مهر

هفته اول

بخش اول :توحید

تدریس درس اول:

هرپدیده ای علتی دارد

هفته دوم

ارزیابی درس اول

تدریس درس دوم:

دوبرهان درباره خداشناسی

هفته سوم

ارزیابی درس ۱و۲

تدریس درس سوم

(روزقیانت روزحساب)

هفته چهارم

آزمون شماره۱

ازدروس ۱/۲/۳

آبان

تدریس درس چهارم

(بهشت وبهشتیان/دوزخ ودوزخیان)

ارزیابی درس ۴

تدریس درس پنجم

(پیامبران)

ارزیابی دروس ۴/۵

تدریس درس ششم

آزمون شماره ۲

ازدروس ۴/۵/۶

آذر

تدریس درس هفتم

(مکرمشرکان)

ارزیابی درس ۷

تدریس درس هشتم(هجرت پیامبر)

ارزیابی دروس ۷/۸

تدریس درس نهم

(اجتهاد ورهبری)

آزمون شماره ۳

ازدروس ۷/۸/۹

دی

تدریس درس دهم

(مساوات دربرخورداری ازبیت المال)

ارزیابی درس ۱۰

تدریس درس یازدهم(جهادودفاع دراسلام)

امتحان نوبت اول

بررسی دروس

امتحان نوبت اول

بررسی دروس

بهمن

ارزیابی وبررسی برگه های نوبت اول وثبت درژوری

تدریس درس دوازدهم(فروبردن خشم)

ارزیابی درس ۱۲

تدریس درس سیزدهم(خانواده)

آزمون شماره ۱۴

ازدروس ۱۲/۱۳

اسفند

تدریس درس ۱۴

(اهل بیت پیامبر/حاملان علوم الهی)

ارزیابی درس ۱۴

تدریس درس پانزدهم(رفتارائمه دربرابرخلفا)

ارزیابی درس ۱۵

تدریس درس شانزدهم(شیعه وسنی)

آزمون شماره ۵

ازدروس ۱۴/۱۵/۱۶

فروردین

تعطیلات نوروز

تعطیلات نوروز

تدریس درس هفدهم

تطهیرباآب باران وچاه

ارزیابی درس ۱۷

تدریس درس هیجدهم

اردیبهشت

آزمون شماره۶

ازدروس ۱۷/۱۸

تدریس درس نوزدهم

(تیمم)

ارزیابی درس ۱۹

تدریس درس بیستم(لباس نمازگزار)

بررسی کلی کتاب/آزمون /بررسی نمونه سوالات

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۵ آبان۱۳۸۹ساعت ۱۹:۳۰ بعد از ظهر  توسط خسروی  |