاز به توضیح بیشتری از طرف معلم داشته باشدو از اینجا به تفاوت انسان و حیوان اشاره می کنیم چیزی که در ابتدای بحث خود دانش آموزان به ان اشاره داشتند در اینجا می توانیم نکته های بسیار جالب و آموزنده ای را برای دانش آموزان مطرح کنیم :

جوهر اخلاق احترام است . احترام به خود ، احترام به دیگران ، احترام به محیطی که در آن زندگی میکنیم .

لازمه احترام به خویشتن این است که برای دیگران احترام قائل باشیم .

با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند .آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند .

قبل از انجام هر عملی فکر کنیم ( استفاده از غقل نعمت خداوند )

مسئولیت پذیر باشم و در کارهابه دیگران کمک کنیم .

از نه گفتن نترسیم .

به دیگران خوبی کنیم تا خوبی ببینیم .

برای اینکه بتوانیم دیگران را دوست بداریم اول باید خودمان را دوست بداریم و به خود احترام بگذاریم .

برای اینکه با انواع رشدها بهتر آشنا شویم می توانیم به کتابهای زیر مراجعه کنیم :

کتاب روانشناسی رشد – دکتر توماس لیکونا – ترجمه مهدی قراچه داغی

روانشناسی رشد – جیمز وندر زندن – دکتر حمزه گنجی

یکی از فعالیتهای کلاسی در زیر اورده شده :

نمونه ی کارها

با این کار شکر کدام نعمت را به جا می آورد ؟

این کار چه رشدی در او ایجاد می کند ؟

نوجوانی که قرآن می خواند

چشم و زبان

رشد اخلاقی

کسی که برای نشاط و شادابی به طور منظم ورزش می کند

سلامتی

رشد جسمانی

دانش آموزی که با دقت به سخنان معلم گوش می دهد

گوش(شنوایی)

رشد علمی

کسی که به فقیران و نیازمندان کمک می کند

مال و دارایی

رشد اخلاقی

فرزندی که به پدر و مادرش احترام می گذارد

داشتن پدر و مادر

رشد اخلاقی

پزشکی که دلسوزانه به بیماران خدمت می کند

علم و دانش

رشد اخلاقی

دانش آموزی که به دوستانش در حل مشکلات درسی کمک می کند

علم و دانش

رشد اخلاقی

 

خودت را امتحان کن :

1-منظور از کلمه ی رشد چیست ؟ رشد در لغت به معنای تحول تکامل و بزرگ شدن است . وقتی می گوییم نوزادی رشد کرده است یعنی تواناییهای او نسبت به گذشته بیشتر شده و کارهایی را می تواند انجام دهد که در گذشته نمی توانست .

2- ما چگونه می توانیم شکر نعمتهای خداوندرا به جای آوریم ؟اینکه از نعمت هایی که خداوند به داده درست استفاده کنیم از نعمت گوش چشم عقل و ...

3- به نظر شما رشد جسمی ما چگونه می تواند به رشد عقلی ما کمک کند ؟تا زمانی که ما نوزاد هستیم قدرت خواندن و نوشتن وبه دست گرفتن مداد نداریم و لی با رشد جسمی و بزرگ شدن میتوانیم مداد در دست بگیریم بنویسیم و یاد بگیریم بنابراین از نظر عقلی رشد کرده ایم .

4- آیا رشد عقلی ما می تواند به رشد اخلاقی ما کمک کند ؟ مثالی بزنید .بله می تواند مثلا حیوانات که رشد عقلی ندارند هیچ وقت نمی توانندخوب و بد کارهایشان را تشخیص دهند ولی ما انسانها وقتی از نظر عقلی رشد می کنیم کارهای بد را ترک کرده و کارهای خوب را انجام می دهیم .

توجه : برای پاسخ دادن به پرسشها ابتدا اجازه دهیم دانش آموزان فکر کرده و خودشان در این باره صحبت کرده و پاسخ دهند سپس با یک جمع بندی خودمان پاسخ صحیح را ارائه دهیم .

از همکاران گرامی خواهشمندم چنانچه پاسخها ناقص است یا شما پاسخ بهتری دارید حتما در قسمت نظرات مرقوم بفرمایید تا ماهم استفاده کنیم .
+ نوشته شده در  یکشنبه 16 آبان1389ساعت 10:28 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

( بر بال فرشتگان)

برای تدریس درسهای کتاب پیام های آسمانی بهتر این است که ابتدا دانش آموزان را به صورت گروههای 3 یا 5 نفره گروهبندی کرده و تاکید داشته باشیم حتما قبل از ورود ما به کلاس به صورت گروهی بنشینند و دفتری برای ثبت فعالیتهای کلاسی خود داشته باشند . اگر برای شروع درس بتوانیم جمله جالبی یا سئوالی یا داستان و یا شعری برای دانش آموزان مطرح کنیم ایجاد انگیزه بسیار خوبی خواهد بود چون دانش آموز را از فضای بیرون جدا کرده و به درون کلاس می آورد ودرس را راحت تر خواهد فهمید .

برای شروع درس« بر بال فرشتگان» با خطی زیبا همان سئوال کلیشه ای و همیشگی درباره علم و ثروت را روی تابلو می نویسیم « علم بهتر است یا ثروت ؟» سپس از دانش آموزان می خواهیم به نوبت درباره آن صحبت کنند و نظر خود را بیان نمایند و از آنها دلیل برتری هر کدام را می خواهیم و مسلما بحث بسیار جالبی خواهد شد و بچه ها دیدگاههای خود را زیبا بیان می کنند ... سپس داستانی که در درس آمده را به طور مفصل بیان می کنیم ... و اضافه می کنیم که پیامبر به اسیران نگفت هر کسی پول دارد آزاد خواهد شد بلکه ایشان فرمودند هر کس علم و دانش داشته باشد بتواند به دیگران سواد بیاموزد آزاد خواهد شد در اینجا علم بهتر بود یا ثروت ؟ سپس به بیان اهمیت علم و دانش در اسلام می پردازیم ...

هل یستوی الاعمی و البصیر افلا تتفکرون .( انعام آیه 50 )

آیا کور و نابینا با هم برابرند آیا فکر نمی کنید که عالم و جاهل یکسان نیستند . در اسلام یکی از برترین ارزشها کسب علم و دانش است راجع به علم و دانش بسیار سفارش شده است قرآن هم اولین مرتبه که نازل گردید سخن خود را با خواندن ، علم و کتابت آغاز کرد ...

پس از بیان مطالبی دراین باره به فعالیت کلاسی پرداخته از دانش آموزان می خواهیم به صورت گروهی پاسخ فعالیتها را بنویسند و به صورت گروهی از آنها جواب می خواهیم و در اینجا می توانیم نمره را نیز گروهی بدهیم همچنین در این درس از امام صادق (ع) صحبت شده که ایشان شاگردان زیادی را تربیت نمودند می توانیم در این باره نیز بیشتر صحبت کرده و اطلاعات بیشتر ی به دانش آموزان دهیم ... برای فعالیت خارج از کلاس از بچه ها می خواهیم درباره دکتر مصطفی چمران که یک چهره شاخص علمی است بیشتر تحقیق کنند یا درباره دیگر دانشمندان اسلامی تحقیق کرده و در کلاس ارائه دهند ...

در درسهای این کتاب بیشتر باید سعی شود خود دانش اموزان فعال بوده و در تدریس مشارکت داشته باشند و بیشتر کارها را برعهده بگیرند تا درس را بهتر بفهمند .

خودت را امتحان کن:

1-علم و دانش چه تاثیری بر موفقیت ما در کارهایمان دارد؟برنامه ریزی و موفقیت ، نتیجه ی دانش است و کسی که نسبت به مسائل مورد نیازش علم و آگاهی درستی نداشته باشد ، هیچ گاه نمی تواند برای انجام کارهایش راه درستی را انتخاب کند تا موفق شود .

2- دلیل عقب ماندگی کشورهای مسلمان از پیشرفت های علمی جهان در سال های اخیر چیست ؟موفقیت های علمی مسلمانان در زمانی اتفاق می افتاد که انان با عمل به سفارش های پیشوایان دین ، به صورت جدی به دنبال کسب علم و دانش بودند و هرگاه که آنان از این کار مهم غافل می شدند (به دنبال کسب علم و دانش نمی رفتند ) از پیشرفت های آنان نیز کاسته شود

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 آبان1389ساعت 10:25 بعد از ظهر  توسط خسروی  | 

1-مفهوم آیه زیر را ترجمه کنید .1

 هو معکم این ما کنتم             ...................................  

2- امام سجاد (ع) : از دروغ بپرهیزید ، کوچک باشد یا بزرگ ، شوخی باشد یا جدی .نشان دهنده ی رشد ......................... است 5/

3- گزینه مناسب را انتخاب کنید .1

از میان نعمت های بیشماری که خداوند به انسان داده کدام نعمت موجب برتری انسان بر حیوانات است .

الف ) گوش     ب) چشم       ج)عقل             د) اخلاق

 محافظان ویژه ای که خداوند برای محافظت از ما قرار داده چه کسانی هستند ؟

الف) فرشتگان           ب) امامان  ج) پیامبران    د) شیاطین

4- شماره هر حدیث را مقابل عبارت مربوط به ان بنویسید .1

1-فراگیری دانش به هر مسلمانی واجب است .

2- دانش را فراگیرید اگر چه نزد کافران باشد .

3- علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر .

4- در برابر کسی که علم از او می آموزید فروتن باشید .

ثروت واقعی........

تواضع نسبت به معلم.......

علم آموزی برای همه.......

علم آموزی از هر کس.......

5- علم و دانش چه تاثیری بر موفقیت ما در کارهایمان دارد ؟1

 

6- مراحل کسب دانش را با استفاده از حدیث ارزشمند پیامبر اکرم (ص) توضیح دهید .1

7- نوع رشدهای زیر را مشخص کنید .1

دندان دراوردن کودک . ..................    توانایی خواندن و نوشتن . ...................

حقوق دیگران را رعایت کردن . ............   کسی که به فقیران کمک می کند . ...............

8- منظور از کلمه رشد چیست ؟ 5/

 

9- به نظر شما رشد جسمی ما چگونه می تواند به رشد عقلی ما کمک کند ؟ 1

 

۱۰- چرا خداوند همواره ما را می بیند و به ما توجه دارد؟ 5/

 

۱۱- توضیح دهید چرا با وجود محافظت خداوند و فرشتگان از مردم باز هم عده ای دچار حوادث مختلف می شوند ؟1/5

 موفق باشید

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 آبان1389ساعت 10:23 بعد از ظهر  توسط خسروی  |